Dokumenty > Potrącenia za nieobecności od brutto

Drukuj

Potrącenia za nieobecności od brutto

Wysokość przychodu jest obliczana jako suma składników wchodzących do klasy Składniki od których liczone jest potrącenie za nieobecność czyli:

dodatek funkcyjny,

dodatek funkcyjny kwotowy,

premia regulaminowa,

wynag. za pracę – prawa autorskie (kwotowo),

wynagrodzenie zasadnicze.

 

Jeśli w firmie potrącenia za nieobecność liczone są od innych składników niż tych, które już wchodzą do sumy to należy dodać je do klasy Składniki od których liczone jest potrącenie za nieobecność.

 

Każde potrącenie obliczane jest niezależnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie rozpatrywane są następujące sytuacje:

w przypadku, gdy suma potrąceń jest równa lub większa od przychodu a liczba godzin przepracowanych jest większa od 0 wtedy obliczamy składnik Wynagrodzenie za godz. przepracowane mimo potrąceń, zawiera on wartość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi obliczonego na podstawie wyliczenia godzinowego,

w przypadku, kiedy suma potrąceń jest większa od przychodu obliczamy składnik Wyrównanie potrąceń przewyższających podstawę, który będzie wyrównaniem potrąceń(tak aby suma nie przekraczała przychodu),

w przypadku, gdy pracownik nie przepracował ani jednej godziny oraz nie posiada w danym okresie płatnego urlopu lub płatnej nieobecności, wtedy składnik wynagrodzenia Potrącenie wynik. z nieprzepracowania ani jednej godz. najpierw sprawdza wartość elementu kadrowego Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz. (wartość składnika potrącenie dla TAK jest równa 0), który decyduje o tym czy w takim wypadku dokonujemy wypłaty wynagrodzenia, a następnie wylicza odpowiednie wyrównanie potrąceń.

 

hmtoggle_plus1Elementy
hmtoggle_plus1Formuły

 

Przykładowe sytuacje

Wprowadzone rozwiązanie uwzględnia sytuacje, gdy występują różnego rodzaju potrącenia w trakcie jednego miesiąca, umożliwiając prawidłowe ich rozliczenie.

 

30 dni choroby i 1 dzień pracy w 31 dniowym miesiącu

W przypadku, gdy pracownik przebywał przez 30 dni na zwolnieniu lekarskim i przepracował jeden dzień w miesiącu mającym 31 dni, zostanie mu naliczone wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej (wynagrodzenie miesięczne dzielone jest przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu).

 

Choroba i urlop bezpłatny

W sytuacji, gdy pracownik część miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz na urlopie bezpłatnym wtedy potrącenie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy zostanie prawidłowo wyliczone.

 

Urlop macierzyński i urlop wypoczynkowy

W przypadku, kiedy pracownik przebywał część miesiąca na urlopie macierzyńskim a następnie na urlopie wypoczynkowym do końca miesiąca, wtedy ograniczenie potrącenia za urlop do faktycznej wysokości wynagrodzenia nie będzie wchodzić do podstaw chorobowych.

 

Wynagrodzenie urlopowe oraz potrącenia za urlop nie są liczone od składników stałych wynagrodzenia.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 7100 zł / miesiąc.

Nie posiada żadnych składników zmiennych wchodzących do podstaw urlopowych.

W miesiącu maju 2010 ma nieobecności:

urlop macierzyński 2010-05-01 - 2010-05-22

urlop wypoczynkowy 2010-05-24 - 2010-05-31

 

Program wyliczy tylko potrącenie wynagrodzenia za zasiłek macierzyński - 5 206,67 zł. Nie powstanie różnica między potrąceniami, ponieważ nie będzie wyliczone potrącenie za urlop wypoczynkowy.

 

Urlop wypoczynkowy i choroba

Pracownik na początku miesiąca był 2 dni na urlopie wypoczynkowym. Pozostałą część miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze.

Potrącenie wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie program wyliczy dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Obliczona różnica to wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

Choroba i rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca

Pracownik był na zwolnieniu lekarskim do 19 kwietnia 2010 roku. W dniu 20 kwietnia zostaje rozwiązana umowa o pracę. Pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 790,00 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze za kwiecień 2010 wynosi 1 726,96 zł co wynika z następującego wyliczenia:

2 790,00 : 168 godz. =16,61 zł.

16,61 x (8 dni nieprzepracowanych x 8 godz) =1 063,04 zł.

2790,00 zł – 1 063,04 = 1726,96

 

Obliczenie kwoty pomniejszenia w związku z chorobą:

2 790,00 zł : 30 = 93,00 zł

93,00 x 19 dni choroby = 1 767,00 zł

 

Według powyższych wyliczeń, potrącenie za chorobę jest wyższe niż wynagrodzenie obliczone za kwiecień 2010. W takim przypadku w programie zostaną wyliczone składniki:

Wyrównanie potrąceń przewyższających podstawę - 40,04 zł (1 767,00 – 1726,96)

Wynagrodzenie za godz. przepracowane mimo potrąceń 132,88 zł (2790/168 = 16,61*8 godz.)