Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020

FIX wprowadzający obsługę zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia (Centrum Wiedzy) >>

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika wpłat odprowadzanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 

W danych kadrowych firmy w zestawie Programy Emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy PPK dodano nowy element kadrowy PPK % wpłat podstawowych.

 

W danych kadrowych pracownika dodano zestawy:

Programy Emerytalne,

Pracowniczy Plan Kapitałowy PPK.

 

Do obsługi PPK w katalogu Programy emerytalne > PPK przygotowane zostały zdarzenia:

PPK przystąpienie – rejestruje rozpoczęcie naliczania wpłat na rzecz PPK.

PPK rezygnacja – przerywa naliczanie wpłat na rzecz PPK od miesiąca rejestracji zdarzenia włącznie.

PPK wznowienie – powoduje wznowienie (po rezygnacji) naliczania wpłat na rzecz PPK. Wznowienie następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano wznowienie.

PPK wznowienie po 4 latach – rejestruje wznowienie naliczania wpłat na rzecz PPK następujące po upływie 4 lat od rezygnacji.

PPK zmiana – rejestruje zmianę parametrów wpłat na rzecz PPK.

PPK zwrot wpłat – rejestruje zwrot pobranej z wynagrodzenia (tylko umowy o pracę) wpłaty na rzecz PPK w innym okresie rozliczeniowym, bez konieczności zakładania procesu korekty.

 

Zdarzenie PPK przystąpienie należy wstawić od dnia faktycznego zgłoszenia pracownika do programu PPK.

 

hmtoggle_plus1Usuwanie zdarzeń PPK z kalendarza
hmtoggle_plus1Wykluczenie z naliczania wpłat PPK w wybranym okresie rozliczeniowym

 

Pracowniczy program kapitałowy (PPK) >>

 

Umowy cywilnoprawne a PPK

Umowy cywilnoprawne obsługiwane są tymi samymi zdarzeniami, wzorcami i elementami co umowy o pracę.

 

Rozliczenia umów cywilnoprawnych realizowane są według stanu na dzień ich realizacji. Oznacza to, że po rozliczeniu umowy, wszelkie zmiany (przystąpienie, rezygnacja, itp.) w PPK mogące mieć wpływ na rozliczoną umowę nie będą uwzględniane.

 

Zaktualizowano zestawy kadrowe zgrupowane dla umów cywilnoprawnych o atrybuty dotyczące rozliczenia PPK. Aktualizacja powoduje nadpisanie istniejących modyfikacji tych zestawów. Może mieć to wpływ na funkcjonowanie rozwiązań indywidualnych w tym obszarze. Więcej informacji w Centrum Wiedzy Sage >>

 

Prezentacja danych PPK w oknie Pracownicy  

W oknie pracownicy w elemencie Pokaż więcej elementów kadrowych dodano nowy zestaw PPK uczestnika prezentujący status oraz informacje o obowiązujących wartościach dla wpłat do PPK.

 

Zestaw można wykorzystać podczas wykonywania raportu Dane kadrowe pracowników.

 

img_kd_ppk_01

 

Dane kadrowe na liście prezentowane są według stanu na pierwszy dzień wybranego okresu płacowego.

 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika procentowych lub kwotowych składek odprowadzanych w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

 

Na potrzeby obsługi PPE dodany został zestaw danych kadrowych Programy emerytalne \ Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) z elementami:

Kwota składki podstawowej PPE,

Kwota składki dodatkowej PPE,

Procent składki podstawowej PPE.

 

oz_kip_27

 

Do katalogu Programy emerytalne dodane zostały zdarzenia obsługujące rejestrację i rozliczanie PPE:

Składka podstawowa PPE (kwotowo),

Składka podstawowa PPE (procentowo),

Składka dodatkowa PPE.

Zdarzenia przypisują pracowników do odpowiadających im wzorców.

 

W przypadku składki podstawowej PPE program nie pilnuje czy nie przekracza ona 7% wynagrodzenia brutto. 

W przypadku składki dodatkowej PPE program nie pilnuje przekroczenia maksymalnej rocznej kwoty.

 

Składka podstawowa PPE (kwotowo) oraz Składka dodatkowa PPE jest rozliczana tylko w okresach podstawowych.

Rozliczanie Składki podstawowej PPE (procentowo) zostało ustawione w okresach pomocniczych: Premia uznaniowa, Premie, Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III, Nadgodziny, Ekwiwalent za urlop,  Nagrody, Trzynastka, Ryczałt samochodowy.

 

Rejestracja składek PPE>>

 

Świadectwo pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej raport Świadectwo Pracy domyślnie nie będzie prezentował imion rodziców. W ustawieniach raportu pozostawiono pole wyboru Drukuj imiona rodziców umożliwiające włączenie prezentacji imion rodziców.

 

Usunięto wykazywanie numeru NIP, zamiast tego wykazywany będzie numer PKD.

 

Dodano wzór dokumentu z informacją do świadectwa pracy na temat terminu przechowywania akt osobowych dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019. Wybrane przez użytkowników w Sage Customer Voice

 

e-Teczka

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2019 zmianą w zakresie powadzenia dokumentacji pracowniczej pozwalającą na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w wybranej przez siebie formie papierowej lub elektronicznej zaktualizowano części teczki wg nowych przepisów: A, B, C, D. Zakres przechowywanych danych w częściach A, B i C uległ nieznacznej zmianie. Nowością jest dodanie części D, w której należy przechowywać dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną i ewidencją kar pracowników.

 

Zmieniono sposób prezentacji danych w e-teczce.

oz_kip_34

 

Inne zmiany

W ramach poszczególnych teczek pracownika możliwe jest tworzenie grup dla dokumentów (w trakcie dodawania dokumentu) oraz przenoszenie dokumentów metodą "przeciągnij i upuść".

Menu podręczne dla listy dokumentów w e-teczce zawiera m.in. polecenia Zwiń/Rozwiń wszystko.

Do przycisku Eksport w oknie e-Teczka Dokumenty dodano polecenie Eksportuj metadane umożliwiające eksport części lub całości dokumentacji z teczki pracownika do plików ZIP.

Edycja utworzonego przez użytkownika typu dokumentu umożliwia zmianę jego przypisania do sekcji (A, B ,C ,D).

Program automatycznie przenumeruje dokumenty w e-teczce jeśli któryś z nich zostanie usunięty.

W oknie dodawania dokumentów do e-teczki umożliwiono przypisanie dokumentów metodą "przeciągnij i upuść"

Dodano dodatkowe pole Data dokumentu źródłowego dla dodawanych do e-Teczki dokumentów. Wybrane przez użytkowników w Sage Customer Voice

 

Zwolnienie z FP i FGŚP

Wybrane przez użytkowników w Sage Customer Voice

Wprowadzono automatyczne wykrywanie i obsługę zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

Bez zmian (za pomocą wzorca Zerowe składki FP i FGŚP) pozostaje obsługa zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP dla:

– pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Powrót do pracy po długiej nieobecności >>

– pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

 

Od wersji 2020 program automatycznie nalicza zwolnienie z opłacania składek dla pracowników z umową o pracę, którzy:

osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,

ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni,

nie ukończyli 30 roku życia i zostali skierowani do pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Pracownicy, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP stosowane jest na podstawie wprowadzonej daty urodzenia i płci w zestawie Pracownik.

 

Zerowe składki na FP i FGŚP naliczane są od miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnęli 55 lub 60 lat. Dla pracowników, którzy osiągnęli odpowiedni wiek w pierwszym dniu miesiąca, zwolnienie naliczane jest od tego miesiąca.

 

Pracownicy, którzy ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP stosowane jest na podstawie:

daty urodzenia i płci w zestawie Pracownik,

dat od, do obowiązywania elementu W rejestrze bezrobotnych PUP w zestawie Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców,

daty rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę,

daty zakończenia pracy (w przypadku umowy na czas określony) w zestawie Umowa o pracę.

 

Data do atrybutu W rejestrze bezrobotnych PUP musi być o jeden dzień mniejsza niż data rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę.

 

Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP program nalicza od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek naliczane jest wyłącznie w okresie trwania pierwszej umowy o pracę.

 

W sytuacji, gdy umowa o pracę wygasa w trakcie miesiąca zwolnienie z obowiązku opłacania naliczane jest od wszystkich przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym miesiącu.

 

Pracownicy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali skierowani do pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP stosowane jest na podstawie:

daty urodzenia i płci w zestawie Pracownik,

wartości atrybutu skierowany z PUP elementu W rejestrze bezrobotnych PUP w zestawie Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców,

daty atrybutu data podjęcia pracy elementu W rejestrze bezrobotnych PUP w zestawie Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców (data musi być taka sama jak data w atrybucie data rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę),

daty rozpoczęcia pracy w zestawie Umowa o pracę,

daty zakończenia pracy (w przypadku umowy na czas określony) w zestawie Umowa o pracę.

 

Zerowe składki na FP i FGŚP naliczane są przez okres 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę, gdy pracownik:

nie ma ukończonych 30 lat,

element skierowany z PUP jest ustawiony na TAK,

data podjęcia pracy jest taka sama jak data rozpoczęcia pracy.

 

Okres 12 miesięcy jest kontynuowany w trakcie obowiązywania kolejnych umów tak długo jak zachowana jest ciągłość zatrudnienia (bez dni przerwy między kolejnymi umowami) i spełnione jest kryterium wieku.

 

Inne zmiany

Akcja Przypisanie do wzorca "Zerowe składki FP i FGŚP" została usunięta ze zdarzeń:

Umowa o pracę

Umowa o pracę - dniówka

Umowa o pracę - stawka godzinowa

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony - dniówka

Umowa o pracę na czas określony - stawka godzinowa

 

Zamknięto serię zdarzeń Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP wykorzystywaną do corocznego wykrycia pracowników którzy przekraczają próg wiekowy uprawniający do zwolnienia ze składek na FP i FGŚP.

 

Zestawy elementów - Listy płac, Karty wynagrodzeń

Wybrane przez użytkowników w Sage Customer Voice

Do zestawu elementów Zestawienie łączne składek ZUS dla Kart wynagrodzeń oraz List Płac dodano elementy:

suma podstaw wymiarów składek na FP,

suma podstaw wymiarów składek na FGŚP,

suma podstaw wymiarów składek na FEP,

Wynagrodzenie chorobowe łączne,

zasiłki (ogółem).

 

Poprawiono wykazywanie podstawy wymiaru składek na FP i FGŚP dla urlopów związanych z rodzicielstwem.

 

Do zestawu elementów Lista płac rozbudowana dla Kart wynagrodzeń oraz List Płac dodano elementy:

składka na Fundusz Pracy za pracownika,

składka na FGŚP za pracownika.

 

Do zestawu elementów Zestawienie podatkowe dla Kart wynagrodzeń oraz List Płac dodano elementy:

podstawa opodatkowania.

 

SODiR Fundusz Solidarnościowy

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadzono zmiany w zakresie naliczania składki na Fundusz Solidarnościowy dla raportowania miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P przekazywanej do PFRON.

 

W celu prawidłowego uwzględnienia kosztów płacy w poz. 52 deklaracji INF-D-P dodano nowe elementy, które pozwalają na wykazywanie do PFRON składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,30%:

%składki na Fundusz Solidarnościowy – w zestawie Parametry wynagrodzeń,

wyliczenie składki na Fundusz Solidarnościowy – użyty w wyliczaniu wartości dla atrybutu inf-d-p (2015) poz 52, (2009) poz. 40 w elemencie kadrowym zgrupowanym Zestawienie wynagrodzeń dla PFRON INF-D-P w zestawie PFRON (pracownik).

 

W obszarze deklaracji ZUS wyliczanie składki na Fundusz Pracy pozostaje bez zmian, składka nadal jest wyliczana w wysokości 2,45% podstawy.

 

Raport – Karta rozpoczęcia i zakończenia pracy

W związku z ze zmianami w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r. dodany został nowy raport Karta rozpoczęcia i zakończenia pracy, który jest uzupełnieniem karty ewidencji czasu pracy.

 

Raport jest dostępny w Katalog raportów > Zestawienia > Karty pracowników. Raport można wykonać z okna Pracownicy dla bieżącego pracownika, grupy lub zaznaczonych.

 

W parametrach raportu definiowany jest zakres miesięcy i rok, dla którego przygotowane zostanie zestawienie.

oz_kip_24

 

Dla kolejnych dni miesiąca raport prezentuje są następujące dane:

Oznaczenie dnia wolnego – prezentuje skrót nazwy wzorca dnia,

Wymiar czasu pracy w godzinach – pobierany jest z inicjalizacji kalendarza,

Faktyczny czas pracy w godzinach – pobierany jest z inicjalizacji kalendarza,

Godziny pracy – pobierane są z inicjalizacji kalendarza,

Godziny pracy dodatkowej – pobierane są ze zdarzeń dołączonych do nowej klasy Praca dodatkowa – rozpoczęcie i zakończenie.

 

oz_kip_25

 

Przygotowany raport można wydrukować, wysłać e-mailem lub zapisać w formatach docx, xlsx, rtf.

 

Wydzielenie Sage Kadry i Płace ze wspólnej bazy

Wraz z wersją 2020 wprowadzone zostało pełne rozdzielenie linii produktowych Sage Symfonia ERP oraz Sage Kadry i Płace. Oznacza to, że od tej wersji praca we wspólnej bazie nie będzie możliwa.

 

Rozdzielenie bazy należy wykonać na bazie firmy w wersji 2019.2, przed konwersją do wersji 2020.

 

Więcej informacji - Rozdzielenie bazy>>

 

Zbiorcza zmiana licencji

Dodano możliwość grupowego podłączenia firm do bazy z licencją wielofirmową. Operacja wykonywana jest dla firm wybranych z listy za pomocą polecenia Zmień użycie licencji z menu kontekstowego.

 

Zintegrowanie Repozytorium Dokumentów

Od wersji 2020 Repozytorium Dokumentów jest integralną częścią programu Sage Kadry i Płace w zakresie obsługi e-przelewów, deklaracji ZUS oraz e-deklaracji podatkowych.

 

Do ustawień programu Kadry i Płace dodano grupę Repozytorium Dokumentów z panelami:

Parametry pracy

Dane autoryzacyjne

Systemy bankowe

Rachunki bankowe

 

oz_kip_28

 

Operacja migracji e-Deklaracji podatkowych dostępna jest w menu Firma > Import > deklaracji podatkowych.

 

 

Tryb administracyjny

Dodano możliwość zalogowania do firmy w trybie administracyjnym, w którym dostępne są wyłącznie do funkcjonalności związane z:

Zarządzaniem użytkownikami,

Aktywacją firmy,

Zmianą haseł,

Kopią bezpieczeństwa.

 

Logowanie w tym trybie uruchamiane jest poleceniem Uruchom w trybie administracyjnym z menu kontekstowego dla wybranej firmy.

 

oz_kip_26

 

Logowanie w trybie administracyjnym nie wykonuje konwersji danych firmy. Zalogowanie do firmy nieskonwertowanej do aktualnej wersji nie będzie możliwe.

 

Administracja >>

 

Wydajność

Poprawiono wydajność w obszarach:

uruchamiania aplikacji,

otwierania firmy,

generowanie zdarzeń przy wejściu do firmy,

generowanie zdarzeń z okna Dziennik zdarzeń.

 

Nowy mechanizm dla rozwiązań indywidualnych

Wprowadzono nowe mechanizmy dla rozwiązań indywidualnych zastępujące funkcjonalnie okna VBA. Przykład zastosowania dostępny jest w menu Dodatki > Sage > Edycja danych kadrowych.

Więcej informacji o możliwościach i wykorzystaniu tej funkcjonalności będzie można znaleźć w Centrum Wiedzy.

 

Kalendarz na 2020

W kalendarzu firmy uzupełniono święta w roku 2020.

 

Dane Urzędów Skarbowych

Zaktualizowano dane urzędów skarbowych według stanu na dzień 2019-01-28.

 

Współpraca z Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Współpraca z Sage Symfonia ERP w trybie Wspólnej bazy została usunięta i nie będzie obsługiwana.

 

Konwersja firmy pracującej w trybie wspólnej bazy do wersji 2020 spowoduje usunięcie przechowywanych w niej danych modułów systemu Sage Symfonia ERP.

 

Przeniesienie nieużywanych raportów

Stare i nieużywane raporty zostały przeniesione do katalogu Nieużywane.

hmtoggle_plus1Przeniesione raporty

 

Zmiany w katalogach raportów

Zmieniono lokalizację raportów w katalogach:

Nazwa raportu

Przeniesiony do katalogu

Lista urzędów skarbowych

Zestawienia

Aktualizacja - Urlop zaległy

System wynagrodzeń

Stan naliczeń pracowników w okresach

System wynagrodzeń

Oświadczenie o wymierzeniu kary pieniężnej

Raporty kadrowe/D. Kary porządkowe

Sprzeciw od nałożonej kary pieniężnej

Raporty kadrowe/D. Kary porządkowe

Rachunek za prawa autorskie

Umowy cywilnoprawne/Rachunki

Rachunek za umowę o dzieło

Umowy cywilnoprawne/Rachunki

Rachunek za umowę z art.13 pkt 7

Umowy cywilnoprawne/Rachunki

Rachunek za umowę z art.13 pkt 9

Umowy cywilnoprawne/Rachunki

Rachunek za umowę zlecenia

Umowy cywilnoprawne/Rachunki

Rachunek za umowę zryczałtowaną

Umowy cywilnoprawne/Rachunki

Oświadczenie zleceniobiorcy

Umowy cywilnoprawne/Umowy

Umowa o dzieło

Umowy cywilnoprawne/Umowy

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich

Umowy cywilnoprawne/Umowy

Umowa z art.13 pkt 7

Umowy cywilnoprawne/Umowy

Umowa z art.13 pkt 9

Umowy cywilnoprawne/Umowy

Umowa zlecenia

Umowy cywilnoprawne/Umowy

Umowa zryczałtowana

Umowy cywilnoprawne/Umowy

Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze

Listy płac itp.

 

Usunięto również nieużywane katalogi raportów.

 

Operacje zbiorcze - wstawianie zdarzeń

Zmieniono zachowanie programu przy próbie wstawienia zdarzenia dla wielu pracowników wybranych z listy (okno Pracownicy). Obecnie program otworzy okno wstawiania zdarzenia, tego samego dnia dla wszystkich wybranych pracowników.

 

Dostęp do operacji zbiorczej edycji zdarzeń z kalendarzem dostępny jest z menu podręcznego listy pracowników: Operacje zbiorcze > Zbiorcza edycja zdarzeń.

 

Tachospeed

Dodano możliwość współpracy z narzędziem do kontroli, analizy i rozliczania czasu pracy kierowców Tachospeed. Klientów zainteresowanych wdrożeniem tej funkcjonalności prosimy o kontakt z opiekunem lub działem wdrożeń.

 

Kwestionariusze osobowe

Od dnia 04.05.2019 r. weszła w życie zmiana art. 221 Kodeksu pracy wynikająca z ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. U. poz. 730).

W związku z nowym brzmieniem artykułu 221 Kodeksu pracy zmienił się zakres danych, o które może ubiegać się pracodawca od osób ubiegających się o zatrudnienie i od pracowników. Konsekwencją tej zmiany są nowe wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Przygotowano nowe kwestionariusze zgodnie z wzorami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Inne zmiany

Naprawiono możliwość przygotowania Listy płac z zaznaczoną opcją Podsumowanie po miesiącach.

Ujednolicono formatowanie danych w raporcie Karta czasu pracy wykonanym do MS Excel.

W oknie e-Przelewy dodano możliwość filtrowania i wyszukiwania danych. Wybrane przez użytkowników w Sage Customer Voice

Naprawiono zapisywanie słowników z długimi nazwami.

Brak prawa do Edycji elementów nie będzie blokował możliwości dodawania nowych elementów.

W słowniku Kraje poprawiono kod państwa Grecja na GR.

Poprawiono datę dla bilansu dodatku stażowego generowanego na podstawie bilansu dodanego bezpośrednio na zakładce danych kadrowych.

Poprawiono obsługę sytuacji, gdy zleceniobiorca zmienia zgłoszenie do ubezpieczeń w trakcie miesiąca. System generuje prawidłowe podstawy i kwoty składek jako suma wszystkich rachunków od umowy zlecenia w raporcie ZUS RCA.

Naprawiono pobieranie okresów pracy nauczycielskiej dla deklaracji ZUS RPA.

Przyspieszono uruchamianie programu i logowanie do firmy.

Usunięto problem związany z anonimizowaniem danych w oknie Kartoteki/E-deklaracje. Program przerwie operację anonimizacji, gdy okno dialogowe zostanie zamknięte bez wyboru akcji.

Usunięto niewykorzystywany zestaw elementów Zestawienie urlopów pracownika.

Do pliku ustawień SageKiP.exe.config dodano parametr SQLConnectionStatementTimeout sterujący czasem wygaśnięcia operacji SQL. Zwiększenie wartości parametru pomaga rozwiązać problem z Timeout podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa firmy.

<appSettings>

      <add key="SQLConnectionStatementTimeout" value="600" />

<appSettings>

 

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

Od wersji 2020 praca w trybie bazy wspólnej (przechowującej dane programu Sage Kadry i Płace oraz Sage Symfonia ERP) nie jest możliwe. Jeśli pracujesz w trybie wspólnej bazy zapoznaj się z instrukcją jej rozdzielenia przed konwersja do nowej wersji. Rozdzielenie bazy >>

 

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2019.2.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.