Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020

 

Wykresy i arkusze analityczne

W panelu Wskaźniki dodano grupę predefiniowanych Wykresów prezentujących zestawienia Obrotów, Rozrachunków, Rejestrów VAT, Wiekowania, Zapisów.

 

Wykresy dostępne są również z okna listy rozrachunków.

 

Po wygenerowaniu przez użytkownika, wykresy umożliwiają dostosowanie ich prezentacji graficznej (typ wykresu, kolory, opis) oraz wybór prezentowanych danych z tabeli przestawnej. Dane każdego wykresu można również wyświetlić w formie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego.

 

Dodane został dwa prawa związane z dostępem do wykresów:

Wykonywanie wykresów – umożliwia przygotowywanie wykresów.

Zarządzanie wykresami – umożliwia zarządzanie dostępnością wykresów.

 

Historia zmian

Dodano raport Historia zmian zastępujący funkcjonalnie raporty VBA: Historia zmian w programie oraz Historia zmian dokumentu.

Nowa wersja raportu dostępna jest z okna Raporty > Własne > Historia zmian.

 

Do menu Ustawienia > Konfiguracja współpracy dodano pozycję Historia zmian otwierającą ustawienia zapisywania historii zmian. Gdy pole jest zaznaczone logi historii zmian prowadzone będą również dla raportów VBA: Historia zmian w programie oraz HistZmianDok.

 

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów

Odświeżono wizualnie i funkcjonalnie raport Rozliczenia międzyokresowe kosztów (wcześniej raport VBA). Raport dostępny jest z okna Raporty > Dokumenty > Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów.

 

Sprawozdania finansowe (JPK SF)

Dodano walidację poprawności formatu danych wprowadzanych do pól.

Przygotowywanie deklaracji będzie możliwe również bez dostępu do internetu.

Poprawiono mechanizm dodawania pozycji dodatkowych.

Do ustawień przygotowywanego sprawozdania dodano:

omożliwość wyboru czy sprawozdanie składane będzie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Wybór wpływa na uzupełniane na sprawozdaniu dane identyfikujące KRS/NIP i ich walidację.

opole Nie pokazuj i nie zapisuj zerowych wartości dla kolumny "Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy", gdy zaznaczone na sporządzanym sprawozdaniu dostępna będzie kolumna umożliwiająca wprowadzenie przekształconych danych porównawczych. Domyślnie sprawozdanie nie wykazuje tych danych.

Dodano możliwość wyboru i przygotowania sprawozdania dla jednostki typu Emitent.

Na oknie listy sprawozdań dodano pole Ilość widoczna na liście umożliwiające określenie ile ostatnich sprawozdań jest wyświetlanych (maksymalnie 500).

 

Automatyczne przeksięgowania VAT

Przygotowywany jest moduł wspierający użytkownika w prowadzeniu przeksięgowań VAT. Klientów zainteresowanych tą funkcjonalnością prosimy o kontakt.

 

Import danych z CSV

Przygotowywany jest dodatkowy profil importu specjalnego obsługujący import danych z plików CSV. Klientów zainteresowanych tą funkcjonalnością prosimy o kontakt.

Profil importu z CSV >>

 

Kontrola zgodności danych kontrahentów

Dla operacji księgowania zaznaczonych dokumentów dodano możliwość wyboru czy wykonywana będzie weryfikacja zgodności danych kontrahenta na dokumencie z danymi w kartotece kontrahentów.

Wyłączenie kontroli pozytywnie wpływa na szybkość operacji.

 

Wydajność

Zoptymalizowano proces kontroli duplikatów wykonywany podczas wystawiania dokumentów.