Drukuj

Wybór wydruku dokumentu - parametry

Rodzaj wydruku

Pole opcji umożliwia ustalenie czy zestawienie ma być zaprezentowane na ekranie czy też wydrukowane na drukarce.

 

Tryb wydruku

Pole opcji umożliwia ustalenie czy chcemy otrzymać wydruk graficzny czy też tekstowy. Jeśli zdefiniuje się poprawnie drukarkę graficzną czy też tekstową, uzyskamy wydruk na tej wskazanej. .

 

Nazwa raportu

W opuszczanym polu listy można wybrać nazwę raportu, na podstawie którego będzie wykonywane zestawienie. Na liście pojawią się nazwy wszystkich zdefiniowanych w systemie raportów związane z oknem, z którego zostało wywołane okno Wybór wydruku.

 

Liczba wydruków

Można określić w ilu kopiach chcemy wydrukować zestawienie.

 

Pokazuj ustawienia raportu

Jeśli pole jest zaznaczone, to po naciśnięciu przycisku OK wyświetlone zostanie okno umożliwiające zmianę ustawień wybranego raportu.

 

Dla dokumentu typu Faktura VAT RR dostępna jest tu opcja Oświadczenie o naliczaniu wpłat na Fundusz (Promocji Produktów Rolno-Spożywczych).

 

Dla dokumentów w kartotece Towary dostępna jest tu operacja grupowa Zmiana dostawcy, która umożliwia dodawanie oraz usuwanie dostawców dla wybranej (zaznaczonej) grupy towarów. Poleceniem Wybierz należy wybrać dostawcę i zatwierdzić przyciskiem Dodaj dostawcę. Jeżeli ma on być dla wybranych towarów usunięty, należy wybrać przycisk Usuń dostawcę i potwierdzić wykonanie wyboru.

 

W kartotece Towary dostępny jest też raport Zmiana stanów minimalnych i maksymalnych umożliwiający wykonanie operacji grupowej zmiany stanów dla całej grupy wybranych towarów. Do wykonania operacji konieczne jest zaznaczenie pola obok pola stanu minimalnego lub maksymalnego w oknie Zmiana stanów minimalnych i maksymalnych dla towarów. W sąsiednim polu należy wpisać wysokość stanów w poszczególnych magazynach.

 

Raport Zmiana stawki VAT dla towarów (w kartotece towarów) służy do grupowej zmiany stawki VAT i jednoczesnego przeliczenia ceny by cena brutto pozostała bez zmian (zmiana bazowej, A, B, C) lub brutto wzrosła o różnicę wartości stawek.

Wskazówka:

Podmioty zobowiązane do pobierania wpłat na fundusze promocji produktów rolno–spożywczych od swoich dostawców są również zobligowane do wystawienia tym dostawcom pisemnego oświadczenia o naliczeniu i pobraniu wpłaty. W tym celu w programie został dodany dodatkowy wydruk dla dokumentów zakupowych „Oświadczenie o naliczeniu wpłat na Fundusze Promocji”.

 

Zobacz także:

Raporty pomocnicze