Strona startowa

Drukuj

Parametry wyliczania deklaracji CIT-2, CIT-8, PIT-5 (L)

Okres – należy wybrać, wskazując z rozwijanego pola listy symbol okresu sprawozdawczego, za który ma być sporządzona deklaracja. Na liście znajdą się tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego.

Uwzględnij bufor – umożliwia uwzględnianie na deklaracji zapisów z dokumentów umieszczonych czasowo w buforze. Jeśli pole wyboru będzie wyczyszczone, wówczas uwzględnione będą wyłącznie dokumenty zaksięgowane.

Wzór deklaracji – rozwijana lista umożliwiająca wybór wersji formularza dla przygotowywanej deklaracji.

Nazwa Bilansu – wybierz z rozwijanej listy nazwę układu Bilansu – dla którego ma być sporządzone zestawienie*.

Nazwa RZiS – wybierz z rozwijanej listy nazwę układu RZiS – dla którego ma być sporządzone zestawienie*.

Dolicz do RZiS kwoty wyksięgowane na 860 – umożliwia uwzględnienie w RZiS kwot wyksięgowanych automatycznie z kont wynikowych na konto wyniku finansowego (860), czyli pokazanie wszystkich składników pomimo wyzerowania sald kont wynikowych.

 

* Użycie własnego układu bilansu lub RZiS dla deklaracji CIT wymaga modyfikacji formuł deklaracji. Jeśli formuły deklaracji nie zostały dostosowane do innego układu, to przygotowując deklarację CIT bez względu na status firmy (Jednostka Inna, Mała, Mikro) wybierz Nazwa bilansu: Bilans oraz Nazwa RZiS: Jednostronny rachunek zysków i strat.

 

Zobacz także:

Parametry deklaracji