Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020

Wydajność pracy

Poprawiono wydajność programu w obszarach:

otwierania dokumentów,

zapisu dokumentów do bufora,

wystawiania dokumentów,

grupowego wprowadzania towarów na dokument z kartoteki.

 

Jednolity plik kontrolny - JPK_FA

Raporty JPK_FA będą przygotowywane w formacie JPK_FA(2).

 

Z ustawień typu dokumentu usunięto nie wykorzystywany rodzaj JPK: POZ. W związku z tym w kartotekach Sprzedaż i Zakup dodano operację Zmiana rodzaju JPK umożliwiającą zmianę rodzaju JPK dla dokumentów wystawionych we wcześniejszej wersji. Operacja wykonywana jest dla dokumentów wybranych z listy.

 

Wybór działu / magazynu na dokumentach

Na zakładkę Dane podstawowe (w nowych formatkach dokumentów) przesunięto pole wyboru działu lub magazynu z zakładki Dane dodatkowe.

 

Podpowiadanie dokumentów kontrahenta

Okno Użyj wyświetlające podpowiedzi dokumentów wystawianych na tego samego kontrahenta będzie dostępne również przy wprowadzaniu dokumentów z okien w nowym widoku.

 

Przełączenie do nowego widoku okna

Dodano do menu podręcznego polecenie Pokaż nowy widok okna przełączające prezentację okna dokumentu z widoku klasycznego do nowego widoku.

Polecenie jest dostępne dla dokumentów wystawionych oraz dokumentów zapisanych w buforze.

 

Rezerwacje

W kartotece Rezerwacje będą widoczne również "tymczasowe" rezerwacje towarów wynikające z wprowadzanych dokumentów sprzedaży.

 

Po zapisaniu wprowadzanego dokumentu sprzedaży, utworzony zostanie też dokument rezerwacji, z nadanym numerem.

 

Okno Właściwości pozycji otwierane dla dokumentów sprzedaży i rozchodowych dokumentów magazynowych (w nowym widoku okna dokumentu) będzie umożliwiało zmianę typu rezerwacji towaru, wybór konkretnej dostawy oraz składanie rezerwacji.

 

Na zakładce Dodane dodatkowe dokumentów typu FVS, ZMO, ZOW, WZ widoczny będzie jego domyślny typ rezerwacji na podstawie ustawienia z rodzaju dokumentu.

 

Walidacja pól dokumentów (nowy widok okna)

Poprawiono obsługę weryfikacji pól dokumentów przy zapisie dokumentu. Program będzie pilnował wypełnienia wszystkich wymaganych pól i oznaczał je przy próbie zapisu dokumentu.

 

Program będzie również sprawdzał dostępną ilość towaru i informował o ewentualnych brakach blokujących utworzenie rezerwacji. Ostrzeżenie w polu wyświetli również dymek z informacją o przyczynie problemu.

oz_hmf_17

 

Drukarki fiskalne - przeprogramowanie stawek VAT

W związku z obowiązkiem zmiany przypisania stawek VAT na urządzeniach fiskalnych, zaktualizowano obsługę stawki VAT zwolniona dla drukarek:

Elzab,

starszych modeli Posnet (korzystające z protokołu Posnet (homologacja 2001)).

 

Skróty klawiszowe

Jeśli w kartotece wybrany jest Rodzaj z określonym typem dokumentu wtedy skrót Alt+n otwiera okno wprowadzania tego typu dokumentu. Jeśli typ dokumentu nie jest wybrany skrót rozwija menu wyboru typu dokumentu przycisku Nowy.

 

Dodano skrót Alt+Shift+n otwierający okno wprowadzania nowego dokumentu, tego samego typu co wskazany w kartotece dokument.

Inne zmiany

W nowych oknach dokumentów poprawiono przechodzenie miedzy polami klawiszem Tab.

W nowych kartotekach (Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Towary, Kontrahenci) umożliwiono usuwanie elementów za pomocą klawisza Delete.

Dokumenty walutowe o charakterze wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wystawione w walucie PLN (o przeliczniku 1:1) będą wykazywane w deklaracjach JPK.

Usunięto problem niepożądanego przywracania domyślnego opisu towaru w trakcie edycji pozycji dokumentu.

Poprawiono stosowanie praw do przeglądania/edycji dokumentów i danych kontrahentów.

W kartotece towarów będą prezentowane również stany ułamkowe towarów.

Usunięto błąd uniemożliwiający przygotowanie wydruku zestawienia Rozliczenie sprzedaży za okres.

W trakcie wprowadzania dokumentów naprawiono dodawanie pozycji do kompletu za pomocą przycisku Użyj (z kartoteki towarów).

Poprawiono stosowanie filtrów w oknach kartotek w widoku klasycznym.

Usunięto problem powodujący znikanie nazwy banku i numeru SWIFT po zapisie danych kontrahenta.

Do tworzonych e-faktur pobierany będzie numer rachunku wprowadzony dla rejestru użytego na dokumencie.

Naprawiono możliwość użycia elementu kartoteki Towary w operacji Zmień > Wymiary analityczne.

Poprawiono odświeżanie zmian na oknie wymiarów.

Naprawiono wykazywanie danych wystawcy na wydruku zamówienia obcego wystawianego "w imieniu".

Usunięto przeszkody blokujące uruchamianie aplikacji bez interfejsu w trybie pracy w tle.

Naprawiono odświeżanie wartości wymiarów analitycznych pobieranych za pośrednictwem raportów AMBasic.

Kartoteka rezerwacji otworzona z okna kontrahenta będzie wyświetlana tylko w jego kontekście.

Usunięto problem powodujący niepoprawne wykazywanie wartości wymiarów dla dokumentów WZ z grupowaniem towarów.

Naprawiono podpowiadanie towaru na nowym dokumencie rezerwacji (dokument rezerwacji tworzony jest z okna kartoteki Rezerwacje wywołanej z okna towaru).

Naprawiono wykorzystywane w wydrukach RTF makro @PaskowyKod.

Poprawiono błąd w nazwie kolumny Nazwa dokumentu.

Naprawiono stosowanie ustawienia brak rezerwacji dla towarów na dokumentach sprzedaży, utworzonych z zamówienia obcego.

Naprawiono błąd nadawania statusu dla wystawianej faktury na usługę z kartoteki blokujący możliwość edycji dokumentu.

Poprawiono zapisywanie układu kolumn, gdy dodana została kolumna wymiaru analitycznego zawierająca w nazwie polskie znaki.

Poprawiono respektowanie praw do przeglądania dokumentów.