Dokumenty > Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Drukuj

Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Podstawą prawną, pozwalającą na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wraz z późniejszymi zmianami.

Wzory formularzy Wn-D i INF-D-P określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 roku w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Na tej podstawie Symfonia ERP Kadry i Płace generuje pliki XML, które mogą zostać zaimportowane do aplikacji SODiR.

 

Rozpoczęcie pracy

W celu prawidłowego działania rozwiązania należy:

1.Ustalić, które składniki wynagrodzeń, wypłacane w firmie powinny wchodzić do wynagrodzenia osiąganego przez pracownika.

Służą do tego klasy:

Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P z ZUS. Do tej klasy powinny być przypisane składniki wynagrodzeń, które mają być ujęte na formularzu INF-D-P w pozycji 52. Koszty płacy, które stanowią podstawę składek ZUS;

Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P bez ZUS. Do tej klasy powinny być przypisane składniki wynagrodzeń, które mają być ujęte na formularzu INF-D-P w pozycji 52. Koszty płacy, które nie stanowią podstawy składek ZUS.

2.Wypełnić dane w poniższych zestawach kadrowych:

Dane firmy;

PFRON (firma);

PFRON (pracownik).

 

Zestaw Dane firmy

W oknie Firma na zakładce Dane Kadrowe należy wybrać zestaw Dane firmy. W zestawie należy wypełnić dane i pamiętać, że konieczne jest wypełnienie adresu firmy i kodu adresu zgodnego z kodami adresów publikowanych przez GUS.

dok_pfron_01

 

Zestaw PFRON (firma)

Następnym krokiem jest uzupełnienie danych w zestawie PFRON (firma).

W zestawie uzupełnione powinny być dane dla elementów:

1.Numer PFRON firmy – numer ten firma otrzymuje od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.Osoba odpowiedzialna za kontakty z PFRON – imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby kontaktującej się z PFRON.

3.Dodatkowe informacje o pracodawcy – dane wybierane są z rozwijanej listy, są to dane słownikowe:

Forma prawna działalności – należy wybrać formę prawną działalności pracodawcy;

Forma własności – należy wybrać formę własności przedsiębiorstwa;

Wielkość pracodawcy – należy wybrać klasyfikację wielkości przedsiębiorstwa dla ostatniego dnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy;

Typ pracodawcy – należy wybrać typ pracodawcy;

Jednostka lokalna – należy podać czy firma jest klasyfikowana jako jednostka lokalna;

Nazwa skrócona dla PFRON – musi być identyczna z nazwą występującą w aplikacji SODiR off-Line;

Forma prawna (2) – jest uszczegółowieniem danych opisujących formę prawną;

Status pracodawcy – należy wskazać czy pracodawca prowadzi Zakład pracy chronionej, Zakład aktywności zawodowej lub inny;.

4.Status zakładu pracy chronionej – pole to należy uzupełnić tylko i wyłącznie, jeżeli organizacja ma status Zakładu Pracy Chronionej.

5.Podwyższone koszty zatrudnienia (PFRON) – pole to domyślnie ustawia się na wartość 2. ryczałt.

6.Adres do korespondencji / Dane pełnomocnika Wn-D. Jeżeli Użytkownik nie wypełni danych w tym elemencie, wówczas zostaną pobrane dane adresowe z zestawu Dane firmy.

7.Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą – możliwe odpowiedzi tak/nie.

 

Dane w Symfonia ERP Kadry i Płace oraz programie SODiR muszą być tożsame, jakiekolwiek różnice w danych identyfikacyjnych (literówki, dodatkowe spacje) uniemożliwiają wczytanie danych do systemu SODiR.

 

Zestaw PFRON (pracownik)

Osoby niepełnosprawne to pracownicy z aktywną umową o pracę i z wypełnionym elementem Stopień niepełnosprawności > kod stopnia niepełnosprawności.

 

W oknie Pracownicy należy wybrać nazwisko osoby niepełnosprawnej, do której stosuje się ustawę o dofinansowaniu wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Prawym przyciskiem myszy otwiera się menu kontekstowe i polecenie Edycja. Na zakładce Dane Kadrowe należy wybrać zestaw Dane osobowe pracownika/PFRON (pracownik) i wypełnić dane.

1.Numer PFRON – należy  podać numer PFRON pracownika.

2.Dane dodatkowe:

Wykształcenie (PFRON) – poziom wykształcenia pracownika niepełnosprawnego;

Zawód (PFRON) – dana cyfrowa pobierana od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Miejsce zamieszkania – należy określić czy miejscem zamieszkania pracownika jest miasto czy wieś;

Praca nakładcza – domyślnie wartość ustawiona jest na nie;

Pomijany (PFRON) – ustawienie elementu na tak skutkuje pominięciem pracownika w dokumentach dla PFRON;

Obniżony wymiar czasu pracy? – domyślna wartość ustawiona jest na tak, tą wartość należy stosować jedynie w przypadku przedstawienia przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy;

dofinansowanie stanowi pomoc publiczną INF-D-P (2014) poz.46 – należy wybrać czy dofinansowanie jest pomocą publiczną;

pracownik zatrudniony u pracodawcy ... INF-D-P (2014) poz.47 – należy wybrać czy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą.

3.Stopień niepełnosprawności pobiera wartość z zestawu Zgłoszenie ZUA/ZZA.

4.Rodzaj schorzenia – na rozwijanej liście znajdują się dane słownikowe.

5.Ustalone prawo do emerytury lub renty (zgłoszenie) – pobiera wartość z zestawu Zgłoszenie ZUA/ZZA.

6.Wypłata z art. 23 ustawy – TAK\NIE.

7.Podwyższone koszty zatrudnienia (PFRON) – pole to domyślnie ustawia się na wartość 2. ryczałt.

dok_pfron_02

 

8.Zestawienie wynagrodzeń dla PFRON INF-D-P – wartości, które tu się pojawiają inicjuje się poprzez polecenie Dodaj zdarzenie na zakładce Kalendarz.
W pierwszym dniu pierwszego miesiąca, za który pracodawca będzie się ubiegał o refundację, należy wstawić i zrealizować zdarzenie Uaktywnienie bilansu – Zestawienie wynagrodzeń dla PFRON (katalog: 7 Systemowe).
Następuje wówczas uaktywnienie bilansu w elemencie Zestawienie wynagrodzeń dla PFRON INF-D-P, który będzie widoczny w zestawie kadrowym PFRON (pracownik). Zestawienie wynagrodzeń na kolejne miesiące dodawane jest poprzez generowanie bilansów.

 

Całe rozliczenie dofinansowania i refundacji oparte jest o ten bilans. Wymagane jest uzupełnienie daty końcowej.

 

dok_pfron_03

9.Wn-D (2015) poz. 39 i 41 - uwzględniaj w stanie zatrudnienia – element określa czy pracownik będzie uwzględniany przy wyliczeniu stanu zatrudnienia w polach 39 i 41 formularza Wn-D. Domyślnie wartość Tak wypełniona jest dla pracowników przypisanych do wzorców: Pracownik etatowy, Właściciel, Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne), Właściciel z ograniczoną składką ZUS.

 

Zatrudnieni praktykanci i studenci nie powinni być wliczani do stanu zatrudnienia. Dla pracowników tego typu należy ręcznie zmienić wartość elementu na Nie.

 

Generowanie raportów

Okresy płacowe powinny być zamknięte. Następnie należy przystąpić do generowania raportów.

 

Raporty wykonuje się w następującej kolejności:

1.Eksport INF-D-P

2.Eksport Wn-D.

 

W oknie Pracownicy należy wybrać pracownika, dla którego będzie wykonywany raport.

dok_pfron_04

Po wybraniu właściwego raportu należy go wykonać. Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe, w którym Użytkownik uzupełnia odpowiednie dane.

 

Dla raportu Eksport INF-D-P są to pola:

Okres sprawozdawczy – miesiąc i rok, za jaki składana jest informacja;

Okres wypłaty wynagrodzenia – miesiąc i rok, w którym wypłacono wynagrodzenie;

Rodzaj informacji – zwykła lub korygująca;

Katalog – Użytkownik podaje miejsce, w którym zostanie zapisany raport. Optymalnym miejscem jest katalog Import w katalogu instalacyjnym aplikacji SODiR, skąd aplikacja pobierze raport do wysłania;

Wykonanie raportu nastąpi po zatwierdzeniu operacji poleceniem OK.

dok_pfron_05

Pole 52. Koszty płacy powinno zawierać tzw. wynagrodzenie osiągane wykazywane w druku
INF-D-P oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na FP i FGŚP.

Program ustala tą wartość jako sumę:

elementów wchodzących do klasyfikacji Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P z ZUS;

elementów wchodzących do klasyfikacji Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P bez ZUS;

składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowanych przez pracodawcę wyliczonych proporcjonalnie dla elementów wchodzących do klasyfikacji Wynagrodzenie osiągane na INF-D-P z ZUS;

składek na FP i FGŚP z tytułu umowy o pracę.

 

W przypadku:

dwukrotnej zmiany w trakcie tego samego miesiąca stopnia  niepełnosprawności lub ustalonego prawa do emerytury lub renty należy poprawić wartości ręcznie;

zmiany stopnia niepełnosprawności bez szczególnych schorzeń na stopień niepełnosprawności ze szczególnymi schorzeniami poprawić wartości ręcznie.

zatrudnienia byłego pracownika w trakcie tego samego miesiąca, w którym była rozwiązana umowa o pracę,  program w zestawie PFRON(pracownik) dla elementu Stopień niepełnosprawności generuje dwa wiersze. Jeśli dla takiego pracownika stopień niepełnosprawności nie ulega zmianie dla tego miesiąca powinien pozostać pierwszy wiersz bez daty końcowej. Drugi wiersz należy usunąć.

 

Dla raportu Eksport Wn-D są to pola:

1.Dane podstawowe

a.Miesiąc – miesiąc sprawozdawczy

b.Rok – rok sprawozdawczy

c.Rodzaj informacji – zwykła lub korygująca

d.Rodzaj dokumentu – zgłoszeniowy lub dotyczący miesięcznego dofinansowania

e.Konto firmy – konto bankowe firmy

f.Przyrost netto zatrudnienia – pole należy wypełnić w przypadku zmian w stanie zatrudnienia w danym miesiącu

2.Załączniki

a.Rodzaj – rodzaj załącznika należy wybrać z rozwijanej listy

b.Liczba – należy koniecznie wypełnić pole z ilością załączników

3.Oświadczenia

a.Forma papierowa składania wniosków – ustawiamy na tak, jeśli informacja składana będzie w formie papierowej,

b.Forma elektroniczna składania wniosków – ustawiamy na tak, jeśli informacja składana będzie w formie elektronicznej,

c.Miejsca pracy nie powstały w wyniku rozwiązania umowy – ustawiamy na nie, jeśli miejsce pracy powstało w wyniku zwolnienia pracownika,

d.Informacja o wysokości otrzymanej pomocy publicznej – ustawiamy na tak, jeśli składane będzie oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej,

e.Informacja o nieotrzymaniu pomocy – ustawiamy na tak, jeśli składane będzie oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej.

4.Rodzaj średniej dla stanu zatrudnienia – wybieramy sposób liczenia średniej wartości stanu zatrudnienia.

5.Katalog – Użytkownik podaje miejsce, w którym zostanie zapisany raport. Optymalnym miejscem jest katalog Import w katalogu instalacyjnym aplikacji SODiR, skąd aplikacja pobierze raport do wysłania.

6.Wykonanie raportu nastąpi po zatwierdzeniu operacji poleceniem OK.

 

dok_pfron_06

 

Opis wyliczenia części D4 i D5 (pola 36-41)

D.4 Pole 36 Liczba osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym.

Nie są wliczane osoby niepełnosprawne przebywające na urlopach bezpłatnych.

D.5 Informacja o stanach zatrudnienia.

Stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym

Pole 37. Ogółem

Nie są wliczane osoby niepełnosprawne:

przebywające na urlopie bezpłatnym.

 

Nie są wliczane osoby pełnosprawne:

przebywające na urlopie rodzicielskim;

przebywające na urlopie wychowawczym;

nieświadczące   pracy   w   związku   z   uzyskaniem   świadczenia rehabilitacyjnego.

 

W programie uwzględniane są wszystkie osoby pełnosprawne przebywające na urlopie bezpłatnym.

 

Według PFRON:

uwzględnione powinny być osoby pełnosprawne, przebywające na urlopach bezpłatnych udzielonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

wykluczone powinny być osoby pełnosprawne przebywające na urlopie bezpłatnym, którego pracodawca miał obowiązek udzielić na podstawie innych przepisów niż kodeks pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy pracownik uzyska mandat radnego – wówczas na czas wykonywania mandatu pracodawca jest zobowiązany na wniosek pracownika do udzielenia mu urlopu bezpłatnego. Takie przypadki należy obsłużyć ręcznie.

 

Pole 38. Osoby niepełnosprawne

Nie uwzględniane są osoby niepełnosprawne:

przebywające na urlopie bezpłatnym

 

Bieżący stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym

Pole 39. Ogółem

Nie są wliczane:

osoby przebywające na urlopie macierzyńskim;

osoby przebywające na urlopie rodzicielskim;

osoby przebywające na urlopie ojcowskim;

osoby przebywające na urlopie wychowawczym;

osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;

osoby nieświadczące pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;

Pracownicy z ustawioną wartością elementu Wn-D (2015) poz. 39 i 41 - uwzględniaj w stanie zatrudnienia na „nie” np. praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szkolenie zawodowe.

 

Wliczane są:

Osoby z ustawioną wartością elementu Wn-D (2015) poz. 39 i 41 - uwzględniaj w stanie zatrudnienia na tak jako 1 etat.

Pole 40. Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z objaśnieniem pole nie jest wypełniane.

 

Średni stan zatrudnienia za 12 miesięcy poprzedzających okres sprawozdawczy

Pole 41. Ogółem

Osoby wliczane na takich samych zasadach jak w polu 39.

Pole 42. Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z objaśnieniem pole nie jest wypełniane

Wynikiem powyżej opisanych działań jest utworzenie plików xml, odpowiednio dla Eksport Wn-D i dla Eksport INF-D-P.

 

Import w aplikacji SODiR

Utworzone raporty są gotowe do wysłania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym celu należy uruchomić aplikację SODiR i dokonać importu raportów. Więcej informacji na temat koniecznych działań znajduje się w dokumentacji do aplikacji SODiR.