Konfiguracja > Ustawienia - Kontakty (Kartoteki)

Drukuj

Ustawienia - Kontakty (Kartoteki)

Definiowanie stanowisk i działów

Na liście grup w menu Ustawienia > Kontakty > Ogólne w sekcji Widoczność kontaktów poza strukturą, można dodać działy. Pracownicy z tych działów będą widoczni na liście kontaktów dla wszystkich użytkowników systemu.

 

Widoczność wartości elementów, zależeć będzie od przypisania widoczności dla ról w definicji elementów.

 

W sekcji Parametry dodatkowe należy wybrać element przechowujący dane stawisku użytkownika: zalecany element Umowa o pracę. stanowisko.

 

Wartości z sekcji Parametry dodatkowe będą wyświetlane w kartotece użytkownika w obrębie zdjęcia w tle i na złożonych wnioskach (np. Główny księgowy w dziale Księgowość).

 

unnamed6PHT9G7F

 

Listy elementów zawierają zaimportowane elementy z Symfonia ERP Kadry i Płace.

Należy wybierać tylko elementy kadrowe lub elementy kadrowe zgrupowane.

Jeżeli zostanie wybrany widok na elementy kadrowe zgrupowane, dane nie będą miały wartości.

Aby użyć innego elementu niż z Symfonia ERP Kadry i Płace, należy najpierw dodać własny element w zakładce Elementy.

 

Tworzenie zakładek w kartotece pracowników

Na liście grup w menu Ustawienia > Kontakty > Lista kontaktów można aktywować opcje Zdjęcie, aby przypisane zdjęcia pracowników, pokazywały się na listach z użytkownikami.

 

W sekcji Grupy można dodać zakładki, które będą się pojawiać u pracowników na stronie startowej i w kartotekach użytkowników, w podglądzie danych za pracowników. Aby dodać nową zakładkę, wpisz nazwę zakładki w polu Utwórz nową grupę i kliknij Enter.

 

W sekcji Elementy wyświetlone na liście w polu Wybierz element odszukaj element a następnie wybierz grupę. Po kliknięciu Dodaj zostaną utworzone grupy, pod którymi widoczne będą dodane elementy.

 

Kolejność zakładek ustawia się wg kolejności dodawania. Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany kolejności należy na nowo zdefiniować wszystkie zakładki. Ilość zakładek nie jest ograniczona.

 

W obrębie jednej zakładki, najpierw wyświetlane są elementy kadrowe w domyślnej sekcji Ogólne, a następnie wyświetlane są elementy kadrowe zgrupowane.

 

unnamed02NN2LQQ

 

Uprawnienia do widoczności elementów

Na liście grup w menu Ustawienia > Kontakty > Lista kontaktów w sekcji Elementy wyświetlane na liście kliknij w element znajdujący się pod daną zakładką/grupą.

 

W zakładce Role, które widzą dany atrybut element zgrupowanego przypisz role, dla których wartości zostaną uwidocznione.

 

W zakładce Role, które mogą edytować wartości podczas rozpisywania czasu pracy przypisz role, które będą mogły przypisywać wartości elementów podczas rozpisywania czasu pracy na projekty.

 

W polu Wniosek możesz przypisać wniosek, który zostanie powiązany z elementem w danych kadrowych. Dzięki powiązaniu, przy elemencie w kartotekach będzie widoczny przycisk ‘+Dodaj’, który umożliwi złożenie wniosku powiązanego z elementem np. Zmiana numeru karty RCP. Na liście dostępnych wniosków do wyboru znajdują się tylko te, w których dany element jest wykorzystywany.

 

unnamedRFVA8TO9

 

img_epr_113

 

Dla elementów zgrupowanych dostępne są również opcje:

Wyświetlana nazwa daty rozpoczęcia – umożliwia zmianę nazwy domyślnego elementu data rozpoczęcia,

Wyświetlana nazwa daty zakończenia – umożliwia zmianę nazwy domyślnego elementu data zakończenia.

 

Aby wyświetlić domyślne daty obowiązywania w kartotekach należy użyć opcji Pokazuj daty obowiązywania w kartotekach.

 

img_epr_139

 

Jeżeli w elemencie zostanie dopisana rola np. Kierownik będzie oznaczało to, że kierownicy (użytkownicy z rolą Kierownik) będą widzieli wartości na liście lub w kartotece za swoich podległych pracowników.

Jeżeli wartości elementu mają być widoczne dla wszystkich użytkowników, widocznych dla użytkownika na liście kontaktów, należy zaznaczyć opcję Pokaż element wszystkim użytkownikom (pomijając ustawienia ról).

 

Rola Pracownik jest domyślnie przypisana. Jeżeli nie chcesz aby użytkownicy z rolą Pracownik widzieli wartości danego elementu, należy usunąć rolę Pracownik z sekcji Role.

Po dodaniu elementów należy wykonać synchronizację.

Pierwsza synchronizacja może trwać długo, ze względu na pobieranie pełnych danych. Kolejne synchronizacje są przyrostowe i wgrywają tylko dane, które zostały zmodyfikowane w Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Dodawanie własnych elementów (niezintegrowanych z Symfonia ERP Kadry i Płace)

Na liście grup w menu Ustawienia > Kontakty > Elementy należy kliknąć w przycisk Dodaj element.

 

img_epr_134

 

Uzupełnij pola:

Nazwa,

Nazwa do druku,

Opis,

Rodzaj:

oElement (pojedynczy element, np. telefon),

oElement zgrupowany (element główny - grupujący, który nie ma wartości. Wartości będą miały atrybutu, przypisane do tego elementu. Przykładowy element - "Środki trwałe"),

oAtrybut (musi być przypisany do istniejącego "elementu zgrupowanego" Przykładowe elementy to "nazwa środka", "wartość środka", data przyjęcia do użytkowania".

Typ wartości – wyświetla się tylko w przypadku wybrania rodzaju element,

Zaokrąglenie – dostępne tyko dla typu wartości Liczba. Pozostawienie pustego pola spowoduje prezentowane wartości bez zaokrąglenia.

Maksymalna ocena – dostępne tylko dla typu wartości Ocena. Po wpisaniu wartości maksymalnej oceny poniżej pojawią się pola do wpisania ‘opisów oceny’. Na przykład po wpisaniu 5 w polu maksymalna ocena otrzymamy 5 pól z opisem oceny. Należy uzupełnić opisy oceny w kolejności 1 - najgorsza do 5 – najlepsza. Poniżej przykład dla oceny, która może zostać wykorzystana we wniosku z samooceną pracowniczą:

 

img_epr_135

 

Typ kontrolki – dostępne tylko dla typu wartości Potwierdzenie. Do wyboru z listy mamy 3 rodzaje kontrolek do potwierdzania danego element (przydatne w tworzeniu własnych wniosków np. oświadczenia RODO.

Element zgrupowany – dostępne tylko dla rodzaju Atrybut. Umożliwia wybranie z listy elementu zgrupowanego, do którego chcemy dołączyć tworzony atrybut.

 

 

 

W zależności od wybranego typu wartości (Tekst, Data, Słownik, Ułamek, Ułamek (Data), LMD (lata miesiące dni), Liczba, E-mail, Telefon), można zaznacz odpowiednie parametry elementu:

Dynamicznie tłumaczenie wartości elementu (tłumaczenie Google).

Pokaż element na liście użytkowników - element będzie pokazywany na liście kontaktów w menu Kontakty.

Pokaż element w kartotece użytkownika - element będzie pokazywany tylko na kartotece użytkownika po kliknięciu wiersza na liście kontaktów.

Waluta - dla elementu pokazywany będzie symbol "zł".

Procent

Dopuszczaj wiele wartości (będzie możliwość przypisywania wartości obowiązujących w tym samym czasie).

Podsumuj wartości - tylko dla elementów wielowartościowych. Pokazuję na liście sumę z wszystkich aktualnych elementów, zamiast osobnych wierszy.

Pokaż element wszystkim użytkownikom (pomijając ustawienia ról) - element widoczny dla wszystkich użytkowników z pominięciem ustawień uprawnień widoczności i struktury organizacyjnej.

 

Kolejność atrybutów ustawia się w kolejności dodania do elementu zgrupowanego.

 

unnamed38UC26AQ

 

unnamedY2IPOTJ9

 

Format zaokrąglenia to "2.1-3" gdzie:

"2" oznacza minimalnie 2 cyfry przed przecinkiem.

"1" oznacza minimalnie 1 cyfrę po przecinku.

"3" oznacza maksymalnie 3 cyfry po przecinku.