Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Dodawanie i zmiana danych osoby > Raport o danych osobowych

Drukuj

Raport o danych osobowych

W trakcie działalności firmy może wystąpić potrzeba przedstawienia raportu o przetwarzanych danych osobowych dla celów sprawozdawczych lub kontrolnych. W tym celu należy wskazać osobę, której raport ma dotyczyć, a następnie wybrać przycisk Raport. W oknie raportu znajdują się wszystkie informacje dotyczące danych osobowych wybranej osoby.

 

Raport ten zawiera informacje o udostępnieniu danych osobowych wybranej osoby, takie jak:

dane, które zostały udostępnione, identyfikujące osobę,

informacje kto wprowadził /modyfikował dane w/w osoby w systemie,

źródło pochodzenia danych,

informację o zgodzie osoby fizycznej na udostępnianie danych osobowych,

informację o zgodzie osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

nazwę i adres podmiotu, któremu udostępniono dane osobowe osoby fizycznej.