Elementy kadrowo-płacowe > Lista definicji elementów

Drukuj

Lista definicji elementów

W prawej części okna z katalogiem definicji elementów znajduje się lista prezentująca wszystkie definicje elementów, znajdujące się we wskazanej na drzewku grupie, wskazanego typu lub spełniające wskazane kryterium wyszukiwania.

 

Podwójne kliknięcie definicji elementów otwiera okno definicji elementu, zawierające wszystkie dane związane z definicją elementu.

Każdy element na liście opisany jest znacznikiem typu oraz polami Nazwa i Opis. Pola te tworzą kolumny listy.

 

Znaczniki typu reprezentują elementy:

 

SKLADNIK10

 

Składnik – to typ elementu systemu wynagrodzeń decydujący bezpośrednio o wysokości przychodu pracownika. Składnik może mieć wartość wprowadzaną przez użytkownika lub też być wyliczany na podstawie związanej z nim formuły, będącej wyrażeniem zawierającym inne Składniki lub Parametry.

Przykładami składników są: Wynagrodzenie podstawowe; Prowizja od obrotu; Zasiłek rodzinny ; itp.

 

param9

 

Parametr – to pomocniczy element systemu wynagrodzeń, wykorzystywany do obliczenia innych elementów. Wartość Parametru wykorzystywana jest później w formułach obliczających wartości innych elementów. Wartość parametru jest zwykle wprowadzana przez użytkownika, lecz może być ona wyliczana automatycznie.

Przykładami parametrów są: Liczba dzieci, za które przysługuje zasiłek rodzinny ; Procent premii ; Miesięczne koszty uzyskania ; Progi podatkowe, itp.

Rozróżniamy następujące typy parametrów:

liczba rzeczywista

progi podatkowe

ułamek zwykły

data

napis

element słownika

 

NALICZ10

 

Naliczenie – to element kadrowo-płacowy, reprezentujący pewną wielkość zbiorczą, to znaczy taką, która może być liczona z wielu Składników na przestrzeni jednego lub wielu okresów płacowych. Naliczenia wynikają z zobowiązań ustawowych lub służą do analizy systemu płac w firmie.

Przykładami naliczeń są: Zaliczka na podatek ; Składka ZUS za pracownika ; Razem do wypłaty ; Skumulowany przychód opodatkowany ; itp.

 

OBCIO10

 

Obciążenie – to element systemu wynagrodzeń, określający sposób rozliczenia z pracownikiem kwoty netto wynagrodzenia tego pracownika.

Przykładami obciążeń są: Do wypłaty w kasie ; Przelew na ROR ; Alimenty ; Zaliczka ; itp.

 

egroup5

 

Element zgrupowany – element tego typu nie posiada żadnej wartości, a jedynie listę związanych z nim, innych elementów. Można go porównać do "paczki" zawierającej różne elementy. Elementy zgrupowane ułatwiają tworzenie typowych systemów wynagrodzeń i zmniejszają ryzyko popełnienia błędów przy konstruowaniu systemów. Przykładowo, jeśli tworzysz system wynagrodzeń dla pracownika etatowego, który wynagradzany jest również w oparciu o umowę cywilnoprawną, możesz użyć elementu zgrupowanego: Etat+zlecenie+ZUS. Po dodaniu takiego elementu do systemu wynagrodzeń pracownika, znajdą się w nim wszystkie potrzebne w tej sytuacji elementy. Nie ma przy tym obawy, że o zapomniałeś o jakimś istotnym elemencie (np. niezbędnym parametrze).

Większość elementów zgrupowanych, przydatnych w typowych sytuacjach znajdziesz w grupie 01 WYNAGRODZENIA, w podgrupach Umowy o pracę i Umowy cywilnoprawne.

 

elkadr6

 

Element kadrowy – to element systemu kadrowo-płacowego przechowujący dane kadrowe pracownika wraz z ich historią. Elementy kadrowe mogą występować jako parametry prezentujące dane kadrowe i płacowe lub być parametrami do wyliczeń dla elementów płacowych w systemie kadrowo-płacowym firmy, wzorca lub pracownika. Definiując parametr wybieramy jego typ:

liczba rzeczywista

ułamek zwykły

data

napis

element słownika

 

elkadrzg5

 

Element kadrowy zgrupowany – to element systemu kadrowo-płacowego, składający się z wielu atrybutów elementu kadrowego zgrupowanego.

Np. element zgrupowany Potomstwo może być zbudowany z atrybutów: Imię, Nazwisko, Data urodzenia. Te same atrybuty mogą wchodzić w skład elementu Dane personalne pracownika.

 

ATRKADR

 

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – to zdefiniowane cechy, z których zbudowane są elementy kadrowe zgrupowane. Atrybutami mogą być np., Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Województwo itp. Każdy atrybut może być składnikiem wielu elementów kadrowych zgrupowanych.

Definiując atrybut wybieramy jego typ:

liczba rzeczywista

ułamek zwykły

data

napis

element słownika

 

elkadwid4

 

Widok na element kadrowy zgrupowany – element kadrowy zgrupowany może składać się z bardzo wielu atrybutów. Często nie ma potrzeby operowania wszystkimi atrybutami elementu, dlatego utworzono element Widok na element kadrowy zgrupowany umożliwiający pokazanie tylko wybranych atrybutów elementu kadrowego zgrupowanego.

 

 

Nagłówek znajdujący się nad listą definicji elementów zawiera tekstowe lub graficzne opisy kolumn (pól) poniższej listy. Opisy te są jednocześnie przyciskami. Kliknięcie takiego przycisku powoduje posortowanie listy według wskazanego pola. Jest to wygodny sposób szybkiej zmiany porządkowania listy przy wyszukiwaniu konkretnych informacji Na przykład, aby ustawić definicje elementów według nazwy kliknij Nazwa.