Strona startowa

Drukuj

Przyciski skrótów

Wszystkie skróty klawiaturowe działają w kontekście danego panelu, listy lub okna. Aby skrót był aktywny, należy ustawić kursor (kliknąć) na wybranej liście np. na liście użytkowników.

 

W module Administracja działają poniższe klawisze skrótów:

Standardowe klawisze skrótów stosowane w środowisku Windows

aby:

należy nacisnąć:

szybko przełączyć się między aplikacjami Windows

Alt+Tab

zakończyć działanie aplikacji

Alt+ F4  

wywołać menu sterowania aplikacji

Alt+Spacja

wywołać menu sterowania dokumentu

Alt+-  

przejść do następnego okna(w aplikacji)

Ctrl+F6 lub CTRL+TAB

przejść do poprzedniego okna (w aplikacji)

Ctrl+Shift+F6 lub CTRL+SHIFT+TAB

 

Klawisze skrótów specyficzne dla modułu Administracja (wybór ważniejszych)

Ogólne (standardowe) klawisze skrótów stosowane w module:

aby:

należy nacisnąć:

wywołać okno pomocy

wywołać okno ‘O programie’

zaznaczyć wszystkie elementy na liście

zaznaczyć wybrane elementy na liście

skopiowanie zaznaczonych elementów do schowka

F1

F4

Ctrl+A

Ctrl+Shift+strzałka lub klik myszką

Ctrl+C

 

W oknach w trybie przed zalogowaniem do firmy:

aby:

należy nacisnąć:

wywołać okno logowania do firmy

Alt+O

zamknąć aplikację

Alt+Z

wyświetlić listę firm

utworzyć nową firmę

dołączyć firmę

odłączyć firmę

odświeżyć listę  

otworzyć okno edycji konfiguracji

Alt+L

Alt+U

Alt+D

Alt+F

Alt+L

Alt+E

 

W głównych oknach Słowniki, Osoby, Użytkownicy, Zestawy praw, Zalogowani użytkownicy, Wersje modułów, Licencje, Wybrane moduły, Historia danych w trybie po zalogowaniu do firmy:

aby:

należy nacisnąć:

wywołać panel wyszukiwania

Ctrl+F

kopiowanie frazy tylko w pola tekstowe

Ctrl+V

ustawienie kursowa w polu wyszukiwania

Ctrl+S

wycięcie wartości z pola tekstowego

Ctrl+X

wywołanie opcji menu/zakładki

Alt+podkreślona litera menu