Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2023.e

ZUS - nowy kod świadczenia/przerwy dla urlopu opiekuńczego

W związku z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3.07.2023 r. w programie wprowadzono nowy kod świadczenia przerwy dla urlopu opiekuńczego udzielonego na podstawie art. 1731 Kodeksu pracy.

 

Podczas realizacja zdarzenia Urlop opiekuńczy - art. 173(1) KP w elemencie Informacja o świadczeniu/przerwie RSA automatycznie ustawi się wartość w atrybucie rodzaj przerwy, na urlop opiekuńczy -art.173(1) KP i atrybucie kod przerwy na 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

oz_kip_219

 

ZUS - nowe rodzaje świadczenia i przerwy
W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3.07.2023 r. w programie wprowadzono nowe kody RSA dla urlopów rodzicielskich. Do słownika Świadczenie/przerwa dodano nowe elementy:

337 – zas. macierzyński z ub. chor. za okres ustalony jako okres urlopu rodziciel. w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświad. - Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)

338 – zasiłek macierzyński z ub. chor. za okres ustalony jako okres urlopu rodziciel. przysługującego w wymiarze do 9 tyg. na podst. art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. KP (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy)

339 – wyrównanie zas. mac. z ub.chor. za okres ustalony jako okres url. rodziciel. w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświad. - Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)

340 – wyrównanie zas. mac. z ub. chor. za okres ustalony jako okres urlopu rodziciel. przysługującego w wymiarze do 9 tyg. na podst. art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26.06.1974 r. KP (wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 1821a § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

 

Nowe kody RSA dostępne są w atrybutach kod RSA (element Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem) oraz kod RSA wyrównania (element Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem).

 

Powyższe kody nie ustawiają się automatycznie w rozliczeniu zasiłku związanego z rodzicielstwem i rozliczeniu wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem. W przypadku, gdy zasiłek powinien zostać rozliczony z takim kodem, należy go ustawić ręcznie.

 

Raport - Umowa o pracę uproszczona

Dodano uwzględnianie nowych klauzul umowy o pracę na okres próbny w raporcie Umowa o pracę uproszczona.

 

Jeżeli będą wypełnione atrybuty:

przedłużenie trwania umowy na okres próbny,

czas trwania umowy na czas określony po okresie próbnym,

wydłużenie umowy na okres próbny na podst. art. 25 § 2(3) KP,

i zostanie wybrany Wydruk z wartościami, to na raporcie pojawią się kolejne punkty.

 

oz_kip_220

 

oz_kip_221

 

Dodatkowe punkty pojawią się również w sytuacji, gdy w atrybutach (Przedłużenie trwania umowy na okres próbny, Czas trwania umowy na czas określony po okresie próbnym, Wydłużenie umowy na okres próbny na podstawie art. 25 § 2(3)KP) zostanie wybrana opcja nie dotyczy.

 

Jeżeli atrybuty nie zostaną wypełnione, to na wydruku nie pojawią się dodatkowe punkty.

 

W sytuacji, gdy zostanie wybrany Wydruk pusty.

 

oz_kip_222

 

to na wydruku pojawią się kolejne punkty z polami do wypełnienia.

 

oz_kip_223

 

Podobnie jak w przypadku raportu Umowa o pracę, na wydruku raportu Umowa o pracę uproszczona zmieniono sformułowanie termin rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia pracy.

 

Zmieniono prezentację adresu dla pracodawcy będącego osobą fizyczną w sytuacji, gdy firma nie posiada siedziby. Jeśli w danych kadrowych - Dane firmy/osoba fizyczna jest wartość tak i nie został wprowadzony adres w elemencie Adres firmy, to na wydruku raportu Umowa o pracę zmienia się tekst "z siedzibą przy" na "zamieszkały przy" i adres jest pobierany z danych kadrowych  z elementu Dane firmy/adres zamieszkania właściciela firmy.

 

oz_kip_224

 

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

W podstawach do chorobowego uwzględniono wynagrodzenie za zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Według stanowiska ZUS dni lub godziny, w których pracownik korzystał ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej, traktuje się na równi z urlopem wypoczynkowym lub innymi nieobecnościami w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 
W związku z powyższym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowić wynagrodzenie w kwocie faktycznie wypłaconej.

 

Wynagrodzenie za siłę wyższą w podstawach chorobowego przy stałej stawce miesięcznej

Przykład 1

Pracownik w czerwcu 2023 skorzystał z 2 dni zwolnienia z powodu siły wyższej. 

Stawka wynagrodzenia zasadniczego 3 900,00

 

Zatem jego wynagrodzenie wyniesie: 

3 900,00 : 168 (liczba godzin do przepracowania) = 23,21 – wynagrodzenie za godzinę

23,21 x 16 (liczba godzin zwolnienia z powodu siły wyższej) = 371,36 - potrącenie za zwolnienie z powodu działania siły wyższej

 

Wynagrodzenie za 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (50% wynagrodzenia)

371,36 x 50% = 185,68 

 

Wynagrodzenie za czerwiec 2023 

3 900,00 – 371,36 + 185,68 = 3 714,32
 

oz_kip_225

 

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w atrybucie wynagrodzenie stałe na podstawie umowy o pracę jest brane wynagrodzenie faktycznie wypłacone (bez uzupełnienia).

 

oz_kip_226
 

Jeżeli obok wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu został wypłacony dodatkowy składnik wynagrodzenia np. premia, to wynagrodzenie za siłę wyższą ze składników zmiennych jest uwzględniane w podstawach do chorobowego w atrybutach: wynagrodzenie zmienne niepomniejszane (ub.chor.) oraz wynagrodzenie zmienne niepomniejszane (ub.wyp.).

 

Przykład 2

Obok wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu czerwcu został wypłacony dodatkowy składnik wynagrodzenia np. premia w wysokości 1 000,00

 

1 000,00 : 152 (168 - 16) = 6,58

6,58 x 16 (liczba godzin zwolnienia z powodu siły wyższej) =105,28

 

Wynagrodzenie za 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (50% wynagrodzenia)

105,28 * 50% = 52,64

 

oz_kip_227

 

Wynagrodzenie za siłę wyższą w podstawach do chorobowego przy stawce godzinowej

Przykład 3

Pracownik w czerwcu 2023 skorzystał z 2 dni zwolnienia z powodu siły wyższej. 

Stawka wynagrodzenia godzinowego 35,00 – 168h do przepracowania

 
Wynagrodzenie godzinowe za m-c czerwiec

35,00 * 152h (godziny przepracowanie) = 5 320,00

 

Jeżeli wystąpi choroba po miesiącu, w którym była nieobecność od pracy z powodu działania siły wyższej to do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego będzie brane wynagrodzenie faktycznie wypłacone (bez uzupełnienia) tj. 5 320,00

 

Wynagrodzenie za 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (50% wynagrodzenia)

35,00 * 16h = 560,00

560,00* 50% = 280,00

 

oz_kip_228

 

Natomiast jeżeli obok wynagrodzenia za pracę występuje inny stały składnik wynagrodzenia np. premia regulaminowa to w podstawie chorobowej należy ją uwzględnić również w kwocie faktycznie wypłaconej.

 

W związku ze zmianami z uwzględnianiem wynagrodzenia za siłę wyższą dodano dwa nowe elementy:

siła wyższa pomocniczy podstawy choroby (ID 16562),

siła wyższa pomocniczy podstawy choroby niepomniejszane (ID 16563).

 

Słownik - Tytuły ubezpieczeń

Zaktualizowano elementy słownika Tytuły ubezpieczeń:

 

zaktualizowano opisy elementów:

o2510 emeryt lub rencista zam. w RP, którego nie dot. obowiązek opłacania skł. na ubezp. zdrow. na podst. art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadcz. op. zdrow. finans. ze środ. publicznych

o2511 emeryt lub rencista zam. w innym niż RP państwie UE, EFTA lub w Wlk. Brytanii i Irlandii Płn., którego nie dot. obowiązek opłac. skład. na ub. zdr. - art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2004 r.

 

dodano nowe elementy (jako nieaktywne):

o0942 osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemeryt. z przyczyn określ. w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z 14.12.1994 r., niepodl. obow. ubezp. zdrow. z innego tyt.

o1110 żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia

o1811 student lub doktorant, którego nie dototyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27.08.2004 r.

o1812 doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

o1823 student lub doktorant, który odbywa kształcenie w RP, absolwent, który odbywa w RP obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy j.pol., o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27.08.2004 r.

o2110 dziecko, uczeń, absolwent odbywający w RP obow. staż oraz os. odbywająca kurs j. pol., niepodl. ob. ub. zdrow. z innych tyt. z wył. osób o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z 27.08.2004r

o2210 kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezp. zdrowotne

 

Inne zmiany

Poprawiono naliczanie składki na Fundusz Pracy w miesiącu, w którym jest rozliczona korekta jako wyrównanie.

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

Po konwersji/aktualizacji bazy należy się do niej zalogować, aby wykonane zostały wymagane raporty aktualizujące. W przypadku pominięcia tego kroku mogą wystąpić problemy przy próbie aktualizacji do kolejnej wersji.

 

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2023.d, 2023.c, 2023.b, 2023.a, 2023, 2022.2.d.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

Rejestrując korekty dla umów cywilnoprawnych, w przypadku usunięcia i ponownego wstawienia rozliczenia umowy, program podpowiada okres korygujący (czerwony). W rozliczeniu umowy należy pozostawić pierwotny okres (okres korygowany).

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, kwota zmniejszająca podatek,  wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma nie mieć pomniejszanej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek lub mieć zerowe koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca, odpowiednio ”Brak kwoty zmniejszającej podatek” (wcześniejsza nazwa ”Zerowa ulga podatkowa”)  lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”, od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca, odpowiednio ”Brak kwoty zmniejszającej podatek” (wcześniejsza  nazwa ”Zerowa ulga podatkowa”) lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”, od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.