Administracja > Rozpoczęcie pracy > Ustalanie parametrow pracy 

Drukuj

Ustalanie parametrów pracy firmy

przegląd parametrów pracy

 

Po kliknięciu przycisku [Parametry] w oknie danych firmy można zmienić domyślne ustawienia parametrów pracy dla firmy. Są one podpowiadane w odpowiednich oknach lub wpływają bezpośrednio na dalsze akcje.

W oknie ustalania parametrów pracy firmy wyświetlana jest lista dostępnych grup parametrów, którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami, znak "+" pozwalający rozwinąć wybraną grupę parametrów oraz krótki opis aktualnie wybranego parametru i wpływu jego ustawień na działanie programu. Okno to zawiera także narzędzia, umożliwiające określenie wartości parametru.

 

Najistotniejsze z punktu widzenia poprawnej integracji programu z firmą są następujące parametry:

1. Domyślny sposób naliczania podatku VAT

lokalizacja: grupa Zasady obliczeń

Kwoty podatku VAT w poszczególnych stawkach mogą być naliczane jako:

Iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce (ustawienie domyślne).

Suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych

Miejsce wystawiania dokumentów  

lokalizacja:  grupa Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Domyślnie w parametrach pracy wpisana jest Warszawa. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać tutaj nazwę miejscowości, drukowaną jako miejsce wystawiania dokumentów.

 

2. Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów

lokalizacja: grupa Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Automat    Niezależnie od numeru nadanego dokumentowi w buforze, podczas wystawiania dokumentu program zawsze automatycznie generuje kolejny numer serii (ustawienie domyślne).

Półautomat  Jeśli wystawienie dokumentu pod numerem nadanym w buforze powoduje powstanie luki w numeracji serii, program prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika

Ręcznie    Program zawsze wystawia dokument pod takim numerem, jaki został mu nadany w buforze (o ile dokument o takim numerze nie został wcześniej wystawiony).

Sposób numeracji dokumentów określa się w kartotece ustawień programu: Ustawienia >  typy dokumentów >  definiowanie typu dokumentu (pola seria i szablon).

 

3. Specjalna obsługa pól "Kod kontrahenta" i "Kod towaru"

lokalizacja:  grupa Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

Jeśli wartości tych parametrów są ustawione na TAK, to po wpisaniu w odpowiednie pola podczas wystawiania dokumentów tekstu rozpoczynającego się cyfrą program będzie wyszukiwał kontrahentów na podstawie wartości pola NIP, a towary na podstawie kodu paskowego. Aby wykorzystywać w firmie kody kontrahentów i towarów rozpoczynające się od cyfry, należy ustawić wartości obu tych parametrów na NIE.