Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy

Drukuj

Użytkownicy

Zarządzanie użytkownikami to kolejny etap przygotowania systemu do wykorzystywania biznesowego. Użytkownicy systemu są elementem wspólnym na poziomie jednej firmy, tzn. użytkownik mający uprawnienia do pracy w jednym module może mieć jednocześnie uprawnienia do innego modułu. Zarządzanie użytkownikami w module Administracja to przede wszystkim wprowadzenie odpowiednich loginów, nadanie użytkownikom praw do modułów systemu oraz praw efektywnych dających dostęp do określonych operacji biznesowych, czy też danych w systemie. System loginów i ich uprawnień to również mechanizm zapewniający bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie. Dostęp do danych jest warunkowany poprzez trójwarstwowy system uprawnień. Użytkownik, aby mieć dostęp do określonych danych czy operacji musi posiadać login i hasło, prawo do modułu oraz prawa dające dostęp do danych i operacji wykonywanych w module. Prawa do danych i operacji w systemie to uprawnienia zgrupowane, jako Prawa efektywne oraz Prawa do słowników.

 

Okno Użytkownicy służy do zarządzania Użytkownikami oraz ich prawami do operacji. Okno to podzielone jest na dwie funkcjonalne części. Możliwa jest zmiana proporcji obu okien poprzez przesuwanie linii podziału oraz zmianę układu okna poprzez przeciągnięcie lewej części pod prawą. Można również zmienić wygląd okna wybierając przycisk .

 

W lewej części okna widoczny jest panel z listą użytkowników. Zawartość prawej części zmienia się w zależności od wybranej przez użytkownika zakładki:

Właściwości

Zestawy praw dla użytkownika

Prawa efektywne

Prawa do słowników

Prawa do modułów

Prawa do raportów

Prawa do rachunków bankowych

 

Pełne zastosowanie zmian w prawach użytkownika nastąpi po jego ponownym zalogowaniu.

 

W górnej części okna Użytkownicy znajdują się przyciski umożliwiające min. dodanie lub usunięcie użytkownika oraz zmianę hasła użytkownika.

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń okna: Użytkownicy

 

Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu sortowania.

 

Przynajmniej jeden użytkownik programu musi być przypisany do systemowego zestawu Administrator Systemu.

 

Tematy powiązane:

Dodawanie użytkownika