Jak to zrobić? > Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Drukuj

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

1.Wybierz polecenie Kopia bezpieczeństwa... z menu Firma lub wskaż przycisk Kopia na pasku narzędziowym w oknie programu "bez firmy". Zostanie otwarte okno Kopia bezpieczeństwa: zachowanie danych.

2.Z rozwijanej listy w polu Firma wybierz firmę, której dane chcesz archiwizować.

3.W polu Lata działalności zaznacz, które lata mają być archiwizowane. Możesz archiwizować wszystkie lata działalności lub tylko bieżące, czyli niezatwierdzone.

4.W polu Plik archiwum wpisz nazwę pliku kopii bezpieczeństwa wraz ze ścieżką dostępu. Jeżeli nie chcesz wpisywać położenia archiwum wybierz przycisk Przeglądaj i w otwartym oknie dialogu Plik archiwum wskaż odpowiednie parametry ścieżki dostępu. Program podpowiada plik o nazwie identycznej ze skrótem nazwy firmy i rozszerzeniem .zip umieszczony na nośniku danych.
Różne wersje kopii bezpieczeństwa należy umieszczać w osobnych katalogach. Katalog ten nie powinien zawierać żadnych plików.

5.W polu Hasło wpisz ciąg znaków, stanowiących hasło zabezpieczające dane, jeżeli chcesz zabezpieczyć dane z archiwum przed dostępem osób nieuprawnionych. Hasło nie musi być wspólne z tym, którego używasz do zabezpieczenia dostępu do danych w programie, a nawet, ze względów bezpieczeństwa, powinno być inne. Potwierdź hasło w polu Potwierdzenie.

Odtworzenie zarchiwizowanych danych bez znajomości hasła jest niemożliwe. Jeżeli zapomnisz treść hasła, dane będą zabezpieczone również przed Tobą.

6.Wybierz przycisk Wykonaj, który uruchomi archiwizację.

7.W trakcie tworzenia kopii bezpieczeństwa program oferuje możliwość weryfikacji utworzonego archiwum.

8.Proces zakończony jest komunikatem o utworzeniu kopii bezpieczeństwa wybranej firmy.