Jak to zrobić? > Pracownicy > Dodawanie pracownika

Drukuj

Dodawanie pracownika

1.Należy wybrać polecenie Pracownicy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki pracowników.

2.Kliknąć przycisk Nowy w prawej części okna kartoteki lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+plus (z klawiatury numerycznej). Otworzy się okno nowego pracownika.

3.W polu Kod pracownika podać unikalny symbol identyfikujący pracownika na listach wyboru.

4.W polach Imię i Nazwisko podać imię i nazwisko pracownika.

5.W polach ulica, kod, miejscowość, rejon wpisać dane adresowe.

6.W ramce poniżej należy wpisać odpowiednie dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail).

7.W polach bank, adres, numer rachunku podać dane rachunku bankowego pracownika/

8.W polu FK należy podać numer konta analitycznego przyjęty w planie kont programu finansowo - księgowego dla rozliczeń z pracownikiem.

9.Dla zapisania danych nowego pracownika należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.