Dokumenty > Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym

Drukuj

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym

W związku z końcem obowiązywania przepisów przejściowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654 art. 16), od 1 stycznia 2012 roku stosuje się nowy sposób ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego.

 

Zasady obliczania podstawy wymiaru składek

Podstawa jest obliczana w następujący sposób:

1.Wyliczana jest kwota przeciętnego miesięczengo wynagrodzenia wypłaconego w ciągu 12 miesięcy przed urlopem wychowawczym. Do podstawy brane są tylko pełne miesiące przepracowane.

2.Jako podstawę wymiaru składek przyjmujemy:

a.60% kwoty przeciętnego miesięczengo wynagrodzenia ogłaszanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gdy wyliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia pracownika jest od niej większa.

b.Kwotę minimalnego wynagrodzenia w danym roku w przeliczeniu na pełny etat jeśli kwota przeciętnego wynagrodzenia pracownika jest od niej niższa.

c.Kwotę z umowy o pracę, ale nie niższą niż minimalne wynagrodzenie jeśli średnia wynosi 0 (w przypadku gdy przed urlopem wychowawczym nie było żadnego miesiąca pełnego przepracowanego).

3.Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stosuje się zasadę proporcjonalnego zmniejszania podstawy wymiaru za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie lub ustanie obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku kwotę podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

 

W przypadku przesunięcia rozliczenia ZUS dla okresów płacowych wynagrodzenie wypłacone jest liczone na zasadach pobierania do podstawy chorobowego.

 

Realizacja zdarzenia Urlop wychowawczy

Realizując nowo wstawione zdarzenia Urlop wychowawczy wykonywane są dodatkowe akcje Wyznaczenie podstaw składek do wychowawczego oraz Rozliczanie podstaw składek do wychowawczego. Służą one wyliczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego.

 

hmtoggle_plus1Elementy