Strona startowa

Drukuj

Praca z filtrami

Filtry danych służą do wyszukiwania i prezentacji tylko tych informacji, które chcemy zobaczyć w wierszach kolumn.

 

Aby skorzystać z funkcji filtrowania danych, należy z prawej strony nagłówka danej kolumny wybrać ikonę Filtr. Zostanie wówczas rozwinięta lista pozycji wyboru. Wybranie danej pozycji z listy oznacza, że zostaną wyświetlone tylko te dane, które chcemy zobaczyć oraz ukryte wszystkie pozostałe.

 

Funkcja filtrowania nie modyfikuje w żaden sposób danych. Wszystkie wybrane pozycje do filtrowania widoczne są bezpośrednio pod tabelą. Możliwe jest natychmiastowe usunięcie filtru i wyświetlenie tym samym wszystkich danych ponownie, poprzez wybranie pozycji Wszystko z listy filtrów.

 

Filtry w poszczególnych kolumnach można wybierać w dowolnej kolejności. Filtry są stosowane stopniowo, w kolejności ich wyboru. Po zastosowaniu filtru dla pierwszej wybranej kolumny, można uzyskać jeszcze bardziej konkretne informacje, poprzez zastosowanie filtrów kolejno do pozostałych kolumn. Kolejne filtry ograniczają zakres wyświetlonych danych, uwzględniając przy tym wybór poprzednich filtrów.

 

Filtry pokazują wartość zgodną z wybranym pojedynczym warunkiem lub umożliwiają jednorazowe zastosowanie większej ilości warunków w kolumnie poprzez zdefiniowanie opcji zaawansowanego filtrowania.

 

Aby utworzyć niestandardowy filtr, należy z listy dostępnych filtrów wybrać pozycję Wg wyboru. Zostanie otwarte okno dialogowe Filtr.

 

Za pomocą tego rodzaju filtrowania można znajdować elementy, które są niedostępne na liście (bezpośrednio po wybraniu ikony Filtr w nagłówku kolumny):

Wartości z określonego zakresu, na przykład wszystkie operacje z zakresu między dwoma rodzajami operacji,

Wartości spoza zakresu, na przykład wszystkie operacje mniejsze lub większe niż określona para rodzajów operacji,

Wartości równe lub różne od innych wartości,

Określony tekst, który jest częścią innego tekstu.

 

Okno Filtry otwiera się po wskazaniu ikony Filtr w nagłówku kolumny, a następnie z listy dostępnych filtrów wybraniu pozycji Wg wyboru.

Okno umożliwia jednorazowe zastosowanie większej ilości warunków w kolumnie poprzez zdefiniowanie opcji zaawansowanego filtrowania.

 

Za pomocą tego rodzaju filtrowania można znajdować elementy, które są niedostępne na liście, np.:

wartości z określonego zakresu - wszystkie operacje z zakresu między dwoma rodzajami operacji.

wartości spoza zakresu - wszystkie operacje mniejsze lub większe niż określona para rodzajów operacji.

wartości równe lub różne od innych wartości.

określony tekst, który jest częścią innego tekstu.

 

Opcje stosowane podczas filtrowania:

Równość - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy równych określonej wartości.

Różny - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy zawierających wartość różną od innej wartości.

Większy - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości większych niż inna wartość.

Większy bądź równy - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości większych lub równych określonej wartości.

Mniejszy - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości mniejszych niż inna wartość.

Mniejszy bądź równy - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wartości mniejszych lub równych określonej wartości.

Pusty - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu komórek pustych.

Niepusty - umożliwia filtrowanie w poszukiwaniu komórek niepustych.

Zawiera - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy zawierających określoną wartość

Niezawiera - umożliwia filtrowanie zakresu w poszukiwaniu wierszy niezawierających określonej wartości.

Field - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uaktywnienie z prawej strony okna listy wyboru. Lista umożliwia wybór jednej z nazw nagłówków pozostałych kolumn tabeli, która będzie uwzględniana podczas filtrowania danych.

Oraz - operator logiczny umożliwiający określenie relacji pomiędzy dwoma filtrami. Oba warunki filtrowania muszą być spełnione jednocześnie, aby została wyświetlona dana pozycja.

Lub - operator logiczny umożliwiający określenie relacji pomiędzy dwoma filtrami. Pierwszy lub drugi warunek filtrowania zostanie użyty, aby zostały wyświetlone dane pozycje. Wystarczy, że zostanie spełniony jeden warunek.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń okna "Filtr":