Konfiguracja > Ustawienia - Wnioski > Dane kadrowe

Drukuj

Dane kadrowe

Za pomocą tej zakładki można stworzyć wnioski z formularzami, do których można podłączyć dane kartotekowe w celu aktualizacji. Dane kartotekowe posiadają opcję dołączenia załączników, automatycznego dodawania przy braku wartości oraz możliwość definiowania każdego elementu/atrybutu osobno z uwzględnieniem widoczności przez określone role pracowników (wg ustawień widoczności w kartotekach pracowników).

 

W celu uruchomienia funkcji należy zaznaczyć opcję Dodaj element kadrowy.

 

Jeżeli chcesz stworzyć wniosek powiązany ze składnikami wynagrodzeń zaznacz opcję Zbiorcze wprowadzanie danych (premie, nagrody).

 

Aby dodać element do wniosku naciśnij + Dodaj element.

 

Wybierz pożądany element z listy, a opcjonalnie uzupełnij wyświetlaną nazwę oraz objaśnienie (dodatkowa informacja po najechaniu na element podczas wystawiania wniosku).

 

Opcjonalnie możesz również zmienić wyświeltaną nazwę domyślnych elementów – data rozpoczęcia oraz data zakończenia.

 

Dodatkowe opcje:

Automatycznie dodawaj przy braku wartości – przy dodawaniu wniosku automatycznie otworzy okno dodawania elementu w przypadku braku wartości dla danego użytkownika

Załącznik – umożliwia podpięcie do element załącznika z zakładki Załączniki.

Wymagane – bez wypełnienia, nie będzie można dodać/zaakceptować formularza.

Dodawaj wartość do modułu rozliczeń - składniki wynagrodzeń – opcję należy zaznaczyć wyłącznie w przypadku tworzenia np. wniosku o premię (element kwota premii).

Dodawaj wartości domyślne (ostatnia wartość kadrowa) – podpowiadanie/kopiowanie poprzedniej wartości.

Nie pokazuj na formularzu – pozwala na ukrycie elementu, którego pracownicy nie powinni widzieć, ale jest on wykorzystywany np. w Systemie ERP.

Nowy wiersz – opcja umożliwia umieszczenie elementu od nowego wiersza.

 

img_epr_005

 

Funkcjonalność, pozwala na przypisywanie elementów z których będzie składać się formularz, umożliwiając tworzenie np.:

Kwestionariusza osobowego zawierającego wszelkie dane potrzebne do modyfikacji danych kartotekowych pracownika),

 

img_epr_098

 

img_epr_099

 

Formularza kompetencji pracownika pozwalającego na gromadzenie informacji o posiadanych kompetencjach pracownika z oceną poziomu umiejętności (samoocena pracownika i ocena przełożonego),

 

img_epr_100

 

Formularza szkoleń BHP pozwalającego na zarządzanie terminowością badań BHP pracowników,

 

img_epr_101

 

Formularza badań lekarskich pozwalającego na zarządzanie terminowością badań lekarskich pracowników,

 

img_epr_102

 

Formularza ankiety pozwalającego stworzyć dowolną ankietę pozwalającą otrzymać zwrotne informacje na dowolny temat, Można skorzystać ż dowolnych elementów, w szczególności o typie ocena, pole wyboru, suwak lub tak/nie,

 

img_epr_103

 

Oświadczenia RODO z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem pracy i akceptacją np: Poufności, Monitoringu Wizerunku, Polityki IT, Dostęp do Programów/Systemów lub Zbiorów danych przechowywanych w strukturze firmy,

 

img_epr_104

 

Oraz wiele innych formularzy, dowolnie definiowanych na potrzeby organizacji bez żadnych limitów i ograniczeń,

 

img_epr_105

 

Za pomocą opcji Zbiorcze wprowadzanie danych (premie, nagrody) możliwe jest skonfigurowanie wniosku, który umożliwia kierownikowi złożenie prośby do swojego przełożonego o przyznanie dodatkowej premii/nagrody dla pracowników podwładnych. Aby wniosek dotyczący składnika wynagrodzenia działał zgodnie z oczekiwaniami, kierownik składający wniosek musi mieć przypisanego przełożonego, który będzie odpowiedzialny za akceptację.

 

Po wygenerowaniu danych pracowników (za pomocą przycisku Wygeneruj dane) możliwe jest wprowadzenie sugerowanych wartości premii. Gdy przełożony zaakceptuje wniosek, informacje dotyczące składników wynagrodzeń wraz z proponowanymi kwotami i uwagami będą widoczne w zakładce Rozliczenia - Składniki wynagrodzeń. W tym momencie użytkownik, w zależności od uprawnień, ma możliwość wprowadzenia zmian w wartościach, dodania komentarza, zaakceptowania lub odrzucenia wniosku, wglądu w historię zmian oraz podglądu treści wniosku.

 

W przypadku dokonania zmian wartości (przez uprawnionego użytkownika) w historii pojawi się wpis informujący o modyfikacji kwoty, daty zmiany oraz danych użytkownika odpowiedzialnego za wprowadzenie zmian.

 

W sekcji Rozliczenia - Składniki wynagrodzeń istnieje możliwość wykonania akceptacji wstępnej lub finalnej. Wybór konkretnej ścieżki akceptacji zależy od skonfigurowanej opcji 'Konfiguracja ścieżki akceptacji rozliczeń' dostępnej w ustawieniach wniosku.

 

W polu wybierz element należy wskazać element kadrowy, który odpowiada za kwotę premii. W polu Wydarzenie z ERP należy wskazać zdarzenie wstawiane na kalendarz pracownika w programie KiP.

 

img_epr_106

 

Wniosek premiowy należy zawsze definiować jako nowy, nie edytować pobranego wniosku z KiP (Na zakładce szczegóły Wydarzenie z ERP MUSI BYĆ PUSTE.

 

Opcja Ustawienia reguł wartości domyślnych pozwala na powiązanie elementów po konkretnych parametrach np. dział, stanowisko. Dzięki tej funkcjonalności automatycznie możemy podpowiadać domyślne wartości dla pracowników danych działów/stanowisk itd. Może to być szczególnie przydatne np. w przypadku skierowań na badania lekarskie.

 

Pole Parametry dodatkowe pozwala nam na wybór elementów, na podstawie których mają być stworzone powiązania wartości np. stanowisko z umowy o pracę.

 

img_epr_136

 

img_epr_137

 

Aby element był dostępny do wyboru w ustawieniach reguł wartości domyślnych, musi być zaznaczona opcja 'Dodawaj wartości domyślne (ostatnia wartość kadrowa)' w konfiguracji wniosku (dane kadrowe).