Strona startowa

Drukuj

Rozpoczęcie transakcji

W oknie ustalane są Dane transakcji i Zdarzenie rozliczające transakcje, a także czy jest to transakcja jednorazowa czy cykliczna. Ustalane są tu również ramy czasowe rozliczenia definiowanej transakcji.

 

Dane transakcji

Otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy, gdzie można wybrać elementy rozliczające definiowaną transakcję.

Wzorzec dla rozliczeń

Wybierz wzorzec

Zdarzenie rozliczające  

Z katalogu zdarzeń należy wybrać zdarzenie typu Rozliczenie transakcje odpowiednie dla definiowanego zdarzenia, (np. to, które definiowane było wcześniej jako Rozliczenie transakcji.

Cyklicznie odnawialna kwota do rozliczenia (nieograniczony czas trwania transakcji) po zaznaczeniu tego pola transakcja będzie się powtarzała w stałych odstępach czasowych aż do odwołania.

 

Seria zdarzeń rozliczających  

1.dzienny - wybór tego pola pozwala powtarzać operację rozliczania co określoną liczbę dni.

2.tygodniowy - wybór tego pola pozwala powtarzać operację co określoną liczbę tygodni w wybrane dni tygodnia.

3.miesięczny - wybór tego pola pozwala powtarzać operację w każdy:

wybrany w miesiącu rodzaj dnia liczony z kolei lub od końca, co ustaloną liczbę miesięcy

N-ty określony dzień tygodnia w wybranym miesiącu

4.roczny - wybór tego pola pozwala powtarzać operację co roku:  

w wybrany dzień w podanym miesiącu

N-te wystąpienie wybranego dnia tygodnia w podanym miesiącu

5.interwałowy (zachowujący odstęp czasowy pomiędzy wystąpieniami) - wybór tego pola pozwala powtarzać operacje po upływie:

wybranej liczby dni od poprzedniego wystąpienia

wybranej liczby miesięcy i dni od poprzedniego wystąpienia

wybranej liczby lat, miesięcy i dni od poprzedniego wystąpienia

Dopuszczalne skrócenie okresu między wystąpieniami zdarzenia - zaznaczenie tego pola umożliwia skrócenie okresu pomiędzy wystąpieniami zdarzenia.

 

Zakres serii

początek – w tym polu należy wpisać datę początkującą serię. Domyślnie jest to data systemowa w danym dniu,

bez daty końcowej – zdefiniowana seria ma być wykonywana do odwołania,

koniec po N wystąpieniach – zdefiniowana seria ma być zakończona po wybranej liczbie wystąpień,

koniec w dniu zdefiniowana seria ma być zakończona, w polu należy wpisać datę końca serii.

 

Korekta wyznaczonej daty (gdy wypada w dzień wolny)

zmień datę na najbliższy dzień pracujący, poprzedzający tę datę – wybranie tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący poprzedzający wybraną datę.

zmień datę na najbliższy dzień pracujący następujący po tej dacie – wybranie tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący po dacie wystąpienia zdarzenia.

bez korekty – wybranie tego pola ustala datę wykonania operacji na dzień wystąpienia zdarzenia, niezależnie od rodzaju dnia.

Po kliknięciu przycisku b_edtemp10 otwiera się okno Wybierz element kadrowo-płacowy, gdzie na zakładce Katalogi lub Kategorie należy wybrać element kadrowy zgrupowany typu rozliczenie transakcji, który będzie rozliczał definiowaną transakcję.