Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2022.2.c  

Kontrola trzeźwości

Od 21 lutego 2023 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy umożliwiające pracodawcom przeprowadzenie u pracowników kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do niego. W związku z tym, w programie wprowadzono możliwość wyliczenia wynagrodzenia za okres, w którym pracownik był poddany kontroli trzeźwości. Jeśli wynik badania okaże się negatywny, to okres niedopuszczenia pracownika do pracy uznawany jest za usprawiedliwioną nieobecność pracy, za którą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W związku z tym, w programie wprowadzono możliwość wyliczenia wynagrodzenia za czas, w którym pracownik był poddany kontroli trzeźwości.

 

Do wyliczenia wynagrodzenia za czas kontroli trzeźwości, w przypadku kiedy wynik testu nie wskazał stanu nietrzeźwości, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

 

Ze względu na to, że kontrola trzeźwości nie dotyczy wszystkich firm, elementy z nią związane nie zostały uwzględnione w standardowych zestawach Kart wynagrodzeń i List płac.

 

Nowe zdarzenie - Kontrola trzeźwości - nieobecność płatna

 

Zdarzenie to służy do rejestracji czasu nieświadczenia pracy w związku z procedurą kontroli trzeźwości, w sytuacji gdy jej wynik jest negatywny i pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

 

Nowe zdarzenie Kontrola trzeźwości - nieobecność płatna dostępne jest z katalogów:

4 Nieobecności\ 5 Inne,

3 Organizacja pracy \ 4 Inne.

 

Podczas rejestracji zdarzenia należy podać godziny od - do, w których pracownik był poddany kontroli. Czas nieobecności należy rejestrować z dokładnością co do minuty.

 

oz_kip_159

 

Nowy zestaw kadrowy - kontrola trzeźwości

Dodano nowy zestaw kadrowy Kontrola trzeźwości, służący do rozliczenia wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w związku z kontrolą trzeźwości.

 

Zestaw dostępny jest w katalogu Wynagrodzenia.

 

oz_kip_160

 

W przypadku, gdy wynik kontroli trzeźwości był pozytywny, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy.

W programie można to zarejestrować jako nieobecność nieusprawiedliwioną niepłatną.

 

Wyliczenia atrybutów rozliczenia kontroli trzeźwości

Dla pracownika z wynagrodzeniem zasadniczym i premią wchodzącą jako element zmienny (element Czy naliczać wyn.za kontr. trzeź. ze stałych składn.wynagr.? na Tak):

oz_kip_161

 

stała za godzinę kontroli trzeźwości – kwota wynagrodzenia za jedną godzinę wyliczona ze stałych składników wynagrodzenia (np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny itp.),

średnia za godzinę do kontroli trzeźwości – kwota wynagrodzenia za jedną godzinę wyliczona ze zmiennych składników wynagrodzenia (np. premia, prowizja itp.),

stawka godzinowa za kontrolę trzeźwości – kwota wynagrodzenia za jedną godzinę wyliczona ze stałych składników wynagrodzenia bez składników zmiennych, gdy pracownik zatrudniony na wynagrodzenie zasadnicze,

wynagrodzenie za kontrolę trzeźwości ze składników stałych – liczba godzin kontroli trzeźwości x stała za godzinę kontroli trzeźwości,

wynagrodzenie za kontrolę trzeźwości ze składników zmiennych – liczba godzin kontroli trzeźwości x średnia za godzinę do kontroli trzeźwości,

potrącenie wynagrodzenia za kontrolę trzeźwości – liczba godzin kontroli trzeźwości x stała za godzinę kontroli trzeźwości.

 
Gdy element Czy naliczać wyn.za kontr. trzeź. ze stałych składn.wynagr.? na Nie, wyliczają się tylko atrybuty:

oz_kip_162

 

średnia za godzinę do kontroli trzeźwości – kwota wynagrodzenia za jedną godzinę wyliczona ze zmiennych składników wynagrodzenia (np. premia, prowizja itp.),

wynagrodzenie za kontrolę trzeźwości ze składników zmiennych – liczba godzin kontroli trzeźwości x średnia za godzinę do kontroli trzeźwości.

 

Dla pracownika z wynagrodzeniem godzinowym i premią wchodzącą jako element zmienny:

oz_kip_163

 

stawka za godzinę do kontroli trzeźwości - składniki zmienne – wynagrodzenie za jedną godzinę wyliczone ze zmiennych składników wynagrodzenia (z uwzględnieniem kwoty wynagrodzenia za godzinę z umowy pracę),

średnia za godzinę do kontroli trzeźwości – kwota wynagrodzenia za jedną godzinę wyliczona ze zmiennych składników wynagrodzenia (np. premia, prowizja itp. bez uwzględnienia kwoty wynagrodzenia za godzinę z umowy pracę),

stawka godzinowa za kontrolę trzeźwości – wynagrodzenie za jedną godzinę wyliczone tylko ze zmiennych składników wynagrodzenia gdy pracownik zatrudniony na stawkę godzinową,

wynagrodzenie za kontrolę trzeźwości ze składników zmiennych – liczba godzin kontroli trzeźwości x stawka godzinowa za kontrolę trzeźwości,

potrącenie wynagrodzenia za kontrolę trzeźwości – liczba godzin kontroli trzeźwości x stawka godzinowa za kontrolę trzeźwości (gdy atrybut rozliczaj w bieżącym miesiącu ma wartość Nie).

 

Nowe elementy

W celu obsługi kontroli trzeźwości dodano w programie nowe elementy:

 

ID

Nazwa elementu

16430

Rozliczenie kontroli trzeźwości

16434

liczba godzin kontroli trzeźwości

16436

stawka za godzinę do kontroli trzeźwości - składniki zmienne

16437

średnia za godzinę do kontroli trzeźwości

16438

stawka godzinowa za kontrolę trzeźwości

16439

wynagrodzenie za kontrolę trzeźwości ze składników stałych

16444

wynagrodzenie za kontrolę trzeźwości ze składników zmiennych

16440

potrącenie wynagrodzenia za kontrolę trzeźwości

16441

Wynag. ze stałych kontr. trzeźwości rozlicz. bież. okres

16442

Wynag. ze stałych kontr. trzeźwości rozlicz. poprz. okres

16443

Potrąc. wynagr. za kontr. trzeź. ze stałych nieroz. pop. ok.

16445

Wynagr. za kontrolę trzeźwości rozliczone w bieżącym okresie

16446

Wynagr. za kontrolę trzeźwości nierozliczone w pop. okresie

16447

Potrąc. wynagr. za kontr. trzeź. nierozliczone w pop. okres.

16448

Potrąc. wynagr. za kontr. trzeź. rozliczone w bież. okresie

16451

łączne wynagrodzenie za kontrolę trzeźwości

16452

łączne potrącenie wynagrodzenia za kontrolę trzeźwości

16482

Czy naliczać wyn.za kontr. trzeź. ze stałych składn.wynagr.?

16483

S: Czy kontrola trzeźwości ze stałych?

16484

stała za godzinę do kontroli trzeźwości

16485

kontrola trzeźwości - nieob. płatna #stan czas nieobecności

16464

stawka za godzinę z dniówki do kontroli trzeźwości

 

Nowe zdarzenia

Dodano zdarzenie:

(ID: 2785) Kontrola trzeźwości - nieobecność płatna

 

z akcjami:

(ID: 28452) Przypisanie do wzorca - Kontrola trzeźwości - nieobecność płatna,

(ID: 28451) Przypisanie do wzorca - Kontrola trzeźwości - nieobecność płatna ze stałych,

(ID: 28450) Rozliczenie kontroli trzeźwości.

 

Nowe wzorce

Dodano wzorce:

(ID: 19155) Kontrola trzeźwości - nieobecność płatna,

(ID: 19156) Kontrola trzeźwości - nieobecność płatna ze stałych.

 

Ustawione wartości parametrów

Wzorzec \ Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2023-04-01 do 2023-05-31

109,40

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach' typ potrącenia 'Potrącenie zaliczek pieniężnych'

od 2023-03-01

900,22 zł

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach' typ potrącenia 'Potrącenie za zgodą pracownika'

od 2023-03-01

900,22 zł

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach' typ potrącenia 'Potrącenie z tytułem wykonawczym'

od 2023-03-01

1 125,26 zł

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach' typ potrącenia 'Potrącenie kar pieniężnych'

od 2023-03-01

900,22 zł

Kwota wolna od potrąceń przy zasiłkach' typ potrącenia 'Alimenty'

od 2023-03-01

681,97 zł

 

Inne zmiany

Usunięto błąd blokujący kontynuację zatrudniania pracownika po wcześniejszym zamknięciu okna kreatora.

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

Po konwersji/aktualizacji bazy należy się do niej zalogować, aby wykonane zostały wymagane raporty aktualizujące. W przypadku pominięcia tego kroku mogą wystąpić problemy przy próbie aktualizacji do kolejnej wersji.

 

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2022.2.b, 2022.2.a, 2022.2.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

Rejestrując korekty dla umów cywilnoprawnych, w przypadku usunięcia i ponownego wstawienia rozliczenia umowy, program podpowiada okres korygujący (czerwony). W rozliczeniu umowy należy pozostawić pierwotny okres (okres korygowany).

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, kwota zmniejszająca podatek,  wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma nie mieć pomniejszanej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek lub mieć zerowe koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca, odpowiednio ”Brak kwoty zmniejszającej podatek” (wcześniejsza nazwa ”Zerowa ulga podatkowa”)  lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”, od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca, odpowiednio ”Brak kwoty zmniejszającej podatek” (wcześniejsza  nazwa ”Zerowa ulga podatkowa”) lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”, od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.