Strona startowa

Drukuj

Towary

Aby otworzyć kartotekę towarów wybierz z paska nawigacji polecenie Kartoteki > Towary (Alt+R).

 

Pod pojęciem towar rozumiane jest wszystko, co może stać się przedmiotem handlu – zarówno przedmioty materialne - towary handlowe, materiały, wyroby, środki trwałe - jak i usługi, prawa autorskie itp.

 

Dwukrotne kliknięcie na towarze otwiera okno prezentujące szczegółowe informacje o nim.

 

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Przycisk otwiera okno wprowadzania nowego towaru.


btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

 


btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

 

 

Jeśli dostępny jest moduł Business Intelligence na liście zestawień widoczna będzie grupa Zestawienia BI >> erp_pro


btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

 

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

 

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>

 

Eksport do kasy fiskalnej

Operacja ta umożliwia wysłanie do kasy fiskalnej danych towarów, które mają być sprzedawane za pomocą tej kasy. Należy zaznaczyć na liście towary, których dane mają być przesłane do kasy, a po wybraniu operacji w oknie wskazać docelową kasę fiskalną. Z systemu wysyłane są: kod towaru, kod paskowy, cena D brutto, stawka VAT. Operacja nie jest dostępna jeśli nie zdefiniowano żadnej kasy fiskalnej. Więcej informacji >>


btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania

 

Okno kartoteki

Z prawej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

Sposób prezentacji towaru na liście zależy od jego statusu:

Czarny kolor czcionki oznacza towar aktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

Szary kolor czcionki oznacza towar nieaktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece


hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2019.1 modułu Handel.

hmtoggle_plus1        Widok kartoteki we wcześniejszej wersji (przed 2019.1)

 

Zobacz także:

Rezerwacje towarów

Czynności związane z towarami

Towary - informacje podstawowe

Dostawa

Kartoteka Towary - podział na magazyny