Dokumenty > Ewidencja i rozliczanie nadgodzin

Drukuj

Ewidencja i rozliczanie nadgodzin

Program Symfonia ERP Kadry i Płace umożliwia obsługę rozliczania nadgodzin w zakresie:

ewidencji nadgodzin wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (Art. 1511 §2 KP),

rozliczanie godzin nadliczbowych (Art.1511 §1 KP),

rozliczania czasu wolnego udzielonego za nadgodziny (Art.1512 KP),

naliczenia wynagrodzenia za każdy miesiąc za nadgodziny średniotygodniowe w przypadku rozliczania okresów dłuższych niż jeden miesiąc.

 

Elementy i ich znaczenie

Na drzewku zestawów danych kadrowych Wynagrodzenie\Rozliczenia w zestawie Godziny nadliczbowe. Zestaw zawiera następujące elementy:

Schemat systemu czasu pracy,

Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe,

Miesięczne rozliczenie nadgodzin średnio tygodniowych,

Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych.

 

Rejestracja godzin nadliczbowych jest prowadzona w dwóch różnych elementach:

Godziny nadliczbowe wynikające 1511§1 są rejestrowane w elemencie Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych, okres rozliczeniowy równy miesiąc.

Godziny nadliczbowe wynikające 1511§2 są rejestrowane w elemencie Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe.

 

Długość trwania i początek okresu rozliczeniowego czasu pracy określane są w elemencie Schemat systemu czasu pracy.

 

Schemat systemu czasu pracy

Element Schemat systemu czasu pracy zawiera podstawowe informacje do wyliczania nadgodzin i odebrania czasu wolnego za nadgodziny. Jest to element ogólnodostępny.

 

Atrybuty elementu:

Nazwa atrybutu

Opis

rodzaj okresu rozliczeniowego

Atrybut określa długość okresu rozliczeniowego, przygotowany został słownik ze standardowymi długościami okresów: 4 tygodnie, 1 miesiąc; 3 miesiące; 4 miesiące; 6 miesięcy; 12 miesięcy. Jeśli wystąpi taka potrzeba, użytkownik może dodać własny rodzaj okresu rozliczeniowego. Opis definiowania znajduję się pod tabelką

data pierwszego okresu rozliczeniowego

określa datę pierwszego okresu rozliczeniowego

średnio tygodniowa norma czasu pracy

Określa przeciętną tygodniową normę czasu pracy w tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym (Art.129§1 KP),lub określoną dodatkowo w umowie. Standardowo będzie ustawiana wartość 40. Jednak np. dla systemu pracy w ruchu ciągłym o przedłużonym przeciętnym tygodniowym okresie do 42 ustawiamy w tym atrybucie wartość 42

maks.liczba godzin nadliczb.w roku kalendarzowym

Określa maksymalną liczbę nadgodzin możliwą do przepracowania przez pracownika w roku kalendarzowym. Domyślnie jest to wartość 150.

maks.tygodniowy czas pracy łącznie z godz.nadliczb.

Określa maksymalny tygodniowy czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi. Domyślna wartość 48.

norma dobowa czasu pracy

Określa czas pracy na dobę, powyżej którego liczone będą godziny nadliczbowe, domyślna wartość 8

maksymalna norma dobowa czasu pracy

Określa maksymalny czas pracy na dobę domyślna wartość 12

sposób odbierania godzin nadliczbowych

Atrybut określa sposób wyboru godzin nadliczbowych do odliczenia za godziny wolne odebrane. Słownik wartości:

najpierw 50%, później 100%

najpierw 100%, później 50%

porządek chronologiczny

Czy generować rozliczenia czasu pracy?

Określamy czy mają być generowane i rozliczane godziny nadliczbowe z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Słownik wartości Tak(*)/Nie. Dla firmy początkowa wartość została ustawiona na Nie.

przesuń miesięczne rozliczenie nadgodz.o podaną liczbę dni

Element Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych dla standardowych ustawień ma okresy tworzone od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Jeśli w firmie obowiązuje przesunięty okres rozliczeniowy, w tym atrybucie określamy o ile dni. Po ustawieniu wartości innej niż zero data początkowa i końcowa zostanie odpowiednio przesunięta o podaną liczbę dni.

wynagr. za przekroczenie średnio tygodniowej normy wypłacać?

Określamy czy za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy oprócz dodatku ma być także naliczone wynagrodzenie. Domyślnie wartość ustawiona na TAK.

Podst. do godz. nocnych w okr. dłuższym niż miesiąc według

Atrybut określa sposób wyliczenia podstawy do nadgodzin dla okresu dłuższego niż miesiąc. Możliwe ustawienia to: Normatywny czas pracy, Liczba godzin do przepracowania, Liczba godzin pracy.

 

Dodawanie elementów do słownika Okresy rozliczeniowe.

W oknie słowniki odnajdujemy słownik Okresy rozliczeniowe i dodajemy nowy element. Nazwa elementu powinna opisywać okres. Element słownika zawiera atrybut, w którym zapisujemy długość trwania tego okresu. Przyjęty sposób zapisu M:x T:y, gdzie x określa liczbę miesięcy a y liczbę tygodni podajemy jedną z dwóch wartości a drugą ustawiamy na zero. Np. M:10 T:0 oznacza, długość okresu rozliczeniowego równą 10 miesięcy.

 

Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe

W tym elemencie prowadzona jest ewidencja na potrzeby wyliczania godzin nadliczbowych, wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (Art. 1511§2).

 

Atrybuty elementu:

Nazwa atrybutu

Opis

Ważne od:

Początkowa data obowiązywania bilansu

Ważne do:

Końcowa data obowiązywania bilansu

obowiązujący wymiar czasu pracy

Określa liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w okresie rozliczeniowym z Art. 130 KP

liczba godzin przepracowanych w okresie

Liczba godzin przepracowanych przez pracownika w okresie rozliczeniowym. Suma godzin pracy plus zdarzenia Praca poza harmonogramem pomniejszona o nieobecności. Wartość nie uwzględnia zdarzeń Nadgodziny.

godziny nadl. przekracz. średniotygodn. normę czasu pracy

Liczba godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy

godziny nadliczbowe odebrane na wniosek pracownika

W tym atrybucie rejestrowana jest liczba godzin czasu wolnego za godziny nadliczbowe, które zostały udzielone na wniosek pracownika.

godziny nadliczbowe odebrane na wniosek pracodawcy

W tym atrybucie rejestrowana jest liczba godzin czasu wolnego za godziny nadliczbowe, które zostały udzielone przez pracodawcę.

łączna liczba godzin nadliczbowych odebranych

Atrybut zawiera liczbę godzin nadliczbowych, za które został udzielony czas wolny, jeśli były na wniosek pracownika jest to proporcja jeden do jeden, gdy na wniosek pracodawcy jest to proporcja półtorej godziny odebranego czasu wolnego równe jest jednej godzinie nadliczbowej

liczba godzin nadliczbowych do odebrania

Różnica pomiędzy liczbą godzin nadliczbowych do rozliczenia a liczbą godzin do wynagrodzenia przekraczających średnią tygodniową normę oraz liczbą godzin do wynagrodzenia przekraczających średnią tygodniową normę z zamkniętego okresu.

godziny nadliczbowe do rozliczenia

Różnica pomiędzy liczbą godzin nadliczbowych z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy a liczbą godzin odebranego czasu wolnego. Wartość jest wykorzystywana przy wyliczaniu dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

godziny nadliczbowe z zamkniętego okresu

Określa liczbę godzin nadliczbowych z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, pochodzących z okresu wcześniejszego, powstałą wskutek wstawienia zdarzeń zmieniających czas pracy do zamkniętego okresu.

godziny nadliczbowe z zamkniętego okresu do rozliczenia

Określa liczbę godzin nadliczbowych z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, pochodzących z okresu wcześniejszego, powstałą wskutek wstawienia zdarzeń do zamkniętego okresu po uwzględnieniu czasu wolnego.

liczba godzin nadliczbowych do wypłaty

Element służy do naliczenia godzin nadliczbowych na koniec okresu rozliczeniowego.

Liczba godzin nadliczbowych do wypłaty z zamk. okresu

Element służy do naliczenia godzin nadliczbowych na koniec okresu rozliczeniowego.

 

Przy obliczaniu wartość atrybutu obowiązujący wymiar czasu pracy godziny nieobecności usprawiedliwionej w pracy pobierane są na podstawie klasy zdarzeń Nieobecności ewidencjonowane dla przeciętnego tygodnia czasu pracy. Użytkownik dodając własne zdarzenia np. dodatkową definicje zdarzeń nieobecności, które pomniejszają wymiar czasu pracy w myśl art.130§3 KP, powinien dodać ją też do klasy zdarzeń Nieobecności ewidencjonowane dla przeciętnego tygodnia czasu pracy.

 

Przy obliczaniu wartości atrybutu godziny nadliczbowe do rozliczenia nie uwzględniane są zdarzenia wstawione do zamkniętego okresu płacowego w ostatnim miesiącu, za który obowiązuje wartość. Zdarzenia wstawione do zamkniętego okresu płacowego w ostatnim miesiącu, za który obowiązuje wartość, są rozliczane w następnym okresie rozliczeniowym w atrybucie godziny nadliczbowe z zamkniętego okresu do rozliczenia. Przykładowo wartość ma okres obowiązywania od 2007-01-01 do 2007-03-31. Zdarzenia wstawione do kalendarza, w okresie 2007-01-01 do 2007-02-28 są uwzględniane przy obliczaniu atrybutu godziny nadliczbowe do rozliczenia niezależnie czy wstawiono je do zamkniętego czy do otwartego okresu płacowego. W przypadku zdarzeń wstawionych do kalendarza w okresie od 2007-03-01 do 2007-03-31, w atrybucie godziny nadliczbowe do rozliczenia uwzględniane są tylko zdarzenia wstawione do otwartego okresu płacowego. Natomiast zdarzenia wstawione do zamkniętego okresu płacowego są rejestrowane w następnym okresie w atrybucie godziny nadliczbowe z zamkniętego okresu do rozliczenia.

 

Miesięczne rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych

Element ten służy do prowadzenia ewidencji na potrzeby wyliczenia nadgodzin wynikających z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy. Atrybuty elementu uzupełniane są przez zdarzenie Rozliczanie wynagrodzenia za godziny średnio tygodniowe.

 

Atrybuty elementu:

Nazwa atrybutu

Opis

Ważne od:

Początkowa data obowiązywania bilansu

Ważne do:

Końcowa data obowiązywania bilansu

liczba godzin do wynagrodzenia przekr. śr. tyg. normę

Atrybut zawiera wyliczenie nadgodzin do wypłacenia na podstawie różnicy godzin przepracowanych a normą czasu pracy oraz liczbą godzin odebranych oraz liczbą nadgodzin rozliczonych

liczba godzin do wynagr. przekr. śr. tyg.normę z zam. okresu

Atrybut zawiera różnicę między liczbą godzin do rozliczenia a liczbą godzin już rozliczonych

 

Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych

W tym elemencie jest prowadzona ewidencja na potrzeby wyliczania godzin nadliczbowych (Art. 1511§1 KP).

 

Atrybuty elementu:

Nazwa atrybutu

Opis

Ważne od:

Początkowa data obowiązywania bilansu

Ważne do:

Końcowa data obowiązywania bilansu

godziny nadliczbowe 100% w okresie

Atrybut rejestruje liczbę godzin nadliczbowych, za które płacony jest dodatek w wysokości 100% (Art.1511 §1 pkt. 1 KP)

godziny nadliczbowe 50% w okresie

Atrybut rejestruje liczbę godzin nadliczbowych, za które płacony jest dodatek w wysokości 50% (Art.1511 §1 pkt. 2 KP)

godziny nadliczbowe 100% z zamkn.okresu

Atrybut rejestruje liczbę godzin nadliczbowych, za które płacony jest dodatek w wysokości 100% (Art.1511 §1 pkt 1 KP). Pracownik wypracował je w poprzednim okresie, a w systemie zostały zarejestrowane po zamknięciu okresu płacowego.

godziny nadliczbowe 50% z zamkn.okresu

Atrybut rejestruje liczbę godzin nadliczbowych, za które płacony jest dodatek w wysokości 50% (Art.1511 §1 pkt. 2 KP). Pracownik wypracował je w poprzednim okresie, a w systemie zostały zarejestrowane po zamknięciu okresu płacowego.

godziny nadliczbowe odebrane na wniosek pracownika

W atrybucie rejestrowana jest liczba godzin czasu wolnego za godziny nadliczbowe, które zostały udzielone na wniosek pracownika.

godziny nadliczbowe odebrane na wniosek pracodawcy

W atrybucie rejestrowana jest liczba godzin czasu wolnego za godziny nadliczbowe, które zostały udzielone przez pracodawcę.

liczba godzin nadliczbowych odebranych - 50%

Atrybut podaje liczbę godzin nadliczbowych, za które został udzielony czas wolny.

Jeśli czas wolny udzielony był na wniosek pracownika, liczba godzin wolnych jest równa liczbie godzin nadliczbowych.

Jeśli czas wolny udzielony był na wniosek pracodawcy, liczba godzin wolnych równa jest 1.5 * liczba godzin nadliczbowych. Kryterium wyboru nadgodzin do obliczenia jest określone w schemacie systemu czasu pracy.

liczba godzin nadliczbowych odebranych -100%

Atrybut podaje liczbę godzin nadliczbowych, za które został udzielony czas wolny.

Jeśli czas wolny udzielony był na wniosek pracownika, liczba godzin wolnych jest równa liczbie godzin nadliczbowych.

Jeśli czas wolny udzielony był na wniosek pracodawcy, liczba godzin wolnych równa jest 1.5 * liczba godzin nadliczbowych. Kryterium wyboru nadgodzin do obliczenia jest określone w schemacie systemu czasu pracy

godziny nadliczbowe 50% do rozliczenia

Różnica pomiędzy liczbą godzin nadliczbowych 50%, a liczbą godzin odebranego czasu wolnego (liczba godzin nadliczbowych odebranych-50%). Wartość jest wykorzystywana przy naliczaniu dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

godziny nadliczbowe 100% do rozliczenia

Różnica pomiędzy liczbą godzin nadliczbowych 100%, a liczbą godzin odebranego czasu wolnego (liczba godzin nadliczbowych odebranych -100%). Wartość jest wykorzystywana przy naliczaniu dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 

Konfiguracja rozliczania nadgodzin

Aby rozpocząć pracę z mechanizmem rozliczania nadgodzin, należy ustawić wartości atrybutów elementu Wynagrodzenia\Rozliczenia\Schemat systemu czasu pracy. Atrybuty ustawiane są standardowo w momencie tworzenia. Konfiguracja ta jednak może nie zgadzać się z sposobem rozliczeń w firmie. Parametry, na które należy szczególnie zwrócić uwagę będą opisywane poniżej. Wartość elementu można ustawić globalnie, dla wzorca lub dla pracownika w zestawie.

 

Rejestracja i rozliczanie godzin nadliczbowych z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy Art.1511 §2

Scenariusz postępowania jest następujący:

1.Zdefiniowanie schematu systemu czasu pracy (element Schemat systemu czasu pracy).

2.Ustawienie w schemacie czasu pracy, że mają się generować rozliczenia nadgodzin (atrybut Czy generować rozliczenia czasu pracy?).

3.Wstawienie wartości elementu kadrowego Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe pracownikom, którzy podlegają ewidencji nadgodzin z tego tytułu. Można to zrobić na trzy sposoby:

Przez wstawienie do kalendarza i zrealizowanie zdarzenia Uaktywnienie bilansu nadgodzin (znajduje się w drzewku zdarzeń w katalogu Systemowe) – polecane dla już zatrudnionych pracowników po rozpoczęciu pracy z nową wersją programu.

Przy zatrudnianiu pracownika podczas realizacji zdarzenia Uaktywnienie bilansów okresowych – utworzona zostanie pierwsza wartość elementu.

Wstawiając wartość na zakładce danych kadrowych pracownika.

4.Po zakończeniu okresu rozliczeniowego automatycznie dodają się kolejne wartości rozliczenia na nowy okres rozliczeniowy. Jednocześnie do kalendarza wstawiane jest zdarzenie Rozliczenie bilansu nadgodzin.

5.Realizacja zdarzenia Rozliczenie bilansu nadgodzin powoduje przypisanie pracownika do wzorca Nadgodziny przekracz.średniotygodn.normę czasu pracy. Skutkuje to naliczeniem dodatku za nadgodziny w okresie płacowym, w którym jest rozliczany ten wzorzec.

6.W systemie wynagrodzeń pracownika znajdą się elementy:

Dodatek za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm. czasu pracy,

Dodatek za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm. z zamk.okres,

podstawa do dodatku za nadgodziny,

podstawa do dodatku za nadgodziny z zamkniętego okresu,

l. godz. nadl. przekr. śr. tyg. norm. czasu do dodatku,

l. godz. nadl. przekr. śr. tyg. norm. z zamk. okresu dodatek,

Łączne wynagrodz. za godz.nadliczbowe,

Łączne wynagrodz. z tyt, przekr. śr. tyg. norm. czasu pracy,

podstawa do wynagrodzenia za nadgodziny,

podstawa do wynagrodzenia za nadgodziny z zamkniętego okresu,

l. godz. nadl. przekr. śr. tyg. norm. czasu do wynagrodzenia,

l. godz. nadl. przekr. śr. tyg. norm. z zamk. okresu wynagr.,

l. godz. wyrówn. wynag. nadl. z przekr. śr. tyg. norm. czasu,

Wynag. za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm.,

Wynag. za godz. nadl. z przek. śr. tyg. z zamkn. okresu

Wyrównanie wynagr. za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm,

Wynag. z tyt. przekr. śr. tyg, norm. czasu pracy.

 

Przypisanie do wzorca Nadgodziny przekracz.średniotygodn.normę czasu pracy następuje, gdy liczba nadgodzin z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy jest większa od zera i atrybut Czy generować okresowe rozliczenia nadgodzin w Schemat systemu czasu pracy jest ustawiony na TAK.

 

Algorytm określania daty początkowej i końcowej okresu rozliczeniowego zależy od następujących atrybutów elementu Schemat systemu czasu pracy:

rodzaj okresu rozliczeniowego – długość okresu rozliczeniowego w firmie,

data pierwszego okresu rozliczeniowego – (gdy nie jest ustawiona traktujemy tak jak by była ustawiona na pierwszy dzień miesiąca) na jej podstawie obliczane są kolejne okresy rozliczeniowe.

Dla pracowników zatrudnionych w trakcie okresu rozliczeniowego długość okresu obowiązywania elementu Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe zostanie skrócona tak, żeby data końcowa była identyczna jak wyliczona data końca okresu rozliczeniowego.

 

W przypadku zwolnienia pracownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego następuje skrócenie okresu do dnia zwolnienia. Podczas realizacji zdarzenia Rozwiązanie umowy o pracę jedna z akcji przypisuje pracownika do wzorca Nadgodziny przekracz.średniotyg.normę czasy pracy. Przypisanie to jest wykonywane tylko, jeżeli u pracownika wystąpiło przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.

 

Element Wyrównanie wynagrodzenie za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm jest równy zero, gdy godziny nadliczbowe średniotygodniowe wynikają ze zdarzeń praca poza harmonogramem. W elemencie Wynag. za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm. została już uwzględniona kwota podstawowa wynagrodzenia i kwota dodatkowego wynagrodzenia z klasy 18 Wchodzi do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny, niezależnie od rodzaju umowy czy zasadnicze, godzinowe, dniówkowe.

 

Element ten będzie równy zero również w przypadku, gdy pracownik wynagradzany jest stawką zasadniczą.

Wartość elementu Wyrównanie wynagrodzenie za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm będzie różna od zera, gdy godziny nadliczbowe średniotygodniowe wynikają z inicjalizacji kalendarza i pracownik wynagradzany jest stawką godzinową, dniówkową. Ponieważ pracownikowi w elemencie wynagrodzenie godzinowe lub wynagrodzenie dniówkowe została już policzona kwota wynagrodzenia za godziny pracy w tym za godziny nadliczbowe średniotygodniowe wynikające z inicjalizacji kalendarza według jego stawki. Dodatkowo należy jednak wypłacić mu wynagrodzenie na podstawie elementów z klasy 18 Wchodzi do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny i ta kwota jest wyliczana w tym elemencie.

 

Rozliczanie godzin nadliczbowych z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy w okresach dłuższych niż jeden miesiąc

W przypadku godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy w okresach trwających dłużej niż miesiąc należy skorzystać ze zdarzenia Rozliczenie wynagrodzenia za godziny średnio tygodniowe, przypisującego pracownika do wzorca Miesięczne wynag. za godziny nadliczbowe śr. tyg.

 

W przypadku okresów jednomiesięcznych nie należy stosować tego wzorca. Nie należy też wstawiać go w ostatnim miesiącu rozliczenia. Dla takich sytuacji prawidłowy jest wzorzec „Nadgodziny przekracz. średniotygodn. normę czasu pracy”.

 

Rejestracja i rozliczanie godzin nadliczbowych Art.1511 §1

Sposób rejestracji godzin nadliczbowych z paragrafu 1 nie uległ zmianie realizowany jest zdarzeniem Nadgodziny. Uległy zmianie akcje wykonywane podczas realizacji zdarzenia. Informacja o liczbie nadgodzin jest zapisywana w elemencie kadrowym zgrupowanym Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych.

 

W przypadku, gdy w firmie są przesunięte okresy rozliczeniowe przykładowo od dziesiątego danego miesiąca do dziewiątego następnego miesiąca to należy w elemencie kadrowym Schemat systemu czasu pracy ustawić wartość atrybutu przesuń miesięczne rozliczenie nadgodz.o podaną liczbę dni na wartość dziesięć (czyli numer dnia w miesiącu). Gdy okres jest standardowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wartość atrybutu przesuń miesięczne rozliczenie nadgodz.o podaną liczbę dni ustawiamy na zero (wartość ustawiana domyślnie.)

 

Rejestrowanie liczby nadgodzin w elemencie kadrowym umożliwia:

ewidencjonowanie zbiorcze nadgodzin bez rozbijania na pojedyncze dni,

obsługę odebrania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Rejestrowanie nadgodzin w elemencie kadrowym umożliwia ręczne wprowadzanie danych, jednak modyfikowanie danych na elemencie kadrowym pociągnie za sobą brak lub błędne dane na niektórych raportach, np. Karta czasu pracy, ze względu na brak danych o przypisaniu do dnia wystąpienia zdarzenia.

 

Rejestracja i rozliczanie czasu wolnego za godziny nadliczbowe

Zdarzenia rejestrujące czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych znajdują się drzewku zdarzeń w Nieobecności/ Czas wolny za nadgodziny.

Przy wyborze zdarzenia istotne jest, kto jest wnioskodawcą i czy nadgodziny są z tytułu przekroczenia dobowej czy średniotygodniowej normy czasu pracy.

W zależności, kto jest wnioskodawcą:

czas wolny udzielony został na wniosek pracownika - proporcja jedna godzina nadliczbowa odpowiada jednej godzinie czasu wolnego,

czas wolny udzielony został przez pracodawcę - proporcja jedna godzina nadliczbowa odpowiada półtorej godzinie czasu wolnego.

Osobno rejestrujemy godziny czasu wolnego w zależności, za jakiego typu nadgodziny zostały one udzielone:

za nadgodziny z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej czasu pracy w myśl Art.1511 §2

za godzinach nadliczbowych w myśl Art.1511 §1.

Dodatkowo dla udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika zostały dodane dodatkowe zdarzenia znajdujące się w Nieobecności/ Czas wolny za nadgodziny /Czas wolny za nadgodziny płatny.

Gdy udzielony zostaje czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik otrzymuje wynagrodzenie bez dodatku w okresie, w którym wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych, natomiast za czas wolny, który otrzymał za pracę w godzinach nadliczbowych nie otrzymuje wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracownik jednak ma otrzymać wynagrodzenie za czas wolny zostały przygotowane dodatkowe zdarzenia. Udzielając pracownikowi czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych mamy do wyboru zdarzenia w wariancie niepłatnym i płatnym.

Wariant płatny zdarzenia znajdziemy w Nieobecności/ Czas wolny za nadgodziny /Czas wolny za nadgodziny płatny.

 

Lista przygotowanych zdarzeń udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych:

Czas wolny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe,

Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy’

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z poprzedniego okresu,

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny w okresie rozliczeniowym,

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny,

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy.

 

Program umożliwia udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych w innym okresie niż miała miejsce praca w godzinach nadliczbowych.

Na oknie realizacji zdarzenia, na zakładce Atrybuty jest dostępna dodatkowa sekcja Rozliczenie z rozwijaną listą Okres rozliczeniowy. Demonstruje ją rysunek poniżej. Lista zawiera dostępne okresy rozliczeniowe, pobierane w zależności od zdarzenia z elementu Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych lub elementu Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe. W trakcje realizacji zdarzenia możemy określić, w jakim okresie będzie rozliczany czas wolny udzielony za godziny nadliczbowe. W wybranym okresie zostaną zarejestrowane godziny czasu wolnego i pomniejszą one liczbę godzin nadliczbowych a także będziemy posiadali zarejstrowane godziny czasu wolnego.

 

dok_ew_rozl_nadg_01

 

Rozliczanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych w innym okresie niż wystąpiło zdarzenie Czas wolny służy do tego, aby móc zaewidencjonować w bieżącym okresie czas wolny odbierany w następnym okresie. Zdarzenie Czas wolny musi być wstawione do kalendarza pracownika przed zamknięciem bieżącego okresu rozliczeniowego nadgodzin. W przeciwnym wypadku nie zostanie uwzględnione przy rozliczaniu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pomimo że zostanie odnotowane w bilansie Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe lub Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych.

 

Podział zdarzeń rejestrujących odebranie czasu wolnego ze względu na elementy, na których dokonana zostanie rejestracja:

1.Rejestrujące w atrybutach elementu Miesięczne rozliczenie godzin nadliczbowych:

Czas wolny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z poprzedniego okresu

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny w okresie rozliczeniowym

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny

 

2.Rejestrujące w atrybutach elementu Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe:

Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy.

 

Zdarzenia rejestrujące czas wolny na wniosek pracownika w trakcie realizacji wykonują akcje:

przypisania pracownika do wzorca Czas wolny za nadgodziny,

wydruk raportu Wniosek pracownika o czas wolny za nadgodziny,

zarejestrowanie w atrybucie godziny nadliczbowe odebrane na wniosek pracownika liczby godzin czasu wolnego w okresie, w którym były przepracowane godziny nadliczbowe,

 

Zdarzenia rejestrujące czas wolny udzielony przez pracodawcę w trakcie realizacji wykonują akcje:

przypisania pracownika do wzorca Czas wolny za nadgodziny,

wydruk raportu Udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe,

zarejestrowanie w atrybucie godziny nadliczbowe odebrane na wniosek pracodawcy liczby godzin czasu wolnego w okresie, w którym były przepracowane godziny nadliczbowe,

 

Rozliczenie potrącenia wynagrodzenia za czas wolny realizowane jest przez element potrącenie wynagrodzenia za czas wolny.

 

Dla zdarzeń:

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z poprzedniego okresu,

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny,

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

nie jest naliczane potrącenie wynagrodzenia.

 

Dla zdarzeń:

Czas wolny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe,

Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

kwota potrącenia jest iloczynem liczby godzin zdarzeń i podstawa do wynagrodzenia za nadgodziny.

 

Dla zdarzenia:

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny w okresie rozliczeniowym,

kwota potrącenia jest iloczynem liczby godzin zdarzeń stałej (2/3) i elementu podstawa do wynagrodzenia za nadgodziny.

 

Zdarzenia:

Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy,

ostrzegają o przekroczeniu zasobów dla elementu liczba godzin nadliczbowych do odebrania.

 

Raporty

Raporty przygotowane dla obsługi czasu wolnego  

Wniosek pracownika o czas wolny za nadgodziny,

Udzielenie czasu wolnego za godziny nadliczbowe.

Raporty wywołane są z listy pracowników i mogą być uzupełnione o dane pracownika(ów). Można je wykonać do okienka programu lub do MS Word, gdzie jest możliwa ich edycja.

 

Raporty przygotowane dla obsługi godzin nadliczbowych

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych - Raport wywołany z listy pracowników i może być uzupełniony o dane pracownika(ów). Można go wykonać do okienka programu lub do MS Word.

Zestawienie godzin nadliczbowych - Zadaniem tego raportu jest przedstawienie liczby godzin nadliczbowych każdego rodzaju, liczby godzin czasu wolnego, dodatkowo prezentuje liczbę nadgodzin, jaką pracownik przepracował w danym roku kalendarzowym i liczbę godzin, o jaką przekroczył ograniczenie roczne na liczbę nadgodzin.