Rozliczenia finansowe > Należności i zobowiązania

Drukuj

Należności i zobowiązania

Rozrachunki (należności, zobowiązania) pojawiają się w kartotece pieniędzy w momencie wystawienia dokumentu handlowego (sprzedaży lub zakupu) z odroczonym terminem płatności. Wystawienie takiego dokumentu powoduje automatyczne powstanie nierozliczonej należności lub zobowiązania w kwocie, na jaką opiewa dokument. Możliwe jest również utworzenie dokumentu Należność lub Zobowiązanie dla zapisania w programie rozliczeń niepowiązanych z operacjami handlowymi. Aby utworzyć taki dokument należy w oknie kartoteki pieniędzy kliknąć przycisk Wpłata lub Wypłata, a następnie wybrać z rozwijanej listy określającej charakter dokumentu należność lub zobowiązanie.

 

Jeśli rozrachunek jest utworzony w walucie obcej, to wszystkie zapisy z tego dokumentu są również tworzone w walucie i zostają przesłane do programu Finanse i Księgowość w walucie.

 

Rozrachunki prezentowane są na liście w kartotece pieniędzy kolorem ciemnoniebieskim, z wytłuszczonym numerem i pochyloną datą. Kwoty zobowiązań są prezentowane ze znakiem ujemnym pismem podkreślonym. Aby obejrzeć wszystkie dane opisujące rozrachunek, należy podwójnie kliknąć lewym przyciskiem myszy wybraną pozycję listy bądź po wybraniu (podświetleniu jej) nacisnąć klawisz Enter. Pojawi się wówczas okno prezentujące rozrachunek.