Dokumenty > Zmiana sposobu wyliczania kodu tytułu ubezpieczenia

Drukuj

Zmiana sposobu wyliczania kodu tytułu ubezpieczenia

Zmiana sposobu wyliczania kodu tytułu ubezpieczenia pracownika dotyczy sytuacji gdy pracownik jest zwolniony ale wynagrodzenie za pracę jest wypłacane dopiero w przyszłym miesiącu. Występuje przesuniecie okresów do celów rozliczeń z ZUS.

 

hmtoggle_plus1Elementy i formuły

 

Korekta kodu tytułu ubezpieczenia

Jest to element kadrowy zgrupowany wyliczany. Na podstawie danych o zatrudnieniu zwraca wartość kodu tytułu ubezpieczenia dla przypadku, gdy pracownik nie jest aktualnie zatrudniony (kod 3000). Jeśli w danych kadrowych pracownika wypełnimy daną kadrową Kod tytułu ubezpieczenia – pomocniczy wtedy w wyniku otrzymamy właśnie tą wartość.

 

Kod tytułu ubezpieczenia – pomocniczy

Jest to pomocniczy element kadrowy, który może posłużyć do tego aby w pewnym okresie czasu wymusić inny kod tytułu ubezpieczenia niż ze zgłoszenia i inny niż 3000 dla pracownika zwolnionego. Szczegółowy opis algorytmu znajduje się w następnym rozdziale.

 

Opis algorytmu

Element Korekta kodu tytułu ubezpieczenia pobiera wartość dla danego okresu ZUS.

Formuła K: Korekta kodu tytułu ubezpieczenia, użyta w tym elemencie, wylicza wartość tzw. korekty kodu tytułu ubezpieczenia na podstawie wartości elementów kadrowych Zatrudnienie lub Umowa cywilno-prawna. Formuła określa czy wartość tego elementów mówiących o zatrudnieniu występuje w danym zakresie czasu czy nie na podstawie wartości atrybutów data rozpoczęcia i data zakończenia. Jeżeli w danym okresie wartość występuje, wówczas kod tytułu ubezpieczenia nie jest korygowany.

Jeżeli wartość nie występuje uznajemy, że pracownik nie jest zatrudniony, wówczas ustawiona jest wartość elementu na 3000 osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki. Wyjątkiem jest sytuacja gdy pracownik niezatrudniony ma ustawioną wartość elementu Stopień niepełnosprawności w okresie ZUS, różną od brak orzeczenie o niepełnosprawności. Wówczas wartość nie jest ustawiana na 3000.

Sprawdzenie takie jest wykonywane na potrzeby poprawnej współpracy z programem Płatnik.

Po sprawdzeniu stanu zatrudnienia pobierana jest wartość elementu Kod tytułu ubezpieczeniapomocniczy. Jeżeli element ten ma wartość w zakresie dat ZUS wówczas jest ona ustawiana jako wartość elementu Korekta kodu tytułu ubezpieczenia.

Element ten ma umożliwiać ustawienie użytkownikowi dowolnego kodu tytułu ubezpieczenia dla pracownika. Kod ten będzie przesłaniał inne w trakcie wyliczania wartości Kod tytułu ubezpieczenia.

Jeżeli wartość elementu Korekta kodu tytułu ubezpieczenia nie została wcześniej ustawiona wówczas na zakończenie działania formuły jest ustawiona jako <brak>.

Tak wyliczona wartość elementy Korekta kodu tytułu ubezpieczenia jest argumentem formuły wyliczającej wartość Kod tytułu ubezpieczenia. Jeżeli element Korekta kodu tytułu ubezpieczenia jest ustawiony wówczas jest on nadrzędny w stosunku do innych kodów ustalonych w trakcie wyliczania wartości elementu Kod tytułu ubezpieczenia. Wartość elementu Kod tytułu ubezpieczenia przyjmuje taką wartość jak element Korekta kodu tytułu ubezpieczenia.