Dokumenty > Wyliczanie ekwiwalentu urlopowego

Drukuj

Wyliczanie ekwiwalentu urlopowego

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z 2002 r. Nr 214, poz. 1810, z 2003 r. Nr 230, poz. 2290, z 2006 r. Nr 217, poz. 1591):

 

§ 16. 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

2. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

§ 18

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

1.dzieląc sumą miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie §15-17 przez współczynnik, o którym mowa w §19, a następnie,

2. dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika,

3. mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego

§ 19

1.Współczynnik służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego

2. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

3. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, ustaloną zgodnie z ust 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

 

§ 11. 1. Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie określone w § 8, przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.

2. Jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie określone w § 8 za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

 

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

 

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższy niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

 

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

 

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

1.dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik, a następnie,

2.dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu, przez dobową normę czasu pracy obowiązującą pracownika, a następnie,

3.mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

 

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik do ekwiwalentu pomniejsza się proporcjonalnie, dla pracownika zatrudnionego w 1/4 wymiaru czasu pracy, przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, współczynnik wynosi 1/4 współczynnika, czyli 5,25 (21/4 = 5,25). Wysokość ekwiwalentu obliczamy w następujący sposób:

 

obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu: 210 zł / 5,25 = 40 zł,

tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu dzielimy przez 8 godzin (wymiar czasu pracy): 40 zł / 8 godz. = 5 zł, otrzymując w ten sposób ekwiwalent za 1 godz. urlopu,

obliczamy liczbę godzin niewykorzystanego urlopu: 4 dni x 8 godz. = 32 godz.,

obliczamy ekwiwalent urlopowy mnożąc ekwiwalent za 1 godz. urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu: 5 zł x 32 godz. = 160 zł

 

Obsługa w programie Symfonia ERP Kadry i Płace

Wstawiając do kalendarza pracownika zdarzenie Rozwiązanie umowy o pracę … wykonywana jest akcja Wypełnienie elementu kadrowego „Wypłata ekwiwalentu za urlop?". Element ten ma ustawiony atrybut stosuj wartość domyślną ze słownika predefiniowanego Nie / Tak *.

Element ten jest następnie użyty, jako atrybut formuły w elemencie kadrowym wyliczającym stan na dzień Warunek rozliczenia ekwiwalentu za urlop, który steruje wykonaniem akcji warunkowej Wstawienie zdarzenia "Ekwiwalent urlopowy".

 

dok_ekw_url_01

Realizując następnie zdarzenie Ekwiwalent za urlop następuje przypisanie do wzorca Ekwiwalent za urlop, wyznaczenie podstaw wynagrodzenia za urlop i rozliczenie ekwiwalentu godzinowego.

 

Parametry umożliwiające skonfigurowanie sposobu wyliczanie ekwiwalentu za urlop

Elementy parametryzujące wyliczanie kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, znajdują się w zestawie Wynagrodzenia\Parametry do urlopów:

Rozliczenie ekwiwalentu za urlop wg okresu - element umożliwia określenie czy wartości składników przysługujących za okres nie dłuższy niż miesiąc, mają być pobierane po okresach podatkowych, (czyli sumowane będą składniki wypłacone w danym okresie), czy po okresach kadrowych, (czyli sumowane będą składniki uzyskane przez pracownika w danym okresie).

Ekwiwalent wynagrodzenia godzinowe/dniówkowe uwzględniaj - element umożliwia określenie, gdy pracownik jest wynagradzany stawką godzinową lub dniówkową, w jaki sposób kwoty wynagrodzeń z umowy o pracę mają być uwzględniane przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop:

jak składniki za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

jak stałe składniki wynagrodzeń,

współczynnik do ekwiwalentu - element zawiera wartość współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu zgodnie § 19.

Liczba miesięcy do ekwiwalentu - liczba miesięcy, jaka zostanie pobrana do wyliczenia podstawa z składników za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc ( w założeniu są to 3 miesiące)

L. miesięcy ekwiwalentu skład. za okres dłuższy niż 1 miesąc - liczba miesięcy, jaka zostanie pobrana do wyliczenia podstawa z składników za okres dłuższy niż 1 miesiąc ( w założeniu jest to 12 miesięcy)

 

Opis elementów realizujących rozliczenie ekwiwalentu za urlop

Informacje o ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy, można znaleźć w dwóch zestawach:

EKWIWALENT - zestaw zawiera informacje związane z wyliczaniem wynagrodzenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

URLOP i EKWIWALENTY - zestaw zawiera informacje związane z wyliczaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 

Zestaw Ekwiwalent zawiera elementy:

Podstawa url. uwzględni nieobecności dodane w zamkn. okresie

Bilans urlopowy

Podstawy do ekwiwalentu

Wypłata ekwiwalentu za urlop?

Rozliczenie ekwiwalentu za niewykorzystane godziny urlopu

Rozliczenie ekwiwalentu za urlop wg okresu

Ekwiwalent wynagrodzenie godzinowe/dniówkowe uwzględniaj

 

Element Rozliczenie ekwiwalentu za niewykorzystane godziny urlopu składa się z wyliczanych atrybutów:

dni ekwiwalentu

liczba godzin urlopu do ekwiwalentu

wsp. do ekwiwalentu

stała za godzinę do ekwiwalentu

podstawa zmiennej ekwiwalent

dopełniona podstawa składnik. za okres dłuższy niż 1 miesiąc

l. miesięcy z podstaw

l. dni pracy z podstaw

l. dni roboczych z podstaw

podstawa zmiennej dopełniona

średnia za godzinę do ekwiwalentu

stawka za godzinę ekwiwalentu

ekwiwalent za urlop wg godzin

 

Atrybuty tego elementu są wyliczane na podstawie istniejących danych (m.in. Podstawy do urlopu i ekwiwalentu, Bilans urlopowy pełny) na dzień wystąpienia zdarzenia Ekwiwalent za urlop.

Liczba dni ekwiwalentu wyliczona jest, jako różnica dni urlopu przysługujących w ciągu roku i dni urlopu wykorzystanych, które są pobierane bezpośrednio z elementu Bilans urlopowy pełny. Wyliczone w ten sposób dni zamieniane są na godziny z uwzględnieniem elementu Dobowa norma czasu pracy, która może być ustawiona indywidualnie dla każdego pracownika lub globalnie dla całej firmy, a jeśli nie jest ustawiona, domyślnie brana jest wartość 8 godzin.

 

W elemencie zgrupowanym są też atrybuty, które można nazwać informacyjnymi:

wartość współczynnika do ekwiwalentu,

liczba miesięcy - jaka zostanie pobrana do wyliczenia średniej podstawy ( w założeniu są to 3 miesiące. Wartość pobierana z elementu Liczba miesięcy do średniej urlopowej. Element umieszczony w zestawie Wynagrodzenia\Parametry do urlopów),

liczba dni pracy z okresu podstaw,

liczba dni roboczych z okresu podstaw.

Atrybut stała za godzinę do ekwiwalentu liczona jest na podstawie elementu podstawy stałej ekwiwalentu urlopowego, a on wyliczany jest na podstawie klasy 17 Wchodzi do podstawy naliczania ekwiwalentu urlopowego jako element stały. Miesięczna stawka dzielona jest przez współczynnik do ekwiwalentu, następnie zaokrąglana zgodnie z ustawioną precyzją. Tak otrzymana stawka dzienna dzielona jest przez dobową normę czasu pracy, a otrzymany wynik zaokrąglony jest zgodnie z precyzją. Algorytm:

 

podstawa stałej ekwiwalentu urlopowego / współczynnik do ekwiwalentu / Dobowa norma czasu pracy

 

Atrybuty podstawa zmiennej ekwiwalent wyliczany jest na podstawie atrybutu średnia do ekwiwalent z elementu kadrowego zgrupowanego „Podstawy do ekwiwalentu”. W atrybucie wyliczana jest suma za zadaną liczbę miesięcy, określona w atrybucie l. miesięcy z podstaw. Gdy element sterujący Ekwiwalent wynagrodzenia godzinowe/dniówkowe uwzględniaj ma ustawioną wartość na jak stałe składniki wynagrodzeń, to dla miesięcy, z których pobieramy wartość średnia do ekwiwalent ustalamy liczbę dni/godzin przepracowanych. Mnożymy razy stawkę i dodajemy do sumy.

 

Atrybuty:

l. dni pracy z podstaw - wyliczany jest na podstawie atrybutu liczba dni przepracowanych ekwiwalent

l. dni roboczych z podstaw - wyliczany jest na podstawie atrybutu liczba dni pracy norma ekwiwalent

z elementu kadrowego zgrupowanego Podstawy do ekwiwalentu. W atrybucie wyliczana jest suma za zadany okres miesięcy określony w atrybucie l. miesięcy z podstaw.

 

Dopełnienie zmiennej podstawy liczone jest według następującego algorytmu:

 

podstawa zmiennej * liczba dni roboczych / liczba dni pracy

 

Podstawa zmiennej dopełniona, to suma podstaw z kilku miesięcy i stanowi podstawę do wyliczenia atrybutu średnia za godzinę do ekwiwalentu.

Zastosowany algorytm liczenia wartości atrybut średnia za godzinę do ekwiwalentu jest następujący:

 

(podstawa zmiennej dopełniona / liczba miesięcy z okresu podstaw / współczynnik do ekwiwalentu / Dobowa norma czasu pracy)

+

(dopełniona podstawa składnik. za okres dłuższy niż 1 miesiąc/ L. miesięcy ekwiwalentu skład. za okres dłuższy niż 1 miesiąc/ współczynnik do ekwiwalentu / Dobowa norma czasu pracy)

 

Atrybut dopełniona podstawa składnik. za okres dłuższy niż 1 miesiąc wyliczany jest, jako dopełniana podstawa za okres określony w elemencie L. miesięcy ekwiwalentu skład. za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Element L. miesięcy ekwiwalentu skład. za okres dłuższy niż 1 miesiąc zgodnie z kodeksem ustawiono wartość na 12 miesięcy i znajduje się w zestawie Wynagrodzenia\Parametry do urlopów.

 

Wynagrodzenia uwzględnia przy wyliczaniu wartości atrybutu dopełniona podstawa składnik. za okres dłuższy niż 1 miesiąc określane, jako składniki okresowe:

Premie kwartalne

Premie półroczne

Premie roczne

Trzynastka

 

Przebieg wyliczania wartości:

sumujemy po miesiącach kwoty składników okresowych, (kwota za miesiąc jest wyliczana, jako cała kwota dzielona przez liczbę miesięcy, za jaką przysługują)

otrzymana suma jest dopełnianie w myśl §16 ust.2 z rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielenia urlopu ….

 

Suma atrybutów:

stała za godzinę do ekwiwalentu,

średnia za godzinę do ekwiwalentu

Stanowi wartość atrybutu stawka za godzinę ekwiwalentu.

 

Atrybut ekwiwalent za urlop wg godzin to zaokrąglony zgodnie z ustawioną precyzją, iloczyn stawki za godzinę ekwiwalentu i liczby godzin urlopu do ekwiwalentu.

 

Element kadrowy zgrupowany Podstawy do ekwiwalentu składa się z wyliczanych atrybutów:

data podstawy urlopu

średnia do ekwiwalentu

liczba dni przepracowanych ekwiwalent

liczba dni pracy norma ekwiwalent

liczba nadgodzin w miesiącu

wchodzi do średniej ekwiwalent

opis wyliczenia liczby dni przepracowanych ekwiwalent

 

Wartość atrybutu średnia do ekwiwalent liczona jest, jako suma, w zależności od ustawień elementu Ekwiwalent wynagrodzenie godzinowe/dniówkowe uwzględniaj:

jak składniki za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, po klasie 171 Wchodzi do podstawy naliczania ekwiwalentu urlopowego jako element zmienny i 172 Wynagrodzenie godzinowe i dniówkowe jako element zmienny do ekwiwalentu

jak stałe składniki wynagrodzeń, po klasie 171 Wchodzi do podstawy naliczania ekwiwalentu urlopowego jako element zmienny za zadany okres. Element Rozliczenie ekwiwalentu za urlop wg okresu określa, po jakich okresach będzie liczona suma, czy podatkowych(okresach, w których wypłacono wynagrodzenie), czy kadrowych(okresach, w których pracował na wynagrodzenie)

 

Wartości atrybutów liczba dni przepracowanych ekwiwalent i liczba dni pracy norma ekwiwalent. W zależności od wartości elementu Rozliczenie ekwiwalentu za urlop wg okresu liczba dni jest liczona:

gdy wartość jest równa „kadrowym”, na podstawie wartości atrybutu data podstawy urlopu ustalany jest miesiąc i dla niego wyliczone zostają wartości liczba dni przepracowanych ekwiwalent i liczba dni pracy norma ekwiwalent

gdy wartość jest równa podatkowy lub ZUS:

1na podstawie wartości atrybutu data podstawy urlopu ustalane są okresy, które podatkowo lub ZUSowo, znajdują się w danym miesiącu i zawierają składniki wynagrodzeń pobierane do wyliczania podstaw do ekwiwalentu za urlopu z wynagrodzeń zmiennych

2Dla każdego okresu wybranego w kroku 1

2.1Wyliczana jest suma składników wynagrodzeń zmiennych

2.2Liczba dni roboczych (dni pracy norma) w danym okresie po miesiącu bazowym danego okresu

2.3Wyliczany jest iloczyn z wartości z punktu 2.1 i 2.2,

2.4Wartość z punktu 2.3 dodawana jest do <sumy jeden>

2.5Wartość z punktu 2.1 dodawana jest do <sumy dwa>

3Dzielimy <sumę jeden> przez <sumę dwa> i wynik to liczba dni roboczych(dni pracy norma) wyliczona średnio ważoną.

 

Dodatkowo przebieg wyliczeń jest zapisywany w postaci skróconej, w atrybucie opis wyliczenia liczby dni przepracowanych ekwiwalent. Atrybut opis wyliczenia liczby dni przepracowanych ekwiwalent będzie zawierał opis, jak wyliczana jest wartość atrybutu liczba dni przepracowanych ekwiwalent.

Postać zapisu:

w przypadku, gdy atrybut „średnia do ekwiwalentu” przyjmuje wartość zero w danym miesiącu
Miesiąc :<numer miesiąca> Dni: <liczba>

w przypadku, gdy wartości pochodzą z jednego miesiąca
Miesiąc :<numer miesiąca> Dni: <liczba> Kwota: <wartość>

w przypadku, gdy wartości pochodzą z więcej niż jednego miesiąca
(l *w+..)/Sw gdzie M: <numer miesiąca> Dni: <liczba> Kwota: <wartość>, M: <numer miesiąca> Dni: <liczba> Kwota: <wartość>

 

Gdzie:

l - oznacza liczbę dni

w - oznacza kwot wynagrodzenia

Sw - oznacza sumę kwot wynagrodzenia

 

W danym okresie płacowym rozliczenie ekwiwalentu automatycznie pojawi się na zakładce Płace/Wynagrodzenie. W oknie pracownika możemy zobaczyć składnik wynagrodzenia Ekwiwalent za niewykorzystane godziny urlopu.

 

dok_ekw_url_02

Składnik wynagrodzenia wchodzi przez klasyfikacje odpowiednio do podstawy opodatkowania, kwoty brutto wynagrodzenia, podstawy ubezpieczenia emerytalno-rentowego, podstawy ubezpieczenia chorobowego i podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Przykłady

Przykład 1

Pracownik zatrudniony od 2007-01-02 do 2009-01-17. Otrzymał premie kwartalną w kwocie 2000 w 2008-03-27 i w kwocie 3000 w 2008-06-23. Ekwiwalent wypłacany za urlop 2009-01-17.

 

Atrybut dopełniona podstawa składnik. za okres dłuższy niż 1 miesiąc ma wartość 5000.

Atrybut średnia za godzinę do ekwiwalentu w części kwoty wynikająca z składników za okres dłuższy niż miesiąc jest równy  2,48. Przebieg wyliczeń:

kwotę 5000 dzielimy przez 12 miesięcy

wynik dzielimy przez współczynnik do ekwiwalentu 21,08

a otrzymany wynik dzielimy przez normę dobową, dla tego pracownika 8

Przykład 2 - Uwzględnianie składników za okres dłuższy niż miesiąc, dopełnianie wartości

Pracownik zatrudniony od 2007-01-02 do 2009-01-17. Otrzymał premie kwartalną w kwocie 2000 w 2008-03-27 i w kwocie 3000 w 2008-06-23, W 2008 roku był przez 5 dni na chorobowym. Ekwiwalent wypłacany za urlop 2009-01-17.

 

Atrybut dopełniona podstawa składnik. za okres dłuższy niż 1 miesiąc ma wartość 5101,21. Kwota wyliczana została, jako  (5000/247)*252, gdzie:

5000 to suma składników za okres dłuższy niż 1 miesiąc,

247 to liczba godzin przepracowanych w okresie

252 to liczba godzin do przepracowania w okresie

 

Okres, za jaki są liczone wartości to 12 miesięcy, wartość elementu L. miesięcy ekwiwalentu skład. za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Atrybut średnia za godzinę do ekwiwalentu w części kwoty wynikająca z składników za okres dłuższy niż miesiąc jest równa 2,53.

 

Przykład 3 - Uwzględnianie składników za okres nie dłuższy niż miesiąc, dopełnianie wartości

Pracownik zatrudniony od 2007-01-02 do 2009-01-17. W październiku przepracował w godzinach nadliczbowych 4 godziny i otrzymał 163,04 zł. Od 26 do 30 listopada był nieobecny z powodu choroby, przez 5 dni. Ekwiwalent wypłacany za urlop 2009-01-17.

 

Wartości atrybutu podstawa zmiennej dopełniona 177,10. Wartość wyliczona zastała: (163,04 / 58) * 63, gdzie:

163.04, wartość atrybutu podstawa zmiennej ekwiwalent, suma podstaw z ostatnich trzech miesięcy, liczba miesięcy jest określana atrybutem l. miesięcy z podstaw. Wartość jest wyliczana, jako suma atrybutu średnia do ekwiwalentu i elementu Podstawy do ekwiwalentu

l. miesięcy z podstaw ustawiona wartość trzy. Wartość pobrana została z elementu Liczba miesięcy do średniej urlopowej. Element odnajdziemy w zestawie Wynagrodzenia\Parametry.

58, wartość atrybutu l. dni pracy z podstaw, suma atrybutu liczby dni przepracowanych ekwiwalent z elementu Podstawy do ekwiwalentu z ostatnich trzech miesięcy, liczba miesięcy jest określana atrybutem l. miesięcy z podstaw.

63, wartość atrybutu l. dni roboczych z podstaw, oznacza liczbę dni do przepracowania w okresie ostatnich trzech miesięcy, liczba miesięcy jest określana atrybutem l. miesięcy z podstaw.

 

Przykłady demonstrujące przebieg wyliczeń podstaw do ekwiwalentu gdy wartość elementu Rozliczenie ekwiwalentu za urlop wg okresu jest ustawiony na podatkowo.

 

Przykład 4

Wynagrodzenie wypłacane do końca miesiąca. Pracownik w lutym i kwietniu 2009 przepracował dodatkowo po 3 nadgodziny i dostał za nie dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 100 zł. Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego w maju 2009.

 

Atrybuty elementu podstawy do ekwiwalentu zawierają wartości:

Miesiące \ atrybuty podstaw do ekwiwalentu

średnia do ekwiwalentu

liczba dni przepracowanych ekwiwalent

opis wyliczenia liczby dni przepracowanych ekwiwalent

Luty

100

20

Miesiąc: 2 Dni: 21 Kwota: 100.00

Marzec

0

22

Miesiąc: 3 Dni: 22

Kwiecień

100

21

Miesiąc: 4 Dni: 21 Kwota: 100.00

 

Przykład 5

Wynagrodzenie wypłacane do 10 następnego miesiąca, miesiąc podatkowy jest przesunięty o jeden miesiąc w stosunku do miesiąca bazowego. Pracownik w styczniu i marcu 2009 przepracował dodatkowo po 3 nadgodziny i dostał za nie dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 100 zł odpowiednio wypłacone w lutym i kwietniu. Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego w maju 2009.

 

Atrybuty elementu podstawy do ekwiwalentu zawierają wartości:

Miesiące \ atrybuty podstaw do ekwiwalentu

średnia do ekwiwalentu

liczba dni przepracowanych ekwiwalent

opis wyliczenia liczby dni przepracowanych ekwiwalent

Luty

100

21

Miesiąc: 1 Dni: 21 Kwota: 100.00

Marzec

0

20

Miesiąc: 2 Dni: 20

Kwiecień

100

22

Miesiąc: 3 Dni: 22 Kwota: 100.00

 

Przykład 6

Wynagrodzenie wypłacane do 10 następnego miesiąca, miesiąc podatkowy jest przesunięty o jeden miesiąc w stosunku do miesiąca bazowego. Wyjątkiem są premie, wypłacane w miesiącu przyznania, rozliczane są w okresach dodatkowych gdzie miesiąc bazowy równy jest podatkowemu. Pracownik w styczniu i marcu 2009 przepracował dodatkowo po 3 nadgodziny i dostał za nie dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 100 zł odpowiednio wypłacone w lutym i kwietniu. Dodatkowo w lutym, marcu i kwietniu otrzymał po 200 złoty premii, która mu została odpowiednio w tych samych miesiącach wypłacona. Pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego w maju 2009.

 

Atrybuty elementu podstawy do ekwiwalentu zawierają wartości:

Miesiące \ atrybuty podstaw do ekwiwalentu

średnia do ekwiwalentu

liczba dni przepracowanych ekwiwalent

opis wyliczenia liczby dni przepracowanych ekwiwalent

Luty

300

20,33

(21*100.00 + 20*200.00)/300.00 gdzie M: 1 Dni: 21 Kwota: 100.00 , M: 2 Dni: 20 Kwota: 200.00

Marzec

200

22

Miesiąc: 3 Dni: 22 Kwota: 200.00

Kwiecień

300

21,33

(22*100.00 + 21*200.00)/300.00 gdzie M: 3 Dni: 22 Kwota: 100.00 , M: 4 Dni: 21 Kwota: 200.00