Jak to zrobić? > Filtry

Drukuj

Filtry

Edytor filtrów umożliwia użytkownikowi tworzenie złożonych definicji kryteriów filtrowania kartoteki.

 

Wywoływanie edytora filtrów

Aby przejść do edycji aktualnie zastosowanego filtru wybierz z menu kontekstowego dla nagłówka listy polecenie Kreator filtra.

 

W panelu bocznym Filtry użytkownik może tworzyć własne filtry i modyfikować istniejące.

img_filtry_03

 

Na panelu filtrów znajdują się przyciski:

btn_dodaj_01 - otwiera okno tworzenia nowego filtru.

btn_edytuj_01 - otwiera okno edycji wybranego filtru.

btn_usun_01 - usuwa aktualnie wybrany filtr.

 

Definiowanie filtrów

Tworząc od nowa filtr w oknie widoczny jest tylko operator podstawowej grupy warunków.

 

Wybór operatora grupy

Kliknięcie w operator (I, Lub, I nie, Nie lub) rozwija menu:

img_op_02

 

Pierwsze cztery polecenia służą do zmiany operatora logicznego aktualnej grupy:

ico_op_iI – czyli wiersze spełniające wszystkie wymienione warunki,
ico_op_lubLub – czyli wiersze spełniające którykolwiek wymieniony warunek,
ico_op_i_nieI nie – czyli wiersze, dla których wszystkie podane warunki nie zostały spełnione,
ico_op_nie_lubNie lub – czyli wiersze, dla których którykolwiek z podanych warunków nie został spełniony.

hmtoggle_plus1Przykład - operatory logiczne

 

Kolejne polecenia menu to:

ico_op_dodaj_warunekDodaj warunek – dodaje kolejny warunek do grupy. Warunek do grupy można dodać również klikając przycisk ico_op_btn_plus znajdujący się na prawo od operatora logicznego grupy (I, Lub, I nie, Nie lub).
ico_op_dodaj_grupeDodaj grupę – dodaje podgrupę warunków, z operatorem logicznym. Warunek logiczny będzie stosowany do wszystkich elementów w podgrupie.

hmtoggle_plus1Przykład - warunki w grupie

 

ico_op_wyczyscWyczyść wszystko – (dostępne w menu grupy podstawowej) usuwa wszystkie ustawienia edytowanego filtra.
ico_op_usun_grupeUsuń grupowanie – (dostępne w menu podgrupy) usuwa aktualną podgrupę.

 

Definiowanie warunków

Kliknięcie przycisku ico_op_btn_plus znajdującego się na prawo od operatora logicznego grupy dodaje do niej nowy warunek.

 

Definicje warunków składają się z trzech części:

img_op_03

 

Poszczególne części składowe warunków oznaczone są kolorami:

Niebieski to nazwa kolumny, której dotyczy dany warunek. Kliknięcie rozwija menu wyboru kolumny.
img_op_01

 

Zielony to nazwa zastosowanego operatora logicznego. Kliknięcie rozwija menu wyboru operatora dla warunku.
img_op_04

 

Czarny to wprowadzona wartość warunku operatora logicznego. Zależnie od rodzaju warunku logicznego może to być jeden lub więcej warunków. Kliknięcie umożliwia wprowadzenie wartości warunku.
img_op_05

 

Dostępne są operatory logiczne zależą od rodzaju danych wybranego warunku, i mogą to być:

ico_op_00Jest równe – wartość pola jest identyczna,
ico_op_01Nie równe – wartość pola jest inna,
ico_op_02Jest większa niż – wartość pola jest większa niż podana wartość,
ico_op_03Jest większa niż lub równe – wartość pola jest większa lub równa,
ico_op_04Jest mniej niż – wartość pola jest mniejsza niż podana wartość,
ico_op_05Jest mniejsza niż lub równe – wartość pola jest mniejsza lub równa,
ico_op_06Między – wartość liczbowa jest w podanym zakresie (należy wprowadzić najpierw mniejszą wartość, a potem większą),
ico_op_07Nie między – wartość liczbowa jest poza podanym zakresem (należy wprowadzić najpierw mniejszą wartość, a potem większą),
ico_op_08Zawiera – zawiera podany tekst,
ico_op_09Nie zawierają – nie zawiera podanego tekstu,
ico_op_10Zaczyna się - zaczyna się od podanego tekstu,
ico_op_11Kończy się – kończy się podanym tekstem,
ico_op_12Jest jak
ico_op_13To nie tak jak
ico_op_14Jest jedną z – wartość pola jest z jedną z podanych wartości (dla operatora dostępny jest przycisk ico_op_btn_plus dodający dodatkowe wartości warunku),
ico_op_15Brak jest – wartość pola nie jest jedną z podanych wartości (dla operatora dostępny jest przycisk ico_op_btn_plus dodający dodatkowe wartości warunku),
ico_op_16Jest pusty – wartość pola nie została wypełniona,
ico_op_17Nie jest pusty – wartość pola została wypełniona,
ico_op_18Ma wartość null – pole posiada wprowadzoną wartość (dotyczy danych typu liczby oraz daty),
ico_op_19Nie null – pole nie posiada wartości (dotyczy danych typu liczby oraz daty),

 

Dla danych typu Data dodatkowo dostępne są Operatory daty i czasu:

Poza tym roku – wszystkie daty po bieżącym roku,

Jest jeszcze w tym roku – wszystkie daty po ostatnim dniu kolejnego tygodnia do końca roku,

Jest jeszcze w tym miesiącu – wszystkie daty od pierwszego dnia kolejnego tygodnia do końca miesiąca,

Jest w przyszłym tygodniu – daty z przyszłego tygodnia,

Jest w tym tygodniu – daty po jutrze z aktualnego tygodnia,

Jutro – jutrzejsza data,

Dzisiaj jest – dzisiejsza data,

Wczoraj jest – wczorajsza data,

Jest wcześniej w tym tygodniu – poprzedzające dzień wczorajszy daty z bieżącego tygodnia,

Ostatni tydzień – daty z ubiegłego tygodnia,

Wcześniej ten miesiąc – poprzedzające ubiegły tydzień daty z bieżącego miesiąca,

Wcześniej w tym roku – poprzedzające bieżący miesiąc daty z bieżącego roku,

Jest przed tym roku – wszystkie daty poprzedzające bieżący rok.

 

hmtoggle_plus1Filtr - bieżący rok
hmtoggle_plus1Filtr - bieżący miesiąc
hmtoggle_plus1Filtr - w tym tygodniu
hmtoggle_plus1Filtr - daty od, do

 

Przykładowy filtr

Aby wyświetlić towary:

z katalogów Dostępne stale i Dostępne sezonowo,

których stany magazynowe są większe niż 800 szt,

których nazwy zawierają wyrażenie Sanie lub Sanki.

 

Należy utworzyć następujący filtr:

img_filtry_02

 

co można odczytać w taki sposób:

(Katalog = ( 'Dostępne stale' lub 'Dostępne sezonowo') ) i (Stan > '800') i (Jm = 'szt') i ( (Nazwa = 'Sanie') lub (Nazwa = 'Sanki') )