Firma > Informacje o działalności firmy (okno dialogowe)

Drukuj

Informacje o działalności firmy (okno dialogowe)e)

Dialog otwiera się po wybraniu:

przycisku Następny z dialogu Pierwsze logowanie i uzupełnianie danych,

polecenia Dane o firmie > Działalność firmy menu zakładkowego Ustawienia.

Pola dialogu zawierają charakterystykę jej działalności. Na podstawie charakterystyki podczas tworzenia firmy zostanie utworzony wzorcowy plan kont, będący podstawą do utworzenia planu kont firmy.

 

Okno Informacje o działalności firmy zawiera polecenia i informacje o:

Rachunku kosztów – pole to jest edycyjne w trakcie pierwszego logowania i uzupełniania danych. Umożliwia wybór z rozwijanej listy sposobu prowadzenia w firmie rachunku kosztów.

Przepisy dopuszczają pięć możliwości:

tylko konta zespołu "4" bez konta 490

konta zespołu "4" oraz konto 490

tylko konta zespołu "5"

konta zespołu "4" oraz "5" oraz Rachunku Zysków i strat wg "4"

konta zespołu "4" oraz "5" oraz Rachunku Zysków i strat wg "5"

 

Po utworzeniu firmy rodzaj rachunku kosztów można zmienić tylko po zamknięciu okresu obrachunkowego (tj. w momencie tworzenia nowego roku obrachunkowego).

 

Strukturze własności – umożliwia określenie z rozwijanej listy struktury własności w firmie:

spółka z oo.

spółka akcyjna

przedsiębiorstwo państwowe

spółdzielnia

spółka jawna

spółka komandytowa

spółka cywilna i firma jednoosobowa

fundacja/stowarzyszenie.

 

Status firmy

Ustawienie określa czy firma spełnia warunki sprawozdawcze dla jednostki małej lub mikro. Dla firm niezakwalifikowanych jako jednostka mała lub mikro pozostaw ustawienie jednostka Inna. Ustawienie dostępne jest również dla poszczególnych lat działalności. Zmieniając ustawienie należy pamiętać o wybraniu układu bilansu oraz rachunku zysków i strat adekwatnego do statusu.

 

Numeracja dziennika

Ustawienie sposobu numeracji dziennika księgowań jako numeracja Miesięczna lub Roczna. Ustawienie numeracji wykonywane jest dla roku obrachunkowego w trakcie zakładania nowej firmy lub dodawania kolejnego roku.

Polecenie Zapisz kończy uzupełnianie danych firmy.

 

Typie prowadzonej działalności – umożliwia określenie typu działalności:

handlowa

produkcyjna

usługowa

Jeśli działalność firmy ma charakter mieszany, możesz wybrać więcej niż jeden rodzaj działalności, zaznaczając kilka pól wyboru.

 

Rok obrachunkowy:

początek i koniec roku obrachunkowego firmy,

identyfikator roku na liście.