Jak to zrobić? > Ustawienia > Parametry pracy

Drukuj

Parametry pracy dla firmy

Parametry pracy umożliwiają przyjęcie takich ustawień dla każdej ze zdefiniowanych firm, aby wystawianie dokumentów przebiegało w niej możliwie najsprawniej. Ustawione parametry pracy będą podpowiadane w odpowiednich oknach albo będą wpływały bezpośrednio na dalsze akcje.

 

Parametry pracy podzielone są na następujące grupy:

Kontrola danych

Zasady obliczeń

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

Ochrona danych

Parametry druku i zestawień

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Parametry polityki sprzedaży

Wykonywanie procedur

Inne

Import danych ze sklepu internetowego

Obsługa paragonów

 

 

Parametry, które należy sprawdzić i ustawić przed rozpoczęciem pracy z programem

Domyślny sposób naliczania podatku VAT Jak to zrobić >>

Kwoty podatku VAT w poszczególnych stawkach mogą być naliczane jako:

Iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce (ustawienie domyślne).

Suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych

 

Miejsce wystawiania dokumentów Jak to zrobić >>

Domyślnie w parametrach pracy wpisana jest Warszawa. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać tutaj nazwę miejscowości, która będzie drukowana jako miejsce wystawiania dokumentów.

 

Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów Jak to zrobić >>

Automat     Niezależnie od numeru nadanego dokumentowi w buforze, podczas wystawiania dokumentu program zawsze automatycznie generuje kolejny numer serii (ustawienie domyślne).

Półautomat  Jeśli wystawienie dokumentu pod numerem nadanym w buforze powoduje powstanie luki w numeracji serii, program prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika

Ręcznie    Program zawsze wystawia dokument pod takim numerem, jaki został mu nadany w buforze (o ile dokument o takim numerze nie został wcześniej wystawiony).

Sposób numeracji dokumentów określa się w kartotece ustawień programu: (Ustawienia > Typy dokumentów > Definiowanie typu dokumentu (pola seria i szablon).

 

Specjalna obsługa pól "Kod kontrahenta" i "Kod towaru"

Jeśli wartości tych parametrów są ustawione na TAK , to po wpisaniu w odpowiednie pola podczas wystawiania dokumentów tekstu rozpoczynającego się cyfrą program będzie wyszukiwał kontrahentów na podstawie wartości pola NIP, a towary na podstawie kodu paskowego. Aby wykorzystywać w firmie kody kontrahentów i towarów rozpoczynające się od cyfry, należy ustawić wartości obu tych parametrów na NIE.