Dokumenty > Rozliczenie nadpłaty - do zapłaty podatku PIT-40

Drukuj

Rozliczenie nadpłaty - do zapłaty podatku PIT-40

Dla pracowników rozliczanych przez zakład pracy (PIT-40) pojawia się kwota podatku do rozliczenia (nadpłaty lub do zapłaty). W przypadku nadpłaty podatku, nadpłaconą kwotę zwraca się pracownikowi w pierwszej kolejności z zaliczki a resztę w gotówce za miesiąc marzec. Kwoty te są odpowiednio wykazywane na deklaracji PIT-4R (punkt 6 i 7) za kwartały i miesiące, w których zostały zwrócone pracownikom. W przypadku podatku do zapłaty wskazaną kwotę pobiera się z dochodu pracownika w miesiącu marcu lub miesiącach następnych. Kwota ta jest również wykazywana na deklaracji PIT-4R (punkt 7).

 

Rozliczenie nadpłaty

Rozliczenie nadpłaty lub do zapłaty podatku z poprzedniego roku wymaga naliczenia i zamknięcia właściwego roku podatkowego na oknie Okresy, zakładka Miesiące-Lata. Do roku podatkowego musi być koniecznie przypisany odpowiedni zestaw elementów PIT-40 (rok). Jeżeli rok podatkowy nie będzie zamknięty, wartości ‘kwota "do zapłaty" podatku z ub. roku’ i ‘kwota "nadpłaty" podatku z ub. roku’ mogą być niepoprawne.

 

W celu rozliczenia nadpłaty lub do zapłaty podatku z poprzedniego roku należy, po zamknięciu roku podatkowego, przypisać pracownika do wzorca Rozliczenie roczne podatku (nadpłaty / do zwrotu) w miesiącu (lub miesiącach), w którym ma nastąpić rozliczenie. Wzorzec umieszczony jest w katalogu 03 Ulga podatkowa, koszty uzyskania, progi podatkowe.

 

W wyniku tego w odpowiadającym okresie płacowym na zakładce Wynagrodzenie pojawią się dodatkowe naliczenia:

kwota "do zapłaty" podatku z ub. roku

pozostało do rozliczenia "do zapłaty” podatku z ub. roku

kwota "nadpłaty" podatku z ub. roku

rozliczenie "nadpłaty" podatku z ubiegłego roku (z zaliczki)

rozliczenie "nadpłaty" podatku z ubiegłego roku (gotówką)

oraz obciążenie:

rozliczenie "do zapłaty" podatku z ubiegłego roku

 

Wartości kwota "do zapłaty" podatku z ub. roku i kwota "nadpłaty" podatku z ub. roku prezentują odpowiednie wartości z rozliczenia podatku za poprzedni rok z PIT-40.

Kwota do zapłaty nierozliczona w całości w jednym okresie wykazana zostanie w pozostało do rozliczenia „do zapłaty” podatku z ub. roku. Kwota ta rozliczana jest w kolejnym okresie, w którym pracownik przypisany jest do wzorca Rozliczenie roczne podatku (nadpłaty / do zwrotu).

Kwota rozliczenie "nadpłaty" podatku z ubiegłego roku (z zaliczki) prezentuje tą część podatku do zwrotu, którą można pobrać z zaliczki za miesiąc, w którym rozliczamy nadpłatę. Może być ona, co najwyżej równa należnej zaliczce na podatek za ten miesiąc. Reszta nadpłaty wykazywana jest, jako rozliczenie "nadpłaty" podatku z ubiegłego roku (gotówką). Obie te kwoty nadpłaty podatku są dodawane do kwoty do wypłaty dla pracownika.

Kwota rozliczenie "do zapłaty" podatku z ubiegłego roku prezentuje wartość podatku z rozliczenia rocznego do zapłaty. Pomniejsza ona wysokość kwoty do wypłaty dla pracownika. W przypadku, gdy kwota do zapłaty podatku z ubiegłego roku przewyższa kwotę netto wynagrodzenia w miesiącu marcu, reszta rozliczenia zostanie przeniesiona do następnego miesiąca (pod warunkiem, że pracownik będzie przypisany do wzorca Rozliczenie roczne podatku (nadpłaty / do zwrotu) w następnym miesiącu).

 

W przypadku, gdy chcemy potrącić pracownikowi tylko część podatku do zapłaty z poprzedniego roku, należy poprawić ręcznie kwotę ‘rozliczenie "do zapłaty" podatku z ubiegłego roku’ na zakładce Wynagrodzenie. Pozostała część podatku zostanie rozliczona automatycznie w następnym miesiącu (pod warunkiem, że pracownik będzie przypisany do wzorca ‘Rozliczenie roczne podatku (nadpłaty / do zwrotu)’ w następnym miesiącu).

 

Dla pracowników zwalnianych w styczniu lub w lutym rozliczenie nadpłaty lub do zwrotu należy wykonać w ostatnim miesiącu pracy pracownika.

 

Łączne kwoty rozliczeń nadpłaty i do zapłaty podatku z ubiegłego roku (zsumowane dla wszystkich pracowników) zostaną automatycznie umieszczone na deklaracji PIT-4R w punktach 6 i 7.