Sprzedaż > Import danych o sprzedaży z kasy fiskalnej

Drukuj

Import danych o sprzedaży z kasy fiskalnej

Operacja Import danych z kasy fiskalnej, dostępna w kartotece Sprzedaż, umożliwia pobranie z kasy fiskalnej danych sprzedaży towarów i wygenerowanie na ich podstawie zbiorczego dokumentu sprzedaży typu paragon. Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy w programie jest aktywna przynajmniej jedna kasa fiskalna.

Po wybraniu operacji w oknie należy wskazać kasę fiskalną, z której mają zostać pobrane dane i typ dokumentu (dostępne tylko typy charakterze paragon); można także określić lub wybrać ze słownika opis tworzonego dokumentu. Utworzony dokument jest zbiorczym dokumentem sprzedaży, odpowiadającym ostatnio wystawionym za pomocą wybranej kasy paragonom. O tym, ile ostatnich paragonów będzie się składać na wygenerowany w programie dokument decyduje to, czy wykonano zerowanie odpowiednich liczników w kasie lub kiedy pobierano poprzedni taki dokument z kasy. Zaleca się generowanie dokumentu raz dziennie tuż przed wykonaniem raportu dobowego. Możliwe dla tej operacji warianty postępowania dla urządzeń poszczególnych producentów opisano poniżej.

 

ELZAB

Dla kas ELZAB po zakończeniu operacji generowania dokumentu na podstawie danych odczytanych z kasy kasowane są liczniki sprzedaży, w związku z czym nie jest możliwe powtórne wygenerowanie takiego samego dokumentu, a każde kolejne wykonanie operacji doprowadzi do powstania nowego dokumentu, o ile w kasie były wystawione nowe paragony. Cena towaru na zaimportowanym dokumencie będzie równa cenie zaprogramowanej w kasie tylko wtedy, gdy nie zmieniano jej w żaden sposób podczas wystawiania paragonów składających się na ten dokument, ani nie używano rabatów na paragonach.

 

OPTIMUS-IC

Dla kas OPTIMUS-IC na zakładce Ustawienia znajduje się parametr, który decyduje czy po wygenerowaniu dokumentu mają być kasowane liczniki sprzedaży. Jest tam też dostępna operacja umożliwiająca ręczne wyzerowanie liczników.

Towary sprzedane w kasie a nie opisane w kartotece towarów będą występowały na wygenerowanym dokumencie sprzedaży jako towary nierejestrowane. Cena towaru na zaimportowanym dokumencie będzie równa cenie zaprogramowanej w kasie tylko wtedy, gdy nie zmieniano jej w żaden sposób podczas wystawiania paragonów składających się na ten dokument, ani nie używano rabatów na paragonach.

 

POSNET i INNOVA HIT

Z kasy POSNET INNOVA HIT można odczytać tylko ilość sprzedanego towaru, wartość natomiast jest wyliczana na podstawie ceny zaprogramowanej w kasie. Jeśli więc sprzedawano towar na pomocą kasy z ceną inną niż zaprogramowana lub korzystano z rabatów, wartość towaru na zaimportowanym dokumencie będzie różna od rzeczywistej wartości tego towaru sprzedanego za pomocą kasy. Aby skasować dane o ilościach sprzedanych towarów trzeba wykonać odpowiedni raport zerujący z poziomu kasy fiskalnej.

 

Import danych sprzedaży z kasy i wygenerowanie dokumentu

Operacja ta umożliwia pobranie z kasy fiskalnej danych sprzedaży towarów i na tej podstawie wygenerowanie dokumentu sprzedaży typu paragon. Funkcja jest dostępna z kartoteki dokumentów sprzedaży pod przyciskiem ‘Operacje – Import z kasy fiskalnej’. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy gdy w programie jest aktywna przynajmniej jedna kasa fiskalna. Po wybraniu operacji w oknie należy wskazać między innymi kasę fiskalną, z której mają zostać pobrane dane, typ dokumentu (dostępne tylko typy charakterze paragon) i magazyn.

 

Utworzony dokument jest dokumentem zbiorczym sprzedaży. Odpowiada on ostatnio wystawionym paragonom za pomocą kasy. Ile ostatnich paragonów będzie się składać na wygenerowany dokument w aplikacji decyduje to, kiedy było dokonane zerowanie odpowiednich liczników w kasie lub kiedy pobierano poprzedni taki dokument z kasy. Zaleca się aby generowanie dokumentu dokonywane było raz dziennie tuż przed wykonaniem raportu dobowego. Dla urządzeń poszczególnych producentów możliwe warianty postępowania dla tej operacji opisano poniżej.

 

Dla kas ELZAB po zakończeniu operacji generowania dokumentu na podstawie danych odczytanych z kasy kasowane są liczniki sprzedaży. W związku z czym nie jest możliwe powtórne wygenerowanie takiego samego dokumentu, a każde kolejne wykonanie operacji doprowadzi do powstania nowego dokumentu w aplikacji jeśli w kasie były wystawione nowe paragony. W kasie OPTIMUS-IC w ustawieniach kasy fiskalnej w aplikacji na zakładce ‘Ustawienia’ jest parametr, który decyduje czy po wygenerowaniu dokumentu mają być kasowane liczniki sprzedaży. Jest tam też dostępna operacja za pomocą której ręcznie można dokonać takiego kasowania. W kasie POSNET aby skasować dane o ilościach sprzedanych towarów trzeba wykonać odpowiedni raport zerujący z poziomu kasy fiskalnej.

Towary sprzedane w kasie a nie występujące w aplikacji, na wygenerowanym dokumencie sprzedaży będą występowały ale tylko jako towary niekartotekowe.

 

Dla kas ELZAB i OPTIMUS-IC z urządzenia można odczytać ilości i wartości sprzedanych towarów. Cena towaru na zaimportowanym dokumencie będzie równać się cenie zaprogramowanej w kasie tylko wtedy, gdy nie zmieniano jej w żaden sposób podczas wystawiania paragonów składających się na ten dokument, ani nie używano rabatów na paragonach. Z kasy POSNET można tylko odczytać ilość sprzedanego towaru. Wartość natomiast jest wyliczona na podstawie ceny zaprogramowanej w kasie. Jeśli więc sprzedawano towar na pomocą kasy z ceną inną niż zaprogramowana lub korzystano z rabatów, wartość towaru na zaimportowanym dokumencie będzie różna od rzeczywistej wartości tego towaru sprzedanego za pomocą kasy.