Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy > Przeszacowanie walut

Drukuj

Przeszacowanie walut

Przeszacowanie walut polega na obliczeniu i zaksięgowaniu różnic kursowych dla zapisów, w których kwoty wyrażone były w walutach obcych. Wykonanie tej operacji umożliwi wykazanie zysków lub strat, jakie przedsiębiorstwo poniosło w wyniku zmiany kursów walut w przeciągu roku obrachunkowego.

 

Przeszacowanie walut dotyczy jedynie tych kont, które w planie kont zostały oznaczone jako walutowe.

 

Przeszacowanie walut można wykonać dla jednego lub więcej kont, dla wybranych zapisów na koncie, a także dla zapisów wchodzących do transakcji na danym koncie. Kursy walut można przeszacowywać zarówno na koniec miesiąca, jak i na koniec roku, co jest zgodne z ustawą o rachunkowości.

 

Jeżeli chcesz przeliczyć saldo konta walutowego, na którym rejestrowane są zapisy a nie transakcje (np. dewizowe rachunki bankowe, kasa walutowa, akcje czy udziały w dewizach itp.) użyj przycisku Przelicz saldo. Program obliczy wówczas saldo konta walutowego. Operacja stosowana zazwyczaj na dzień bilansowy (odpowiedni kurs, podany jako podstawa przeszacowania), ale w razie potrzeby można jej używać na koniec dowolnego okresu sprawozdawczego.

Jeżeli na koncie walutowym zapisy są prowadzone jako rozrachunki (od wersji 4.0 wszystkie konta walutowe są automatycznie kontami rozrachunkowymi), wtedy nie używa się tej funkcji, tylko przelicza transakcje.

 

hmtoggle_plus1Okno Przeszacowanie walut

hmtoggle_plus1Okno Korekta przeszacowania walut

hmtoggle_plus1Okno Prognoza przeszacowania walut

 

Elementy okna

Waluta

Znajduje się tu lista skrótów wszystkich walut użytych w bieżącym roku rozrachunkowym.

 

Kurs

Musisz wprowadzić wartości kursów poszczególnych walut, uważane za obowiązujące w chwili wykonywania operacji wyznaczania różnic kursowych. Możesz je wpisać ręcznie lub przepisać automatycznie z Tabeli kursów. Aby przełączyć się do tabeli kursów, wskaż walutę, a następnie wybierz przycisk DROP19. Po ustaleniu i wskazaniu kursu przypisanego do wybranej waluty wybierz przycisk Użyj.

 

To czy zostanie wykorzystany kurs Zakupu, Sprzedaży czy Średni zależy od tego, w której kolumnie znajduje się kursor w momencie zatwierdzenia wyboru kursu poprzez dwuklik na pozycji listy lub kliknięcie przycisku Użyj.

 

Po prawej stronie tabeli kursów, opisany jest sposób odprowadzania różnic kursowych. Ustawa o Rachunkowości mówi, że różnice kursowe po przeszacowaniu aktywów i pasywów w walutach obcych, odprowadzane są domyślnie na konta przychodów lub kosztów finansowych, wskazane w ustawieniach programu.

Przeszacowanie walut może być wykonane jedynie przed zatwierdzeniem roku rozrachunkowego.

 

Przeszacowanie walut dla konta jest operacją jednokrotną w danym okresie rozrachunkowym. Jej wykonanie spowoduje, że poszczególne konta będą usuwane z listy kont i nie pojawią się na niej nawet po powtórnym otwarciu okna Przeszacowanie walut i wybraniu rozważanego okresu lub okresów go poprzedzających.

 

Jeżeli chcesz przeliczyć saldo konta walutowego, na którym rejestrowane są zapisy a nie transakcje (np. dewizowe rachunki bankowe, kasa walutowa, akcje czy udziały w dewizach itp.), użyj przycisku Przelicz saldo. Program obliczy wówczas saldo konta walutowego.

Operacja stosowana jest zazwyczaj na dzień bilansowy (odpowiedni kurs, podany jako podstawa przeszacowania), ale w razie potrzeby można jej używać na koniec dowolnego okresu sprawozdawczego.

Jeżeli na koncie walutowym zapisy są prowadzone jako rozrachunki, wtedy nie używa się tej funkcji, tylko przelicza transakcje.

 

W dniu bilansowym należy zgodnie z Art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przeprowadzić wycenę składników aktywów wyrażonych w walutach obcych po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Nie może to być jednak kurs wyższy od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Natomiast wyrażone w walutach obcych składniki pasywów wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank świadczący usługi dla danego podmiotu, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

 

Przyciski poleceń:

Przelicz saldo:

Wybrane konto – przeliczenie różnic kursowych dla salda zapisów z konta wskazanego na liście

Zaznaczone konta – przeliczenie różnic kursowych dla sald zapisów z kont zaznaczonych na liście

Wszystkie konta – przeliczenie różnic kursowych dla sald zapisów z wszystkich kont na liście.

W dwóch ostatnich przypadkach salda zapisów przeliczane są dla każdego konta oddzielnie.

Lista zapisów – powoduje przejście do trybu przeliczania różnic kursowych dla zapisów transakcji.

Zamknij – powoduje zamknięcie okna.

 

Przeszacowanie walut dla zapisów transakcji

W trybie przeszacowania walut dla zapisów transakcji nie możesz zmienić okresu, dla którego chcesz dokonać przeszacowań. Lista wyboru jest nieaktywna. Znajdująca się na górze lista kont zostaje zastąpiona przez listę zapisów transakcji. Znajdziesz tam takie informacje, jak data księgowania, opis zapisu, kwota w walucie, kurs oraz kwota w złotówkach.

 

W przypadku zapisów wchodzących do transakcji, kwota zapisu (w walucie lub w złotówkach) oznacza kwotę, jaka pozostała do ostatecznego rozliczenia transakcji). Zapisy wchodzące do transakcji na danym koncie oznaczone są literą T.

 

Jeżeli kursor wskazuje zwykły zapis (nie wchodzący do transakcji), wówczas podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub wybranie klawisza Enter spowoduje przejście do podglądu dokumentu, z którego pochodzi dany zapis.

 

W przypadku przeszacowania transakcji walutowej na koniec miesiąca wyświetlany jest dialog ostrzegający o wykonywanej informacji. Dialog umożliwia wykonanie operacji:

Przeszacuj bez transakcji – przeszacowane zostaną tylko zapisy walutowe.

Przeszacuj – transakcja zostanie przeszacowana.

 

Przyciski poleceń:

Przelicz transakcje – powoduje przeszacowanie nie rozliczonej kwoty w walucie dla zapisów wchodzących do transakcji na danym koncie.

Dokument – umożliwia przeglądanie i bezpośrednią edycję dokumentu.(Zobacz także: Edycja dokumentów księgowych ).

Lista kont – powoduje przejście do automatycznego przeliczania walut dla kont. W miejscu listy zapisów pojawi się ponownie lista kont, na które wchodzą zapisy we wskazanej walucie.

Zamknij – powoduje zamknięcie okna Przeszacowanie walut.