Jednolity plik kontrolny (JPK) > Grupy twarowe JPK_V7

Drukuj

Grupy twarowe JPK_V7

Skrót

Nazwa

Opis

GTU_01

01 - Dostawa napojów alkoholowych

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy

GTU_03

03 - Dostawa oleju opałowego, olejów smarowych, pozostałych olejów, smarów plastycznych, olejów smarowych, preparatów smarowych

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

05 - Dostawa odpadów

Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_06

06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_07

07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10

GTU_08

08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_09

09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów

Dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13

13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1