Jak to zrobić? > Dołączanie notatki - procedura

Drukuj

Dołączanie notatki - procedura

Notatkę można dołączyć do każdej z pozycji kartotek: Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Kontrahenci, Towary i Pieniądze, do rodzaju dokumentu, rodzaju kontrahenta, rodzaju towaru lub rejestru pieniężnego.

1.Jeśli w oknie dostępny jest przycisk Informacje należy go kliknąć i wybrać polecenie Notatka, lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+N, lub kliknąć mały przycisk bez opisu. Otworzy się okno Notatka.

2.Wpisać tekst dołączanej notatki.

3.Kliknąć przycisk Zapisz.

 

Wskazówka

Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, zamiast przycisku KW2 obok listków wyboru strony wyświetlany jest spinacz

Jeśli w notatce umieszcza się za każdym razem taki sam zestaw informacji, można stworzyć jej szablon – plik tekstowy umieszczony w katalogu dyskowym zawierającym dane firmy.

Notatki związane z każdą z kartotek mają odrębne szablony:

Plik

szablon notatki związanej z

NOTADK.TXT

dokumentem sprzedaży

NOTAPN.TXT

dokumentem płatności

NOTAMG.TXT

dokumentem magazynowym

NOTAZK.TXT

dokumentem zakupu

NOTAKH.TXT

kontrahentem

NOTATW.TXT

towarem

 

Podczas tworzenia nowego opisu obiektu najpierw wykorzystywana jest notatka dołączona do definicji rodzaju, a jeśli takiej notatki nie ma – szablon notatki z odpowiedniego pliku.