Wyrównania i Korekty > Dodawanie procesu wyrównania i korekty

Drukuj

Dodawanie procesu wyrównania i korekty

Aby utworzyć nowe wyrównanie lub korektę:

1.W oknie Wyrównania i Korekty kliknij przycisk Dodaj (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

2.W oknie Dodaj wyrównanie lub korektę uzupełnij dane tworzonego proces:

Nazwę tworzonego procesu,

Termin wypłaty dla tworzonego okresu korygującego.

Rozliczenie - miesiąc rozliczenia procesu,

Początek i Koniec dla zakresu korygowanych danych. Zalecane jest uwzględnienie kolejnych okresów jeśli wyrównanie lub korekta może mieć wpływ na ich naliczenia.

 

img_kip_76

 

3.Kliknij Zapisz aby dodać proces.

4.W oknie Wyrównania i korekty:

Sprawdź wprowadzone dane korekty,

img_kip_77

 

Kliknij przycisk b_ff aby dodać do procesu wszystkie proponowane okresy,

 

img_kip_78

 

Wybierz Tryb pracy określający czy przypisanie pracowników do procesu będzie automatyczne czy ręczne.
Ręczne dołączanie pracowników do procesu – edycja danych będzie możliwa tylko dla pracowników przypisanych do procesu. Pracowników przypisuje się w oknie Wyrównania i korekty na zakładce Pracownicy. Dodawanie pracowników do procesu wyrównania i korekty >>
Automatyczne dołączanie pracowników do procesu pracownicy, których dane zostały zmienione w okresie krygującym zostaną automatycznie dodani do procesu.

 

img_kip_79

 

5.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz i kliknij przycisk Korygowanie aby utworzyć okresy korygujące dla procesu.

 

img_kip_80

 

Jeśli ustawiono automatyczne dołączanie pracowników do procesu można przejść do edycji danych w trybie korekty. Natomiast w jeśli proces pracuje w trybie ręcznego dołączania pracowników wtedy przed rozpoczęciem edycji należy dołączyć ich do procesu w oknie Wyrównania i korekty na zakładce Pracownicy.

 

W przypadku, gdy rozliczenie korekty powinno zostać wykonane w oddzielnym okresie, nieistniejącym w momencie przygotowywania korekty, wtedy należy samodzielnie taki okres utworzyć a następnie dodać go do procesu korekty. Taka sytuacja może wystąpić na przykład przy zmianie urlopu na urlop macierzyński, który w związku z innym tytułem ubezpieczenia rozliczany jest w oddzielnym okresie.

 

Praca w trybie korekty sygnalizowana jest oznaczeniem otw_okr_kor na dolnej belce programu. Dane wprowadzane w tym trybie rejestrowane są w okresach korygujących.

 

Zobacz także:

Edycja danych w trybie korekty

Dołączanie pracowników

Tworzenie i dołączanie okresów korygujących