Wskaźniki > Wykresy

Drukuj

Wykresy

Dane na oknie prezentowane są w formie wykresu, oraz tabeli przestawnej.

 

Wybór typu wykresu

Najpopularniejsze typy wykresów można wybrać z rozwijanej listy Wykres:

img_ara_04

 

Pełna lista wykresów wraz z rozbudowanymi możliwościami dostosowywania ich wyglądu wywoływana jest przyciskiem btn_opcje_wykresu lub poleceniem z menu Wykres > Opcje wykresu.

 

Wykresy prezentujące dane w postaci 3D umożliwiają obracanie wykresu gdy wciśnięty jest lewy przycisk myszy. Kółko myszy przybliża/oddala wykres.

 

Wybór wyświetlanych danych

Na wykresie widoczne są tylko te dane, które są aktualnie zaznaczone w tabeli przestawnej. Umożliwia to łatwe zawężanie wyświetlania do interesujących nas danych zaznaczając kolumnę, wiersz lub wybrane dane.

 

Na przykład, w tym widoku widoczne będą tylko dane zaznaczonej kolumny WN:

img_ara_01

Aby wyświetlić wszystkie dane zaznacz cały wykres lub skorzystaj ze skrótu klawiszowego Ctrl+a.

 

Dostosowywanie tabeli przestawnej

Lista pól tabeli zawiera dodatkowe elementy, które można wykorzystać w tabeli przestawnej.

 

Aby dodać element z rozwijanej listy koło przycisku Dodaj do wybierz gdzie chcesz dodać element a następnie wybierz element listy pól i kliknij przycisk Dodaj do.

img_ara_02

 

Możesz również dodawać elementy metodą przeciągnij i upuść. Poniższy obrazek pokazuje gdzie znajdują się poszczególne obszary:

img_ara_03

 

Definiowanie przedziałów

Element tabeli przestawnej Okresy przeterminowania (występujący w zestawieniach należności i zobowiązań) posiada w menu kontekstowym dodatkowe polecenie: Definiowanie przedziałów. Polecenie umożliwia określenie długości poszczególnych przedziałów dla prezentowanych danych.

 

Jeśli po zatwierdzeniu zmian wprowadzone zmiany w definicji przedziałów nie są widoczne na tabeli przestawnej, wybierz z menu podręcznego polecenie Odśwież dane.

 

Zapisywanie/anulowanie zmian

Zmodyfikowany wykres można zapisać. Aby otworzyć dialog zapisu kliknij przycisk btn_zapisz_02.

 

Wykresów predefiniowanych nie można nadpisać. Wprowadzone z nich zmiany należy zapisać pod nową nazwą.

 

Aby anulować wprowadzone zmiany i przywrócić wykres do zapisanego stanu kliknij przycisk btn_reset.

 

Wydruk i eksport do pliku

Aby wyeksportować wykres bezpośrednio do pliku:

PDF kliknij przycisk btn_exp_pdf lub z menu rozwijanego strzałką obok wybierz czy chcesz wykonać eksport tylko wykresu, tylko tabeli, czy też wykresu i tabeli.

XLS kliknij przycisk btn_exp_xls.

 

Aby wyeksportować do arkusza MS Excel dane wraz z tabelą przestawną skorzystaj z opcji zapisu w oknie Widok > Pokaż arkusz analityczny > Arkusz z danymi.

 

Aby przejść bezpośrednio do wydruku kliknij przycisk img_print lub z menu rozwijanego strzałką obok wybierz czy chcesz wydrukować tylko wykres, tylko tabelę, czy też wykres i tabelę.

 

Jeśli chcesz dostosować wykres przed jego wydrukiem, lub zapisem do pliku kliknij przycisk btn_preview otwierający podgląd wydruku i eksportu. W takiej sytuacji wydruk/eksport do pliku wykonaj z okna podglądu.

 

Arkusz analityczny

Dane wykresu można otworzyć również w formie arkusza kalkulacyjnego zawierającego dane źródłowe oraz tabelę przestawną umożliwiającą elastyczne dostosowanie zestawienia oraz zapisanie go do pliku MS Excel. Funkcjonalność i obsługa arkusza analitycznego jest zbliżona do programu MS Excel.

 

Okno arkusza analitycznego dla aktualnego wykresu otwierane jest za pomocą przycisku btn_ark_an lub z menu Widok > Pokaż arkusz analityczny > Arkusz z danymi.