Strona startowa

Drukuj

Dostawa towaru - okno

Okno umożliwia przeglądanie danych dostawy wybranego towaru oraz zmianę nazwy tej dostawy.

 

PRZYCISKI NARZĘDZIOWE widoczne w oknie to:

Informacje

Po wybraniu tego przycisku, pojawia się polecenie Notatka

 

Zmień nazwę

Wybranie tego przycisku uaktywnia pole Nazwa dostawy, umożliwiając wprowadzenie zmian w tym polu. Pozwala to na nazwanie dostawy w dowolny sposób wybrany przez użytkownika.

Aby zapisać zmiany wprowadzone w trybie edycji, należy wybrać przycisk Zapisz.

Aby anulować zmiany wprowadzone w trybie edycji, należy wybrać przycisk Anuluj.

 

Notatka

Mały, nieopisany przycisk otwiera okno redagowania notatki. Można je także otworzyć wybierając polecenie Notatka z listy wyświetlanej po kliknięciu przycisku Informacje. Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, obok listków wyboru strony wyświetlany jest spinacz z karteczką.

 

Dostawa źródłowa

Udostępnia dane dostawy (magazyn i stan towaru w tym magazynie), która wprowadziła towar do firmy. Widoczny, gdy prezentowany jest stan towaru we wszystkich magazynach lub w magazynie, do którego towar został przekazany dokumentem MM.

 

Historia

Okno historii dostaw jest zestawieniem dostaw dla towaru w określonym przedziale czasu dla wybranego magazynu i określonej jednostki ewidencyjnej.

Na zestawieniu prezentowane są informacje o dacie każdej dostawy, nazwie dokumentu dostawy, ilości w dostawie oraz cenie i wartości. W tabeli po prawej stronie widoczne jest zestawienie ilości, ceny i wartości po dostawie.

 

Pola widoczne w tym oknie są nieedycyjne (wyjątek - pole Nazwa dostawy):

Nazwa dostawy

W polu widoczna jest nazwa przeglądanej dostawy towaru. Wartość pola można zmienić za pomocą przycisku Zmień nazwę.

Towar

W polu widoczna jest nazwa towaru, dla którego oglądamy dostawę.

j.m.

Pole pokazuje jednostkę miary dla towaru oglądanej dostawy. Gdy główną jednostką miary jest jednostka domyślna, ilości i ceny widoczne są w tej jednostce.

Dostawca

W polu widoczna jest nazwa dostawcy dla tej dostawy.

Kraj. poch.

Kraj pochodzenia towaru, rejestrowany na potrzeby Intrastat.

Przyjęcie

Pole pokazuje nazwę dokumentu przyjęcia dla oglądanej dostawy.

 

ramka Stan początkowy dostawy:

data

W polu widoczna jest data dostawy.

magazyn

W polu widoczny jest symbol magazynu wybranego towaru.

Wartość pola Magazyn można zmieniać - po przełączeniu się na inny magazyn okno pokazuje stan tej dostawy w innym magazynie. Jeśli nie wybrano magazynu (ustawienie wszystkie) wtedy prezentowany jest stan dostawy w całej firmie (suma ze wszystkich magazynów).

 

Pola: ilość, cena, wartość

W tych polach widoczne są informacje o wartości stanu początkowego dostawy.

 

ramka Stan bieżący dostawy

rezerwacje

Pole informuje o stanie rezerwacji dla dostawianego towaru.

stan handlowy

W polu podana jest stan handlowy towaru.

Pola: ilość, cena, wartość

W tych polach widoczne są informacje o wartości stanu bieżącego dostawy.