Jak to zrobić? > Urzędy > Dodawanie urzędu

Drukuj

Dodawanie urzędu

1.Wybrać polecenie Urzędy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki urzędów.

2.Kliknąć przycisk Nowy w prawej części okna kartoteki lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+plus (z klawiatury numerycznej) . Otworzy się okno nowego urzędu.

3.W polu Kod urzędu podać unikalny symbol identyfikujący urząd na listach wyboru.

4.W polu Nazwa podać pełną nazw urzędu.

5.W polach ulica, kod, miejscowość, rejon wpisać dane adresowe.

6.W ramce poniżej wpisać odpowiednie dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail).

7.W polach bank, adres, numer rachunku podać dane rachunku bankowego urzędu

8.W polu FK wpisać numer konta analitycznego przyjęty w planie kont programu finansowo - księgowego dla rozliczeń z urzędem

9.Dla zapisania danych nowego urzędu wybierz przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.