Instalacja aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik > Konfiguracja opcjonalna aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik

Drukuj

Konfiguracja opcjonalna aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik

Dostępne są dodatkowe, opcjonalne sekcje pliku appsettings.json:

 

CalendarOptions

"CalendarOptions": {

    "ScheduleValidateDayTolerance": 0,

    "RecalculateWorkTimeDayTolerance": 0

}

 

W sekcji CalendarOptions dostępne są następujące parametry:

ScheduleValidateDayTolerance – (Integer, wartość w minutach) domyślna wartość ustawiona na 0.

Przy sprawdzaniu ilości przepracowanych godzin, tolerowana będzie różnica między harmonogramem a czasem przepracowanym, w wysokości tej wartości.

Przykładowo, jeśli pracownik ma harmonogram na 8 godzin pracy, a RCP na 7 godzin i 55 minut:

oPrzy wartości domyślnej – zapis będzie oznaczony błędem (Ilość godzin RCP mniejsza od godzin w harmonogramie).

oPrzy parametrze ustawionym na 5 – zapis będzie oznaczony jako poprawny.

RecalculateWorkTimeDayTolerance – (Integer, wartość w dniach) domyślna wartość ustawiona na 0.

Podczas zmiany harmonogramu dochodzi do przeliczenia RCP i zdarzeń generowanych na ich podstawie. Przeliczanie wykonuje od miesiąca, który jest określany na podstawie odjęcia od bieżącej daty ilości dni określonych w tym parametrze.

Przykładowo, jeśli zmieniamy harmonogram dnia 1 września z datami obowiązywania od 1 sierpnia bez daty zakończenia

oPrzy wartości domyślnej parametru – przeliczenia nastąpią tylko dla miesiąca bieżącego i następnych.

oPrzy parametrze ustawionym na 1 – przeliczenia nastąpią dla miesiąca ubiegłego i następnych.

 

CorsOptions

"CorsOptions": {

    "Origins": "http://localhost:443/, http://epracownik.light-erp.pl/"

}

 

W sekcji CorsOptions dostępny jest następujący parametr:

Origins – lista adresów usługi front oddzielona od siebie przecinkami, dla której akceptowane będzie wysyłanie żądań do usługi API.

Parametr ten jest wykorzystywany głównie w przypadku, gdy adresy usługi front i usługi API znajdują się w odrębnych domenach, lub istnieje wiele adresów, z których wysyłane są żądania dla usługi API, na które musi odpowiadać.

 

CookieOptions

"CookieOptions": {

    "Secure": false,

    "HttpOnly": true,

    "Expires": 14400,

    "SameSiteMode": 2,

    "DisableCookieTokenAfterLogout": false

 }

 

W sekcji CookieOptions dostępne są następujące parametry:

Secure (boolean) domyślna wartość ustawiona na false.

Jeżeli wartość zostanie ustawiona na true to protokół HTTP zostanie odrzucony przez przeglądarkę.

HttpOnly (boolean) domyślna wartość ustawiona na true.

Expires – (integer, wartość w minutach) domyślna wartość ustawiona na 14400 minut (10 dni).

Czas wygasania tokena i ciasteczka. Wiąże się on z wygasaniem sesji zalogowanego użytkownika oraz wygaśnięciem wysłanych w powiadomieniu mailowym przycisków (np. linku do pokazania wniosku, akceptacji lub odrzucenia).

Przykładowo, przy parametrze ustawionym na 1, po upłynięciu jednej minuty od zalogowania się, niezależnie od podejmowanych aktywności w portalu, użytkownik zostaje wylogowany. Podobnie z powiadomieniami mailowymi, po upłynięciu minuty od momentu wysłania, przyciski zawarte w wiadomościach mailowych przestaną być skuteczne.

SameSiteMode (integer) domyślna wartość ustawiona na 2 (0 - None, 1 - Lax, 2 - Strict).

DisableCookieTokenAfterLogout – (boolean) domyślna wartość ustawiona na false.

Przy parametrze ustawionym na True, token użytkownika zostaje dodany do czarnej listy po wylogowaniu. Uniemożliwia to kradzież takiego tokenu i ponowne wykorzystanie go. Nieznacznie wpływa na szybkość wykonywania obsługi wszystkich żądań wysyłanych do API.

 

AuthenticationOptions

"AuthenticationOptions": {

"DisableEmailLogin": true

}

 

W sekcji AuthenticationOptions dostępne są następujące parametry:

DisableEmailLogin – wartość true/false. Po włączeniu tego parametru (true), przy próbie zalogowania powinien się pojawić komunikat “Logowanie kontem użytkownika, zostało wyłączone. Użyj innego sposobu logowania” Funkcja działa dla wszystkich użytkowników oprócz wbudowanego konta ‘admin’.

 

Automatyczne wylogowanie

{

  "apiUrl": "http://localhost:5000/api",

  "hub": "http://localhost:5000",

  "social_button_google": false,

  "social_button_facebook": false,

  "windowsAuthentication": true,

  "useSessionStorage": false,

  "idle_timer": 10,

  "idle_timer_left": 2

}

 

Dostępne są następujące parametry:

idle_timer (wartość podana w minutach) – gdy nie uzupełnimy lub zostawimy 0 to auto-wylogowywanie po X czasie nie będzie włączone

idle_timer_left (wartość podana w minutach) – wpisujemy od kiedy zaczynamy pokazywać Timer o nieaktywności. Np. gdy mamy skonfigurowane tak jak wyżej, to za 2 minuty przed wylogowaniem pojawi się kafelek z informacja o wylogowaniu

useSessionStorage – wartość ustawiona na true spowoduje, że system automatycznie wyloguje użytkownika po zamknięciu przeglądarki.