Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych > Okno kreatora wykresu

Drukuj

Okno kreatora wykresu

Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne rozmieszczenie na ekranie monitora.

Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień, podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wykresu z wybranymi opcjami. Użytkownik może ukryć lub rozwinąć widok menu Konstrukcja i Prezentacja.

Panel Konstrukcja

W części definiowania konstrukcji wykresu można wskazać typ wykresu, który w najpełniejszy sposób odzwierciedli biznesowy sens sporządzanego zestawienia. Aby filtrować typy wykresów według ich grup, należy użyć wartości w rozwijanej liście wyboru.

Polecenie Wygląd pozwala Użytkownikowi zobaczyć podgląd sporządzanego wykresu dla wybranego typu oraz wybrać paletę kolorów służącą do zaznaczenia danych na zestawieniu oraz styl określający wygląd wykresu w zależności od bieżącej palety.

Polecenie Dane otwiera zakładkę Źródło danych tabeli przestawnej, w której można zaznaczyć sposób pobierania i prezentacji danych, taki jak pobieranie ustawienia źródła danych dla wykreowanych automatycznie lub dedykowanych serii, sumowanie dla kolumn czy maksymalną ilość danych w serii.

Panel Prezentacja

W części Prezentacja znajdują się polecenia za pomocą których można dostosować właściwości wykresu, osie diagramu, opcje serii związanych z typem widoku, etykiety punktów serii, dodać tytuły do wykresu, legendę oraz adnotacje osadzone na wykresie, w obszarze lub punkcie serii.