Instalacja aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik > Konfiguracja startowa aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik

Drukuj

Konfiguracja startowa aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik

Zmień uprawnienia dostępu do pliku appsettings.json, dla grupy Użytkowników, tak aby miała ona dostęp do modyfikacji tego pliku. Uruchom program „Notatnik” jako administrator i otwórz plik (zmień widoczność na Wszystkie pliki aby zobaczyć pliki z rozszerzeniem .json) appsettings.json z katalogu C:\SymfoniaePracownik\SymfoniaePracownik_API.

 

unnamedVPO73GCK

 

Wprowadź zmiany zgodnie z poniższym przykładem, a na końcu z menu Plik kliknij Zapisz:

 

{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*",
  "JwtIssuerOptions": {
    "Issuer": "ePracownik",
    "Audience": "http://localhost:9000/"
  },
  "BackgroundTaskOptions": {
  "CallbackUrl": "http://localhost:9000/",
  "EPracownikApiPath": "http://localhost:9001/",
  "Synchronization": 0,
  "EmailService": 0,
  "ErpDataUpdater": 0
 },
  "ConnectionStrings": {
    "Default": "Server=sqlserver\\express;Initial Catalog=Symfonia_ePracownik;Persist Security Info=False;User ID=sql_username;Password=sql_password;MultipleActiveResultSets=True;"
  },
    "SymfoniaApiSettings": {
    "path": "http://localhost:5690"
  }
}

 

Zaktualizuj w pliku C:\SymfoniaePracownik\SymfoniaePracownik_API\appsettings.json

Parameter “audience” powinien wskazywać na adres usługi API e-Pracownika (opcjonalnie),

adresy (jeśli wymagane),

parametry cyklicznej synchronizacji z Symfonia ERP Kadry i Płace:

oCallbackUrl: http://localhost:9000/ <lub wskazanie na inny adres pod którym zostaje uruchomiona usługa SymfoniaePracownik_Front>

oEPracownikApiPath: http://localhost:9001/ <lub wskazanie na inny adres pod którym zostaje uruchomiona usługa SymfoniaePracownik_API>

oSynchronization <odstęp czasu uruchamiania pełnej synchronizacji (w minutach)>

oEmailService <odstęp czasu uruchamiania wysyłki powiadomień email (w minutach)>

oErpDataUpdater <odstęp czasu uruchamiania wysyłki zmienionych danych do Symfonia ERP Kadry i Płace (w minutach)>

oPath: http://localhost:5690 <lub wskazanie na inny adres pod którym zostaje uruchomiona usługa SymfoniaeKIP_OUT>

parametry połączenia do MS SQL w sekcji ConnectionStrings.

oServer=<host>\\<instance>

oInitial Catalog=<Symfonia_ePracownik>

oUser ID=<sql_username>

oPassword=<sql_password>

W ConnectionString możemy skonfigurować również inne parametry: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.sqlclient.sqlconnection.connectionstring?view=dotnet-plat-ext-6.0

 

Zmieniony plik konfiguracyjny, może wyglądać jak na przykładzie poniżej (przykład dla dostępu tylko z serwera bez udostępnienia w sieci - np. "praca terminalowa"):

 

unnamed6H1REDA1

 

Należy nadać użytkownikowi prawo do modyfikacji tego pliku, aby podczas pierwszego uruchomienia usługa mogła zaszyfrować przechowywany w nim ConectionString.

 

Od wersji 24.01.00 ze względu na zmianę .NET do wersji 8:

1. Należy wprowadzić zmianę w pliku konfiguracyjnym appsettings.json w katalogu SymfoniaePracownik_API (w przypadku klientów z logowaniem domenowym AD również w katalogu SymfoniaePracownik_API_AD):

a)  Dla konfiguracji standardowej należy dopisać Encrypt = False; na końcu sekcji

ConnectionStrings:"ConnectionStrings": {"Default":"Server=localhost\NAZWA_SERWERA;Initial Catalog=Sage_ePracownik;Persist Security Info=False; User ID=user; Password=pass; MultipleActiveResultSets=True; Encrypt=False; "}

b) Dla konfiguracji, w której wspomniany parametr był wcześniej ustawiony jako Encrypt=True; w sekcji ConnectionStrings należy zmienić go na

TrustServerCertificate=True;: "ConnectionStrings": {"Default":"Server=localhost\NAZWA_SERWERA;Initial Catalog=Sage_ePracownik;PersistSecurity Info=False; User ID=user; Password=pass; MultipleActiveResultSets=True; TrustServerCertificate=True;"

2. Należy sprawdzić oraz w razie potrzeby zmienić Compatibility Level bazy danych e-Pracownika. Dla .NET 8 wersja minimalna to SQL Server 2016 (130).