Konfiguracja > Menedżer zadań

Drukuj

Menedżer zadań

Konfigurowanie zadań

img_epr_001

 

+ Dodaj – możliwość ręcznego wyboru zadania z listy oraz konfiguracji jego cyklicznego wywoływania:

img_epr_149

 

Konieczność uruchomienia zadań dla konkretnych funkcjonalności jest wyjaśniona w głównej dokumentacji np. dla konfiguracji tolerancji braku wejścia.

Menedżer zadań – funkcja wyłącznie dla technicznych administratorów systemu. Zostanie przygotowana osobna instrukcja.

Wygeneruj domyślne zadania – przycisk wywoła automatyczne wygenerowanie domyślnych cyklicznych zadań dla systemu.

 

Panel Administratora

img_epr_002

 

Powyższe przyciski administracyjne umożliwiają wykonywanie następujących czynności:

Import harmonogramów (tylko definicja) – po uruchomieniu system pobierze z Symfonii ERP Kadry i Płace definicje wzorców czasu pracy (harmonogramy), ale nie zaimportuje ich wartości dla użytkowników

Import harmonogramów – po uruchomieniu system pobierze z Symfonii ERP Kadry i Płace definicje wzorców czasu pracy (harmonogramy) oraz przypisane wartości harmonogramów dla użytkowników (tak jak podczas pełnej synchronizacji)

Import HR – po uruchomieniu system pobierze z Symfonii ERP Kadry i Płace komponenty hr oraz wartości hr (tak jak podczas pełnej synchronizacji)

Import wniosków – po uruchomieniu system pobierze z Symfonii ERP Kadry i Płace definicje wniosków oraz wnioski użytkowników (tak jak podczas pełnej synchronizacji)

Zresetuj datę ostatniego importu Harmonogramów – dla obecnej firmy ustawia pustą datę ostatniej synchronizacji harmonogramów

Zresetuj datę ostatniego importu – ustawia dla obecnej firmy puste daty synchronizacji i synchronizacji elementów

Wyloguj wszystkich – po uruchomieniu wszyscy użytkownicy zostaną wylogowani z systemu (łącznie z użytkownikiem admin)

Wizard – Kopiowanie wniosków – usuń duplikaty – przycisk powinien być wykorzystywany wyłącznie w przypadku wystąpienia duplikatów podczas kopiowania wniosków z firmy X do firmy Y. Jeżeli na liście wniosków pojawią się duplikaty wniosków, które pochodzą z ERP, to w pierwszej kolejności należy wykonać KOPIĘ BAZY DANYCH e‑Pracownika. Dopiero następnie można użyć przycisku. Po wykonaniu operacji system powinien przypisać wszystkie wnioski do prawidłowej konfiguracji (do tej która jest powiązana z wydarzeniem z ERP). Z kolei do drugiego, nieprawidłowego wniosku zostanie dodane w nazwie [Deprecated]:

 

img_epr_011

 

Następnie, poniżej dostępne są dodatkowe funkcjonalności:

 

img_epr_012

 

a)Usuwanie anulowanych i odrzuconych wniosków (uwzględnia statusy ERP: „Brak” oraz „Usunięty z ERP”) – pozwala na wskazanie daty, od której system usunie wszystkie wnioski, których status ERP = Brak/Usunięty z ERP, w wybranym dniu.

b)Usuwanie zaimportowanych RCP – pozwala na wskazanie daty, od której zostaną usunięte wszystkie zdarzenia RCP zaimportowane z zewnętrznego systemu/pliku.

c)Naliczanie nadgodzin – pozwala na rozpoczęcie naliczeń w module Bilans nadgodzin oraz ewentualne ponowne jego uruchomienie przy włączonej opcji Usuwania naliczonych wcześniej nadgodzin.

d)Kalkulacja harmonogramów – kalkulacja harmonogramów standardowo odbywa się podczas synchronizacji i jest wykonywana od początku do końca aktualnego roku. W niektórych przypadkach, przy bardzo dużej ilości pracowników proces może być długotrwały przez co sporadycznie występuje problem z wyświetlaniem aktualnych harmonogramów w tabeli kalendarza. Wtedy za pomocą funkcji ‘Kalkulacja harmonogramów’ możemy wywołać załadowanie harmonogramów w wybranym okresie np. na jeden miesiąc, aktualny miesiąc.