Deklaracje ZUS > ZUS RIA

Drukuj

ZUS RIA

Raport ZUS RIA wykonuje się w sytuacji, gdy chcemy skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. Raport wykonuje się tylko dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy u danego pracodawcy po 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Raport możemy wykonać dla jednego pracownika, zaznaczonych pracowników lub grupy.

 

Wykonanie raportu

Po wybraniu raportu ZUS RIA eksport uruchamiane jest okno parametrów raportu. Na oknie parametrów w sekcji Umowy rozwiązane w okresie wskazujemy zakres dat, w którym nastąpiło rozwiązanie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych podlegających ubezpieczeniu społecznemu. Na podstawie ustawionego zakresu program wygeneruje raport ZUS RIA tylko dla umów rozwiązanych w zadanym przedziale dat.

img_ria_01

 

Na oknie dostępne są następujące parametry dotyczące przygotowania danych do sprawozdania: 

Informacje podstawowe – w polu typ wskazujemy czy raport jest wykonywany pierwszorazowo czy też jest to korekta raportu;

Data wypełnienia – domyślnie ma ustawioną datę systemową. Można zmienić wartość daty, ale nie może być ona wcześniejsza niż 2019-01-01;

Lokalizacja pliku do programu Płatnik – podpowiadana jest domyślna ścieżka, w której zostanie zapisany plik xml. Lokalizację pliku można zmienić na wskazaną przez użytkownika. 

Generuj bez weryfikacji – domyślnie opcja nie jest zaznaczona, ponieważ program sprawdza czy pracownik spełnia kryteria do wykonania raportu RIA. Brak wymaganych danych w bazie może blokować wykonanie raportu.

 

hmtoggle_plus1Komunikaty weryfikacji danych

 

Zaznaczenie opcji Generuj bez weryfikacji pozwala na wykonanie raportu bez sprawdzania kryteriów czy pracownik kwalifikuje się do wykonania raportu. Po wykonaniu raportu dane można zmodyfikować lub uzupełnić po wczytaniu pliku w programie Płatnik.

 

Informacje o przygotowanym raporcie

Po wykonaniu raportu pojawi się wydruk z podsumowaniem, na którym podane są informacje:

lokalizacja wygenerowanego pliku;

lista osób, dla których została wykonana deklaracja;

lista osób, dla których deklaracja nie została wykonana wraz ze wskazaniem powodu pominięcia wykonania deklaracji.

 

img_ria_03

 

 

W celu wykonania deklaracji dla pominiętych pracowników, należy uzupełnić brakujące dane i wygenerować raport ponownie.

 

Pola mające wpływ na poprawność danych

Dane w bloku IV są wypełniane na podstawie danych zawartych w elemencie kadrowym Umowa o pracę. W celu poprawnej prezentacji danych należy uzupełnić atrybuty data zakończenia pracy, podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia oraz tryb rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo w zestawie ZUS ZWUA musi być uzupełniony element Strona z inicjatywy.

 

Dane w bloku V są wypełniane, jeśli pracownik w danym roku otrzymał przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jest to np. wynagrodzenie wypłacone w styczniu za grudzień poprzedniego roku lub nagroda roczna tzw. trzynastka wypłacona w danym miesiącu za poprzedni rok. Dane wykazywane są za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r.

 

Składniki okresowe takie jak: 

Premia kwartalna 

Nagroda roczna 

Trzynastka 

wykazywane są w deklaracji RIA w zależności od ustawień w elementach: 

Składnik kwartalny wypłacony za 

Składnik roczny wypłacony za 

Trzynastka wypłacona za 

 

W zależności od wartości ustawionej w tych elementach składniki okresowe wykazywane są w pełnej kwocie, kwocie proporcjonalnej do ilości miesięcy za poprzedni rok lub nie są wykazywane.

 

 

Dane w bloku VI są wypełniane, jeśli pracownik w danym roku otrzymał przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

 

Dane wykazywane są za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r.

 

Dla premii kwartalnej, nagrody rocznej i trzynastki są wykazywane wg tej samej zasady jak w bloku V.

 

 

Dane w bloku VII są wypełniane, jeśli pracownik w danych latach kalendarzowych otrzymał przychód obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wartość przychodu w tym bloku pobierana jest z elementów dołączonych do klasy ZUS ERP-7(5) Składniki wynagrodzenia wypłacane za czas niezdolności do pracy oraz klasy Składniki wynagrodzenia wypłacane za czas niezdolności do pracy z zamkniętego okresu.

 

Jeżeli użytkownik posiada własne elementy, które są wypłacane za czas niezdolności do pracy, powinien dołączyć je do klas.

 

Dane wykazywane są za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r.

 

 

Dane w bloku VIII są wykazywane na podstawie zakresu dat ustawionego w elemencie Praca nauczycielska dostępnym w zestawie Wynagrodzenia\Warunki zatrudnienia

 

img_ria_02

 

Okresy wykonywania pracy są wyznaczane z uwzględnieniem zdarzeń dołączonych do klasy Nieobecności pomniejszające okresy wykonywania pracy nauczycielskiej, do której dołączone są zdarzenia, w których praca nauczycielska nie była wykonywana, np. niezdolności do pracy, za które nauczyciel pobierał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze itp. 

Jeżeli użytkownik posiada własne zdarzenia, które pomniejszają okresy pracy nauczycielskiej, powinien ręcznie dołączyć je do klasy. 

 

Dane wykazywane są za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r.

 

 

Bloku IX nie obsługujemy.

 

Bloku X nie obsługujemy.

 

 

Dane w bloku XI są wykazywane na podstawie danych zawartych w zestawie Zgłoszenie ZSWA w elemencie Praca w szczególnych warunkach.

Dane wykazywane są za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r.