Administracja > Ustawienia > Typy dokumentów

Drukuj

Typy dokumentów i ich definicje

Po wybraniu grupy ustawień Typy dokumentów w prawej części okna pojawi się lista ustalonych typów dokumentów. W oknie tym można dodawać nowe typy dokumentów i tworzyć ich definicje, usuwać typy dokumentów lub zmieniać ich definicje. Możliwe jest tu także blokowanie albo uaktywnianie pojawiania się na liście dokumentów wybranego ich typu.

 

Jak to zrobić - dodawanie nowego typu dokumentu >>

Jak to zrobić - zmiana definicji typu dokumentu >>

Jak to zrobić - usuwanie typu dokumentu >>

Jak to zrobić - aktywowanie lub blokowanie typu dokumentu >>

 

Okno definicji typu dokumentu

Okno to pozwala na wprowadzanie nowych, modyfikowanie oraz uaktywnianie typów dokumentów. Handel domyślnie proponuje typowy układ dokumentów. Definiowanie własnych typów dokumentów lub modyfikowanie definicji typów dokumentów już istniejących umożliwia dopasowanie układu dokumentów do specyficznych potrzeb firmy.          

 

Nowy typ dokumentu można szybko utworzyć na podstawie już istniejącego. Na istniejącym już typie dokumentu należy wybrać opcję Kopiuj do schowka (Ctrl+C) dostępną w menu kontekstowym, a następnie w oknie tworzenia nowego typu dokumentu wybrać opcję Wklej (Ctrl+V).

 

Nazwa i charakter dokumentu

img_t_dok_01

 

Skrót - symbol skrótu typu dokumentu, który będzie umożliwiał wyszukiwanie dokumentów tego typu w kartotece.

Charakter - rozwijana lista umożliwia wybór predefiniowanego modelu dokumentu według jakiego dany typ będzie obsługiwany w programie. Po wybraniu charakteru dokumentu na oknie pojawią się ustawienia charakterystyczne dla niego.

Nazwa - pełna nazwa dokumentu, pojawiająca się na wydrukach.

 

Charakter i numer serii dla dokumentu korygującego; zaliczki; końcowego; skojarzonego

img_t_dok_02

 

Korekta - określa charakter i numer serii dokumentu korygującego przypisanego do definiowanego typu dokumentu.

Zaliczka - określa charakter i numer serii dokumentu zaliczki przypisanego do definiowanego typu dokumentu.

Końcowa - określa charakter i numer serii dokumentu końcowego przypisanego do definiowanego typu dokumentu.

Skojarzony - określa charakter i numer serii dokumentu skojarzonego z danym typem dokumentu. Są to:

dla dokumentów handlowych - dokumenty magazynowe,

dla dokumentów przesunięcie międzymagazynowe - przeciwstawne dokumenty magazynowe,

dla zamówień - dokumenty sprzedaży lub zakupu.

 

Dostępne ustawienia zależą od charakteru definiowanego dokumentu.

 

Pozostałe ustawienia

hmtoggle_plus1rodzaj JPK

hmtoggle_plus1Rejestr

hmtoggle_plus1Odwrotne obciążenie

hmtoggle_plus1Domyślna data wejścia do rejestru

hmtoggle_plus1Symbol FK

hmtoggle_plus1Obsługuj jak

hmtoggle_plus1Utwórz rozrachunek w walucie dokumentu i przesyłaj do FK w walucie

hmtoggle_plus1Samoopodatkowanie

hmtoggle_plus1Naliczaj wpłaty na fundusze promocji rolnej i pomniejszaj wartość rozrachunku

hmtoggle_plus1Faktura zakupu wystawiana przez nabywcę

hmtoggle_plus1Księgowanie

hmtoggle_plus1Przełącznik: fiskalny

hmtoggle_plus1Przełącznik fiskalizuj automatycznie

 

Serie typu dokumentu

W tabeli definiowane są systemy numerowania dokumentów.

hmtoggle_plus1Makra szablonu numeracji