Jednolity plik kontrolny (JPK) > JPK_V7 współpraca z FK

Drukuj

JPK_V7 współpraca z FK

Znajdujący się poniżej opis dotyczy ustawień konfiguracyjnych związanych z wymianą danych z modułem finansowo-księgowym w kontekście obsługi JPK_V7, rejestracji i przesyłania atrybutów dokumentów oraz grup towarowych (GTU).

 

Program Handel w wersji 2021 zmienia obsługę anulowanego paragonu umożliwiając przesłanie go do programu finansowo-księgowego jeśli powiązano z nim fakturę VAT. Dla takich paragonów można dokonać zmiany schematu księgowania oraz podejrzeć ich dekretację.

Zmiana obsługi dotyczy paragonów wystawionych po 2020-10-01 i wynika z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT oraz rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 15 października 2019 w sprawie prowadzenia ewidencji VAT.

 

Schemat księgowania

Faktury do paragonu, opatrzone atrybutem FP dla JPK_V7, należy wykazywać w ewidencji VAT, ale bez zwiększania podstawy opodatkowania. W związku z tym na potrzeby dokumentu rejestrującego faktury do paragonu należy utworzyć schemat księgowania, który wyzeruje zapisy na kontach np:

img_hm_ex_01

 

img_hm_ex_02

 

hmtoggle_plus1Warianty księgowań w FK zerujących zapisy na kontach

 

Faktura do paragonu

Aby utworzyć fakturę do paragonu:

1.Otwórz kartotekę dokumentów Sprzedaż.

2.Wybierz paragony, do których chcesz wystawić fakturę VAT.

3.Kliknij przycisk Operacje i wybierz polecenie Faktura do paragonów.

4.W oknie dokumentu uzupełnij potrzebne dane oraz:

(widok nowy) przejdź na zakładkę Dane dodatkowe i wybierz Księgowanie, które zeruje zapisy na kontach.

(widok klasyczny) przejdź na zakładkę Inne i wybierz Księgowanie, które zeruje zapisy na kontach.

5.Zakończ wprowadzenie faktury przyciskiem Wystaw.

 

Faktury VAT wystawiane w ten sposób będą automatycznie oznaczane parametrem FP dla JPK_V7.

 

Mimo tego że paragon został anulowany to fakt powiązania z fakturą VAT umożliwi jego księgowanie.

 

Ustawienie oznaczenia grupy towarowej (GTU)

Określenie grupy towarowej dla poszczególnych towarów umożliwia automatyczne dołączanie tego atrybutu JPK_V7 w dokumentach, gdzie te towary zostały użyte. Informacja o grupach towarowych przekazywana będzie do programu finansowo-księgowego razem z dokumentem, gdy wykorzystywany jest mechanizm integracji z FK lub wymiana danych prowadzona jest za pomocą plików (format 3.0).

 

Dla pojedynczego towaru

Oznaczenie grupy towarowej (GTU) można zmienić w oknie szczegółów towaru (zakładka Towar, pole JKP_V7):

img_hm_02

 

Dla wielu towarów

Aby ustawić dla JPK_V7 oznaczenia grup towarowych dla wielu towarów:

1.Otwórz kartotekę Towary.

2.Zaznacz w pierwszej kolumnie towary, dla których chcesz wybrać grupę towarową.

3.Kliknij przycisk Operacje i wybierz Zmień > Parametry.

4.W oknie zmiany parametrów zaznacz JPK_V7 grupy towarowe i z rozwijanego pola z prawej strony wybierz grupę jaką chcesz ustawić.

img_hm_06

5.Zatwierdź operację przyciskiem OK.

 

Z okna dokumentu

Aby ustawić grupę towarową podczas wprowadzania dokumentu otwórz okno Właściwości pozycji, gdzie w polu JPK_V7 można wybrać grupę towarową.

 

Aby otworzyć właściwości pozycji towarowej z okna dokumentu w nowym widoku kliknij przycisk dostępny w kolumnie Wł. poz. img_wl_poz

 

Aby otworzyć właściwości pozycji towarowej z okna dokumentu w widoku klasycznym kliknij dostępny w kolumnie Ilość przycisk btn_wl_poz_tow_01

 

Oznaczenie dokumentów atrybutem dla JPK_V7

Aby oznaczyć wprowadzany dokument paragonów zbiorczych atrybutem dla JPK_V7:

hmtoggle_plus1Okno dokumentu widok nowy

hmtoggle_plus1Okno dokumentu widok klasyczny

 

Atrybuty JPK_V7 mogą być wypełnione wartością domyślną, jeśli została ustawiona dla typu dokumentu.

 

Tworzenie paragonów zbiorczych i wysyłka do FK

Operacja eksportu danych wybranych dokumentów do programu finansowo-księgowego umożliwia przesłanie paragonów jako jeden dokument zbiorczy.

 

Operacja pomija paragony, dla których wskazany został kontrahent z kartoteki programu. Pozostawia to możliwość prowadzenia rozrachunków do tych paragonów.

 

Operacja możliwa jest tylko, gdy współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest z wykorzystaniem Obiektu integracji lub za pośrednictwem plików (format 3.0).

Obecnie w przypadku pracy w trybie wspólnej bazy, przekazanie dokumentu zbiorczego za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów nie jest możliwe. W takiej sytuacji, aby utworzyć i przesłać do FK dokument zbiorczy, można wykorzystać eksport do pliku (format 3.0).

 

Aby przesłać do programu finansowo księgowego paragony w formie dokumentu zbiorczego:

Eksport z Handlu

1.Otwórz kartotekę dokumentów Sprzedaż.

2.Wybierz paragony, które chcesz przesłać do FK jako dokument zbiorczy.

3.Kliknij przycisk Eksport i z menu wybierz polecenie Eksport danych.

4.Wybierz wykorzystywany rodzaj eksportu danych (np: Eksport format 3.0 Do FK-a) i kliknij przycisk Wykonaj. Szablony importu dostarczone z programem >>

5.W oknie ustawień parametrów eksportu:

wskaż katalog zapisu i nazwę pliku do którego zostaną wyeksportowane dane.

oznacz parametr Eksportuj paragon jako dokument zbiorczy.

aby zsumować w jeden zapis księgowy paragony dla tego samego kontrahenta zaznacz parametr Twórz dekrety zbiorcze.

aby wyeksportowane paragony zostały oznaczone w programie Handel zaznacz parametr Oznaczaj wyeksportowane dokumenty.

aby wyeksportować również zapisy równoległe magazynowe zaznacz parametr Równoległe księgowania magazynowe. Powiązane z paragonami dokumenty magazynowe zostaną oznaczone jako wysłane jeśli zaznaczony został również parametr Oznaczaj wyeksportowane dokumenty.

6.Uruchom eksport do pliku przyciskiem OK.

 

Dokument zbiorczy zostanie automatycznie oznaczony atrybutem RO dla JKP_V7.

 

Na dokumencie zbiorczym nie zostaną ujęte paragony, dla których wprowadzony został kontrahent kartotekowy. Takie paragony przesyłane będą do programu finansowo-księgowego jako pojedyncze dokumenty.

 

Informacja o grupach towarowych (GTU):

nie będzie dołączana do eksportowanych paragonów i dokumentów zbiorczych.

będzie dołączana do faktur VAT wystawionych do paragonów.

 

Jeżeli w Handlu jest kilka typów dokumentów o charakterze Paragon (np. PAR1, PRA2), które w programie finansowo księgowym są obsługiwane innym dokumentem (np. RUS1 , RUS2) to dokument zbiorczy zostanie przygotowany i wyeksportowany do FK według ustawień pierwszego paragonu z wybranych na liście.

 

Import w Finanse i Księgowość

hmtoggle_plus1Przykładowa konfiguracja importu w FK

 

Import z pliku tekstowego (format 3.0) w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość uruchamiany jest z menu Firma poleceniem Import specjalny > Sprawdź dane.

 

W trakcie procesu importu dokumentów mogą pojawić się dialogi proszące użytkownika o wskazanie uzgodnień >>