Jak to zrobić? > Dokumenty > Korekta wybranych pozycji dokumentu

Drukuj

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Aby skorygować wybrane pozycje dokumentu, należy:

1.Wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument i otworzyć go do edycji (podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy lub Ctrl+Enter).

3.Wybrać przycisk Operacje a następnie Wystaw dokument korekty. Pojawi się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości.

4.Aby korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól.

5.Aby korygować pozycję dokumentu, należy wskazać ją i wybrać przycisk Utwórz korektę. Zmieni się schemat prezentowania danych umożliwiający wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe.

6.Wpisać właściwe poprawne wartości do pól. Program sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki.

7.Aby edytować następną pozycję towarową, należy powtórzyć działania z punktów 4 — 5.

8.Aby usunąć korektę, wskaż pozycję do usunięcia i wybierz przycisk Usuń korektę. Dane zostaną usunięte.

9.Wybrać przycisk Wystaw. Dokument zostanie wystawiony. Można teraz sprawdzić dane korekty a także postać dokumentu po korekcie. Można również przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego. W oknie tym można wydrukować dokument.

 

W dokumencie korekty można dodawać pozycje wybierając polecenie Dodaj pozycję dostępne w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy).

 

UWAGA

Na korektach dokumentów walutowych zakupu (DMK i WNK) można skorygować cenę, w kolumnie Cena walutowa. Można tam także skorygować kurs waluty - system skoryguje wszystkie pozycje i ponownie przeprowadzi na nich kalkulację ceny złotówkowej po nowym kursie. Cena i wartość walutowa pozycji (=wartości walutowej dokumentu) nie zmieni się, jeśli wszystkie pozycje dokumentu mają cenę walutową. Jeśli nie mają, to system spyta o korektę pozycji bez podanej ceny walutowej. Po potwierdzeniu skorygowane zostaną pozycje bez cen walutowych i będą miały wpływ na wartość walutową dokumentu wg wzoru: wartość walutowa pozycji = (wartość PLN/nowy kurs) - (wartość PLN/stary kurs). Jeśli pozycja bez ceny walutowej zostanie skorygowana ręcznie, to przy zmianie kursu na korekcie również będzie ona miała wpływ na wartość walutową tej korekty.

Można wystawić dokument korygujący z tytułu błędnie podanego kursu VAT. Program automatycznie oblicza korektę kwoty podatku VAT z tytułu zmiany kursu. Z tego też powodu program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby dokonać takiej korekty, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.

Dla faktur VAT w walucie korekta kursu dotyczy jedynie kursu VAT. Program automatycznie oblicza korektę kwoty podatku VAT z tytułu zmiany kursu. Z tego też powodu program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby zrobić taką korektę, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.

Zmiany dla kursu CIT/PIT nie wykonujemy w trybie korekty. Wystarczy rozwinąć pole z kwotą przy przeliczniku waluty i wprowadzić nową wartość dla kursu. Program zakomunikuje o zmianie wartości rozrachunku dla dokumentu oryginalnego i ewentualnych korekt.

 

Wskazówka:

Korektę dokumentu można przeprowadzać tylko wtedy, gdy ma się odpowiednie uprawnienia.

Nie można korygować kodu kontrahenta.

Nie można korygować kodu towaru.

W dokumencie korekty można wymieniać jeden towar na inny dodając kolejne pozycje.

 

Na korekcie faktury sprzedaży można, po wywołaniu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy), wybrać opcję Zmień datę wejścia do rejestru. Kursor przenosi się wtedy do pola Data wejścia do rejestru i otwiera się okno umożliwiające zmianę daty. Następnie należy potwierdzić zmianę daty po ukazaniu się odpowiedniego komunikatu.